h

Fractie

30 september 2010

Ken uw raadslid: Marika Vrolijk

De Gemeenteraadssite heeft elke week een item onder de noemer ken uw raadslid. Hier worden vragen gesteld aan een raadslid om de mensen uit Emmen kennis te laten maken met een gemeenteraadslid. Deze week is aan de beurt ons gemeenteraadslid Marika Vrolijk.

Bent u een rasechte Emmenaar?
"Oorspronkelijk kom ik hier niet vandaan. Ik heb dertig jaar in Den Haag gewoond en daarna in Naaldwijk. Vier jaar geleden zijn we deze kant opgekomen. Eigenlijk wilden we twintig jaar terug al naar Drenthe verhuizen maar toen konden we hier geen werk vinden. Een paar jaar geleden had ik het helemaal gehad met de Randstad na een insluiping in huis en een auto-inbraak. Dat was het moment dat we hebben besloten definitief te vertrekken. We hebben nu in Roswinkel ons plekje gevonden en dat bevalt goed. Je hebt hier rust en ruimte en de mensen op straat groeten elkaar nog. Het is hier ‘wij' in plaats van ‘ik'. We hebben ook bewust voor een dorp gekozen. Ik wil niet meer anoniem zijn."

Lees verder
26 juni 2010

Bijdrage tijdens de kadernota

Tijdens de raadsvergadering van 24 juni werd de kadernota besproken. Hieronder kunt u de bijdrage lezen van de fractie van de SP.

Lees verder
1 april 2010

Reactie SP op het Bestuursakkoord 2010 - 2014

Een snelle informatie en formatie heeft geleid tot het al eerder voorgestelde college. Niet onze keuze, maar we begrijpen het wel. Nu snel naar het Bestuursakkoord 2010 – 2014, “Samen investeren in toekomst”.

Lees verder
2 november 2009

College neemt voorstellen SP-Emmen over

Tijdens de begrotingsvergadering van 2 november jl. heeft het college twee voorstellen van de SP Emmen met graagte overgenomen. Het gaat om voorstellen om te komen tot een sluitende ketenaanpak op het gebied van minimabeleid waarbij we als gemeente in staat zijn om alle mensen in armoede zoveel mogelijk volledig te bereiken en hen te geven waar ze recht op hebben qua bijzondere bijstand, eindejaarsuitkering, subsidies, enz. Er zijn nog teveel mensen die nog niet weten waar ze recht op hebben waardoor ze geld mislopen.

Lees verder
29 oktober 2009

Lichtvervuiling nu ook opgenomen in gemeentelijke milieuagenda.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 oktober 2009 heeft de SP een amendement ingediend om ook lichtvervuiling op te nemen in de milieuagenda. Dit amendement werd raadsbreed (dwz door alle partijen) ondersteund en dus aangenomen. Door deze toevoeging is het makkelijker om in de nabije toekomst de discussie over lichtvervuiling te gaan voeren in de raad. Lees hieronder onze bijdrage over de milieuagenda en het aangenomen amendement.

Lees verder
24 september 2009

Fractie SP-Emmen vraagt college over aangifte diefstal bomen Schansweg

In het vragenhalfuurtje, voorafgaande aan de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft Wim Moinat het college gevraagd om opheldering betreffende de illegale boomkap aan de Schansweg. Het kwam de fractie ter oren dat er een getuige is geweest die alles daar heeft gezien en ook heeft gezien waar de gekapte bomen zijn heengegaan als brandhout. Normaal gesproken gaat dat naar de centrale opslag, maar in dit geval is er niet alleen illegaal gekapt, maar ook is dit bezorgd op huisadressen van diverse leidinggevenden van Emco.

Lees verder
25 juni 2009

SP Emmen wil oplossing multiprobleemgezinnen

De SP Emmen gaat een motie indienen die het college verzoekt om een team te formeren die zich bezig gaat houden met multiprobleemgezinnen. Aanleiding hiervoor zijn de zorgen die de SP Emmen heeft bij de gezinsdrama's zoals elders in het land heeft plaatsgevonden. Veel problemen in die gezinnen worden veroorzaakt door multiproblematiek.

Lees verder
24 juni 2009

De SP in Emmen verbaast zich over armoedebeleid.

De landelijke overheid geeft geld voor armoedebeleid. De gemeente Emmen stort dit in de Algemene Middelen in plaats van het direct te besteden aan armoedebestrijding. Zo word er €310.878 door het rijk gestort voor langdurigheidstoeslag. Maar de gemeente Emmen wil slechts €23.640 gebruiken voor dit doel. De rest moet dan maar worden besteed aan “stoeptegels en lantaarnpalen”. Dit geldt klaarblijkelijk voor het geld dat het rijk geeft ten behoeve van het terugdringen van het aantal huishoudens met problematische schulden. Ook dit geld blijkt niet geoormerkt en wordt gestort in de algemene middelen.

Lees verder
10 juni 2009

Schriftelijke vragen over explosieve situatie rond de huisjesmelkers in Emmen

Hier vindt u de schriftelijke vragen die de SP heeft gesteld aan het college van B&W.

Lees verder
9 juni 2009

SP-Emmen stelt vragen aan de wethouder over kamerbewoners, huisjesmelkers en overlast.

De Hulpdienst van de SP Emmen is verschillende malen benaderd door bewoners die overlast hebben van kamerverhuurbedrijven. De gemeente Emmen heeft voor zover ons bekend geen specifieke regelgeving voor kamerverhuur. Dan gebeurt het dat kamerbewoners worden gehuisvest op te kleine kamertjes die bovendien geen nood voorzieningen hebben in verband met de brandveiligheid. Het ontbreekt aan goede brandblussers en noodtrappen aan de buitenzijde. De elektriciteitsvoorzieningen zijn ook niet aangepast. En daarnaast wordt er overlast ervaren door vuilniszakken die buiten naast de afvalcontainer worden geplaatst. Als er acht personen in één huis wonen, dan zouden er twee containers moeten staan. Dat is vaak niet het geval. Deze vuilniszakken worden dan opengereten door katten, vogels en ratten. Dat geeft rotzooi, maar is ook gevaarlijk voor de volksgezondheid. Daarnaast verloedert de buurt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier