h

Hoera, de begroting

8 november 2022

Hoera, de begroting

Foto: onbekend / google

Gisteren was de eerste dag van de begroting 2023

[Lees hier onze bijdrage]

Hoera, de begroting!
Voorzitter, de SP heeft deze begroting met nog meer belangstelling dan andere jaren doorgenomen. Nog meer aandacht omdat we in een bijzondere tijd leven. Als maatschappij moeten we balanceren tussen een oorlog, die allereerst voor Oekraïne een ramp is, maar ook voor ons ontwrichtend werkt. Daarnaast was, is en blijft de zorg om covid die maar niet wil ophoepelen.
Dat zorgt allemaal voor enorme en nog niet helemaal te overziene financiële gevolgen. Ook voor onze gemeente!
Dan is het best spannend met welke insteek het college komt voor de begroting.
Een begroting die op het eerste gezicht een gunstig financieel beeld laat zien, zo staat in het voorwoord te lezen. Daarin staat ook prominent de energiearmoede aangegeven, oftewel het kiezen tussen de kachel aanzetten of boodschappen doen. Goed verwoord!
Het instellen van calamiteitenfonds, het bevriezen van lokale heffingen als OZB en afvalstoffenheffing en een verruiming van het armoedebeleid klinkt als een stap in de goede richting.
Wij zijn blij dat de realisatie van de Nedersaksenlijn specifiek en cruciaal  genoemd wordt voor Emmen, net als de energietransitie.
Al eerder werd de Raad opgeschrikt met de term ‘RAVIJN’ en in het voorwoord geeft het college een uitleg wat het eigenlijk inhoudt. Vraag is wel dat als je stelt dat het een landelijke oplossing is, die ingezet kan worden via rijksmiddelen of verruiming van het belastinggebied, het eigenlijk vreemd is om daar alvast bij te zeggen dat we een eventueel tekort zelf wel op kunnen brengen. Kan de wethouder aangeven of dit als geruststelling geschreven is of dat het ondanks dat u het niet verwacht, toch een reële mogelijkheid is dat er onvoldoende middelen onze kant op gaan komen. 
Bij de bodemdaling schrijft u over een eventuele aansluiting bij het landelijk fonds duurzaam funderingsherstel. Waarom dat eventueel, wat zijn de twijfels?
Bij stelpost jeugdzorg staat dat de bezuiniging gerealiseerd zou worden door het invoeren van een eigen bijdrage en beperken van de reikwijdte van de jeugdhulp. Het rijk heeft aangegeven garant te staan voor deze bezuiniging en mocht die niet worden gerealiseerd dan moeten er extra inkomsten komen. Dat vinden we een rare zin, het rijk staat garant en als dat niet uitkomt, hangt de gemeente? Graag uitleg.
Op blz 21 gaat het over het budget meldingsgericht onderhoud en de wens om dat structureel op te hogen. Maar de staat van onderhoud is zo beroerd omdat we daarop incidenteel bezuinigd hebben, we hadden ook niet veel keus een paar jaar geleden. Waarom moeten we dan nu een structurele verhoging doorvoeren en niet incidenteel.
Het dividend van Area storten in de voorziening afvalstoffenheffing lijkt goed, is dit incidenteel of structureel?
Een eigen bevrijdingsfestival klinkt goed, mogen we aannemen dat we dat ook samen met de inwoners oppakken, en heeft het college al een idee hoe dat te doen?
In programma 3, veiligheid heeft u het over trends en ontwikkelingen. Wij willen graag meegeven dat het blijkbaar ook een trend is geworden dat er het hele jaar door vuurwerk wordt afgestoken. Natuurlijk kan de politie niet overal tegelijk zijn, maar zo onzichtbaar als nu is ook wel een uiterste. Dit signaal kregen we vanuit meerdere dorpen met daaraan gekoppeld de vraag of er in ieder geval meer zichtbare handhaving kan komen, zodat hier een afschrikeffect van komt.
Iets heel anders, de energiekosten worden een steeds groter probleem en daarom zetten we het platform ‘Emmen geeft energie’ in. Dat is weer een digitaal middel, is dat allemaal nog wel te volgen voor de halve en hele digibeten onder ons? Hebben we ook niet-digitale middelen in onze gereedschapskist?
De bodemdaling. U geeft daarin aan dat er een ‘politieke afweging’ gemaakt moet worden. Mogen we aannemen dat u daarmee bedoeld dat de raad hierover moet besluiten? Zo niet, wat is dan die afweging en wie maakt die?
Wat betreft duurzaamheid, energie en klimaat zou het goed zijn al u nog eens goed kijkt naar het schone lucht akkoord. 
Blz 79 werk en participatie, hier staat: ‘Om al deze ontwikkelingen vorm te geven, is het noodzakelijk om instrumentarium te ontwikkelen en te implementeren. Een en ander betekent dat de personeelsformatie vergroot moet worden. Dit voelt een beetje als een losse flodder – hoe, wat, waarom? Graag uitleg.

Reactie toevoegen

U bent hier