Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Emmen

Voor jezelf, Voor elkaar

Wie de media een beetje volgt, weet waarom fundamentele verandering nodig is. De helft van de mensen uit 2012 die een flutcontract kregen, heeft nu geen baan meer. De individualisering is doorgeslagen. Nog nooit waren er zoveel rijken in Nederland. Maar er zijn ook meer dan een miljoen mensen die hun zorgpremie niet eens kunnen betalen. De rijken zijn nog rijker geworden en de armen nog armer gemaakt. 

Dat willen de mensen niet, die willen eerlijk delen, die willen voor elkaar zorgen.

Voor ons is het afgelopen jaren gevoerde beleid een aanmoediging om nog harder te knokken voor sociale vooruitgang. Om te bouwen aan een gemeente waarin de mens centraal staat en niet de wetten van de markt. Waar de zorg, het onderwijs en de sociale huurwoningen geen kostenposten zijn, maar parels die we beschermen. Een Emmense samenleving die geen optelsom is van met elkaar concurrerende individuen, maar een gemeenschap waarin we naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen.

Lijsttrekker: Wim Moinat

Voor de derde keer is Wim Moinat lijsttrekker voor de SP in Emmen. De vorige periode deed de SP niet mee en hadden de mensen dus niet de mogelijkheid om op de SP te stemmen. Dat is dit keer heel anders, de SP is er weer en is sterker dan ooit! De diversiteit van de kandidatenlijst is een mooie afspiegeling van de maatschappij'', zegt lijsttrekker Wim Moinat. De lijst bestaat uit betrokken Emmenaren, waaronder mensen in de bouw, de zorg, welzijn, Rijksambtenaren, onderwijs, vervoer, jongeren en gepensioneerden.

1. Wim Moinat

Meer informatie

2. Marc Kuiper

Meer informatie

3. Martin de vries

Meer informatie

4. Claudia Ester

Meer informatie

5. Henk Nijenbrinks

Meer informatie

6. Maarten Oosterveld

7. Alphons Ros

8. Nico Broekema

9. Rick Pruim

10. Luc Moinat

11. Betty van Peursem

12. Jan Teske

13. Eddie Lutjes

14. Johan Veltrop

15. Lars Flach

16. Janny Nijenbrinks

17. Henk Kuiper

18. Kees Oomen

19. Harry de Jonge

Wonen is te belangrijk om aan de markt over te laten.

- Meer nieuwbouw van sociale huurwoningen in het lage en middensegment 

- We zorgen dat er voldoende levensloopbestendige woningen beschikbaar zijn (langer thuis wonen)

- Geen onnodige verkoop of sloop van sociale huurwoningen door woningcoöperaties.

- Een gemeentelijk keurmerk voor betrouwbare, goede kamerverhuurders om misstanden te voorkomen en hier ook streng op controleren!

- Goed onderhouden groen, voldoende afvalbakken op straat en voldoende veilige speelgelegenheid

- Om leegstand te ontmoedigen gaan we het gebruikersdeel van de OZB afschaffen en wordt het eigenaarsdeel met hetzelfde bedrag verhoogd. Zo blijven de lasten voor huiseigenaren gelijk en wordt leegstand duurder. 

Veilig en vertrouwd op pad

- Goed onderhouden wegen, fiets en wandelpaden met speciale aandacht voor het gebruik door mindervaliden

- Goed OV in de gehele gemeente, bereikbaar en betaalbaar voor iedereen.  

‘Voeding’ voor lichaam en geest

- Aanbod voor alle bewoners ongeacht leeftijd en inkomen, toegankelijk en dichtbij

- Goed onderhouden openbare sport- en spelvoorzieningen in de buurten 

- Ondersteunen en stimuleren van lokale initiatieven op het gebied van cultuur en sport 

- (Helpen) opzetten van een nieuw poppodium 

Verbeteren van de communicatie en bereikbaarheid door de gemeente

- Door informatie beter toegankelijk te maken voor mensen, die bijv. laaggeletterd zijn

- Betere controle op het nakomen van afspraken/ terugbellen van ambtenaren

- Inspraak ook echt inspraak te laten zijn 

Het vol zetten van de openbare ruimte met windmolens is volgens ons ongewenst en onnodig!

- Zonnepanelen op alle gebouwen die geschikt en in eigendom zijn van de gemeente

- Gemeente stimuleert en initieert initiatieven op het gebied van groene energie zoals zon, groen gas (AHPD), biogas, en bij nieuw- of verbouw van woningen.  

- Emmen wordt hotspot voor ontwikkeling nieuwe technologieën (vb. Proeffabriek Groengas)

- Opzetten van een gemeentelijk energiecollectief waarbij de verdiensten teruggaan naar de inwoners, die hier actief aan deelnemen.

Geef kinderen zo goed mogelijk vaardigheden mee voor een veilige en kansrijke start

- Meer ondersteunend personeel op onze basisscholen zodat leerkrachten het werk kunnen doen waarvoor ze zijn aangenomen.

- Herinvoering van schoolzwemmen op alle basisscholen. 

- Actief aanpakken van laaggeletterdheid en taalachterstanden, zodat mensen zich beter staande kunnen houden in de maatschappij en meer kans hebben op werk(zaamheden). 

Werk is voor iedereen goed, maar niet voor iedereen altijd even bereikbaar

- Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten met een passende begeleiding ook zinvol werk kunnen doen.

- De gemeente stelt een eenvoudige en rechtvaardige stimuleringsregeling beschikbaar voor werkgevers die mensen met een bijstandsuitkering in dienst nemen. 

- De sociale werkvoorziening krijgt meer mogelijkheden om een-op-een projecten en nieuwe kansen te ontwikkelen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

- Er blijven voldoende beschutte werkplekken beschikbaar voor mensen, die niet in het reguliere bedrijfsleven kunnen meedraaien

- De gemeente moet – in haar voorbeeldfunctie- flexcontracten terugdringen en échte banen met vaste contracten aanmoedigen. 

Armoede in een rijk land als Nederland mag niet voorkomen

- De grens voor bijzondere bijstand en ‘armoederegelingen’ wordt opgetrokken naar 120% van het sociaal minimum. 

- Aan kind-regelingen en regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten zoals die al bestaan, wordt niet getornd. 

- Voedselbanken moeten, zolang ze nodig zijn, actief door de gemeente worden geholpen om hun belangrijke, broodnodige werk voor de samenleving te kunnen blijven voortzetten

Een verward persoon mag nooit alleen een stukje in de krant zijn…

- De gemeente biedt samen met haar ketenpartners doeltreffende en tijdige hulpverlening aan verwarde personen. Deze aanpak is vooral gericht op het voorkomen van problemen. 

- De gemeente biedt samen met haar ketenpartners doeltreffende en tijdige hulpverlening aan kinderen met spoedeisende psychische problemen 

Voorkomen is beter dan genezen!

- De sociale wijkteams moeten de het middelpunt zijn voor alle zorg in Emmen. De sociale wijkteams worden voldoende gefaciliteerd om hun werk goed uit te kunnen voeren.

- De gemeentelijke wijkmanagers krijgen een eigen budget waaruit zij naar eigen inzicht uitgaven kunnen doen ter verbetering van hun dorp of wijk.  

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Voor een leefbaar Emmen

Een leefbare gemeente is een gemeente waar mensen samenleven, prettig wonen, werken en goed voor elkaar zorgen. Waar zij zich gemakkelijk kunnen verplaatsen, waar zij kunnen leren en waar zij zich gehoord voelen. Iedereen heeft recht op goede en betaalbare woonruimte en het is een taak van de overheid te zorgen voor voldoende goede en betaalbare woningen. Door het tekort aan woningen komt de betaalbaarheid ervan steeds meer onder druk te staan, met name in de huursector. Huren worden hoger en hoger, terwijl inkomens gelijk blijven. De SP pleit voor meer nieuwbouw in het lage en middensegment en aanvullende maatregelen om de betaalbaarheid van woningen te verbeteren. In het openbaar vervoer is er een hoop aan de hand. Buslijnen en -haltes worden opgeheven, bussen rijden minder vaak en chauffeurs hebben nauwelijks uitzicht op een vaste baan. Het openbaar vervoer is een taak van de provincie, maar de SP accepteert niet dat er over de hoofden van Emmenaren heen wordt besloten over zaken die Emmen direct aangaan. Wij zetten ons daarom in voor behoud en verbetering van het openbaar vervoer in en rondom Emmen. Wij zijn tegen prestigeprojecten en het minimumjeugdloon, maar voor goed onderhouden straten en buurten, voor een poppodium, voor toegankelijke musea en voor lokale theatergezelschappen. Wij zijn voor een leefbare gemeente en die maken we samen. 

1. Wonen

Nieuwe woningen

Er moeten aanzienlijk meer sociale huurwoningen gebouwd worden. De verhouding tussen nieuwbouwwoningen in het lage, midden- en hoge segment moet worden bijgesteld naar 40%-40%-20%.
Om de doorstroom vanuit het lagere huursegment naar het middensegment te bevorderen, moet de bouw van betaalbare huurwoningen in het middensegment bevorderd worden.
Als de markt niet voldoende huurwoningen kan of wil bouwen, dan moet de gemeente dat zelf doen op percelen die eigendom van de gemeente zijn.
Collectieve initiatieven van Emmenaren voor nieuwbouw- en andere woningprojecten moeten worden ondersteund. 

Beschikbare woningen

Een gezonde en leefbare wijk is een afspiegeling van de samenleving. Daarom is het belangrijk dat de verschillende delen van de Emmense samenleving en bijbehorende woningtypen eerlijk worden verspreid in de diverse dorpen en wijken.
Aangezien er een steeds schrijnender tekort aan woningen is, is het niet acceptabel dat sociale huurwoningen aan het sociale huurwoningaanbod worden onttrokken door verkoop of niet-noodzakelijke sloop, tenzij in uitzonderlijke gevallen. Met woningcorporaties moeten hierover afspraken worden gemaakt.
In Emmen staan veel bedrijfs- en kantoorgebouwen leeg. De SP wil dat de gemeente tijdens de komende raadsperiode onderzoekt of het mogelijk is leegstaande gebouwen in gebruik te nemen. Bijvoorbeeld door deze in te richten als woonruimte of geschikt te maken voor bewoning.  

Betaalbare woningen

De SP maakt zich zorgen over de steeds maar stijgende huren. Voor steeds meer huurders gaat een onevenredig deel van hun inkomen op aan huur. Wij willen daarom dat de gemeente met woningcorporaties afspreekt dat de maximale jaarlijkse huurverhoging gelijk is aan de inflatie. Onderzocht moet worden of een Woonlastenfonds ter ondersteuning van huurders ook in Emmen zinvol kan zijn. 

Kamerverhuur en particuliere verhuur

Het blijkt een hardnekkig probleem dat huisjesmelkers kamerbewoners te hoge huren laten betalen voor woningen van matige of zelfs slechte kwaliteit. De SP is dat zat en pleit voor het instellen van een gemeentelijk keurmerk voor betrouwbare, goede kamerverhuurders. Dat keurmerk bestaat al in Groningen. De SP blijft zich inzetten voor een gemeentelijk meldpunt waar huurders extreem hoge huren en andere misstanden kunnen melden. Zo’n meldpunt is een tussenstap op weg naar een huurteam dat misstanden opspoort en aanpakt. 

2. Vervoer

Meer op de fiets

Wij vinden het belangrijk dat fietsen zo aantrekkelijk en zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt in Emmen. Fietsen is schoon en gezond, door fietsen aan te moedigen, kan een belangrijke stap gemaakt worden wat betreft milieu en gezondheid. Hiertoe is het wel van belang dat de fietspaden goed onderhouden en veilig zijn.

Openbaar vervoer in de gemeente Emmen

De SP staat voor goed openbaar vervoer dat voor iedereen bereikbaar en toegankelijk is, want in een leefbare gemeente kunnen mensen zich gemakkelijk verplaatsen. Daarom verzet de SP zich tegen de constante uitdunning van het openbaar vervoer in de regio. Wij willen volwaardig openbaar vervoer in stand houden en herstellen binnen de gemeente Emmen, maar ook tussen Emmen en de omliggende gemeenten.

Openbaar vervoer in de provincie en de gemeente

In Nederland is het openbaar vervoer een taak van de provincie en niet van de gemeente, maar het is juist in de gemeenten dat mensen gebruik maken van het openbaar vervoer. De SP vindt dat de gemeente Emmen niet moet wegkijken, maar verantwoordelijkheid moet nemen. Dit moet zij doen door waar mogelijk invloed uit te oefenen op het provinciaal OVbeleid.

Echte banen in het openbaar vervoer

Goed openbaar vervoer begint met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor de professionals die het OV mogelijk maken. De flexibilisering in het OV is doorgeslagen en moet een halt worden toegeroepen. De SP wil opnieuw goede arbeidsvoorwaarden en arbeidscontracten in het OV. Bij de volgende aanbesteding van het OV in Drenthe moeten deze een absolute voorwaarde zijn voor deelname van vervoersbedrijven.

Topsalarissen in het openbaar vervoer

Bezuinigingen in het OV komen te veel voor. De SP vindt dat bespaard moet worden op onnodige kosten en op plekken waar bezuinigingen geen negatief effect hebben op de reizigers en de mensen op de werkvloer. Daarom wil de SP dat aan de volgende aanbesteding alleen vervoerders mogen meedoen, die zich houden aan de ‘Balkenendenorm’ voor topbestuurders.  

3. Leefbare wijken

Wijkbudget

Om dringende zaken in de buurt snel te kunnen aanpakken zonder bureaucratische rompslomp, krijgen de gemeentelijke wijkmanagers een eigen budget waaruit zij naar eigen inzicht uitgaven kunnen doen ter verbetering van hun dorp of wijk. Uit dit budget kunnen onvoorziene onderhoudswerkzaamheden worden betaald, of andere dringende uitgaven die de leefbaarheid in de wijk ten goede komen.

Openbare ruimte

De gemeente heeft een belangrijke taak waar het gaat om de openbare ruimte, omdat een openbare ruimte waarin mensen zich thuis voelen de leefbaarheid van Emmen vergroot. Wij willen daarom dat de gemeente in alle wijken en dorpen zorgt voor voldoende en goed onderhouden groen, voldoende prullenbakken op straat en voldoende, veilige speelgelegenheid voor kinderen.

Onderhoud

Op verschillende plekken in Emmen wordt er geklaagd over gebrekkig onderhoud aan de openbare weg en de openbare ruimte. De SP vindt het onacceptabel dat er zo weinig verbetert en wil daarom dat de gemeente waar nodig de kwaliteit en de regelmaat van onderhoud laat stijgen.

Politiekids

De Politiekids doen waardevol werk en kunnen op veel sympathie rekenen. De gemeente moet onderzoeken of dit landelijk initiatief ook in Emmen kan worden ingezet.

4. Cultuur

Musea

Het is heel goed dat jongeren tijdens hun schooltijd in ieder geval één keer naar het Rijksmuseum gaan om ‘De Nachtwacht’ te bewonderen. Maar het is zeker zo belangrijk dat ze ook in hun eigen gemeente kennismaken met kunst en cultuur. De SP wil dat de gemeente haar best doet cultuur aantrekkelijk te maken voor jongeren en stelt voor dat musea in Emmen een dag per maand kosteloos hun deuren openen voor leerlingen, zodat scholen hun leerlingen eenvoudig in aanraking kunnen laten komen met kunst en cultuur in Emmen.

Muziekcultuur

Muziek en Emmen hoort bij elkaar. Grote artiesten die landelijk volle zalen trekken, maar ook heel veel jonge artiesten vinden in onze gemeente hun oorsprong. Muziek is geestelijke verdieping en wordt door de SP op waarde geschat. Wij zetten ons daarom in om onze muziekcultuur te stimuleren. Lokale initiatieven moeten worden ondersteund en het diverse aanbod aan concertzalen wordt gekoesterd. Hierbij is een poppodium onontbeerlijk!

Theatergezelschappen

De SP waardeert lokale theatergezelschappen. Wij willen dat de gemeente zich inzet voor behoud van bestaande gezelschappen en het ontstaan van nieuwe gezelschappen stimuleert.

Kunstenaars

Emmen heeft een rijke kunsthistorie, kunstenaars zijn vernieuwend en origineel. Wij willen dat zij zich door Emmen gekoesterd voelen en dat de gemeente samen met hen onderzoek doet. Dat onderzoek moet zich richten op manieren waarop kunstenaars zich kunnen ontwikkelen en naar manieren om te zorgen dat zij wat zij maken, kunnen delen met de gemeenschap.

Stadsvlogger

De gemeente organiseert een wedstrijd waarvan de winnaar wordt uitgeroepen tot gemeentevlogger van Emmen. De stadsvlogger vlogt over wat er speelt in onze gemeente.

Apps voor jongeren

De SP pleit voor het laten ontwikkelen van vernieuwende apps die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren en die erop gericht zijn hen te laten kennismaken met cultuur in Emmen. De gemeente stimuleert het ontwikkelen van dergelijke apps en promoot het gebruik ervan onder jongeren. Voorbeelden van zulke apps zijn interactieve spellen waarbij kinderen en jongeren leren over cultuur, of de vernieuwende techniek van een augmented reality-wandeling. 

5. Goed bestuur

Goed bestuur

De wijze waarop Emmen bestuurd wordt is bepalend voor de leefbaarheid van de gemeente. Daarom is het belangrijk dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door het voeren van beleid dat een leefbaar, duurzaam, bloeiend en sociaal Emmen bevordert.

Prestigeprojecten

Een heel belangrijk onderdeel van goed bestuur is het verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld. Daarom vindt de SP dat prestigeprojecten niet thuishoren in Emmen.

De gemeente als werkgever

De flexibilisering van de arbeidsmarkt is compleet doorgeslagen en remt het economisch herstel. De SP wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft bij het stoppen van deze ontwikkeling. Zowel in de reguliere ambtenarij als bij instellingen die gedeeltelijk onder de gemeente vallen, moeten flexcontracten teruggedrongen en échte banen met vaste contracten aangemoedigd. De gemeente moet het goede voorbeeld geven, door schoonmakers in vaste dienst te nemen. Bij aanbestedingen door de gemeente en bij projecten in samenwerking met de gemeente krijgen vaste contracten en eerlijke arbeidsvoorwaarden een belangrijke rol.

Minimumjeugdloon

Dankzij de campagne van Young & United is het minimumjeugdloon onder 21 jaar afgeschaft. De SP wil dat de gemeente nu de volgende stap zet en ook het minimumloon onder 23 jaar afschaft. Daarvoor nemen we bij aanbestedingen en subsidies door de gemeente als voorwaarde op dat de marktpartij in kwestie geen minimumjeugdloon betaalt, maar echt loon voor echt werk.

Externe inhuur

Inhuur van externe medewerkers is duur en leidt ertoe dat geld dat bedoeld is voor zorg en ondersteuning van Emmenaren, wordt uitgegeven aan dure consultants en managers. De SP vindt dat ongewenst en wil dat de gemeente zich houdt aan de wettelijke Roemer-norm, die bepaalt dat maximaal 10% van de totale personeelskosten mag worden uitgegeven aan externen.

Uitbesteding

Gedurende de afgelopen decennia heeft de gemeente steeds meer diensten en taken uitbesteed aan private partijen, op grond van de hardnekkige misvatting dat meer marktwerking alles goedkoper en efficiënter maakt. Het tegendeel is het geval. Problemen van Emmenaren zijn moeilijker aan te pakken, omdat private partijen zich moeilijk laten sturen. Daarom wil de SP dat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar de gevolgen van het uitbesteden van voorheen gemeentelijke taken. Voordat een taak wordt uitbesteed, wordt eerst onderzocht of de gemeente zelf niet beter in staat is die taak uit te voeren. Hierbij wordt altijd veel rekening gehouden met het algemeen belang. Taken worden alleen uitbesteed als aangetoond kan worden dat een private partij beter is staat is die taak uit te voeren, of als het algemeen belang erop vooruitgaat.

Gemeentelijke referenda

Wij vinden het belangrijk dat de bevolking haar stem kan laten horen. Niet slechts eens per vier jaar tijdens verkiezingen, maar ook tussentijds. Daarom pleit de SP ervoor het gemakkelijker te maken gemeentelijke referenda in Emmen te organiseren.

Oosterhout-norm

Landelijk is wettelijk geregeld dat bestuurders in de publieke en semipublieke sector niet meer mogen verdienen dan de minister-president, dit noemen we de Balkenende-norm. De SP vindt het besturen van een woningcorporatie in Emmen of de EMCO van een andere orde dan het besturen van ons land en pleit er daarom voor dat mensen die voor de publieke zaak werken niet meer verdienen dan onze burgemeester, dit noemen we de ‘Oosterhout-norm’. Zo’n salaris is ruim voldoende. De SP wil dat we goed omgaan met gemeenschapsgeld. Wij willen daarom dat marktpartijen die financieel afhankelijk zijn van gemeenschapsgeld geen subsidie krijgen als een bestuurder meer verdient dan de burgemeester van Emmen. 

6. Voor een duurzaam Emmen

De SP is zich bewust van de noodzaak van een groene en duurzame gemeente in een wereld waar het milieu wordt bedreigd en het klimaat verandert. Landelijk hebben we de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. De SP staat achter dit voornemen en wil zelfs nog een stapje verder gaan, door te gaan voor de ‘20-20-20-doelen’: in 2020 moet de CO2uitstoot met 20 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990, moet 20 procent van de gebruikte energie duurzaam zijn opgewekt en moet er 20 procent energievermindering gerealiseerd zijn. Om dit voor elkaar te krijgen zullen we alle zeilen moeten bijzetten, zeker als we daarna ons volgende streven willen halen: Emmen niet pas in 2050, maar al in 2035 energieneutraal te laten zijn. Deze doelen zijn erg ambitieus en niet gemakkelijk te realiseren, maar de noodzaak is dan ook groot. Wij nemen de toekomst serieus en geloven in Emmen.

Energie besparen

Het opwekken van groene energie is belangrijk. Minstens zo belangrijk is energiebesparing, zodat minder energie hoeft te worden opgewekt. De SP onderschrijft de theorie van Trias Energetica en pleit voor een werkgroep die zich bezighoudt met het promoten van energiebesparing door de gemeente, bedrijven en ten slotte ook door burgers. Hierbij valt te denken aan het isoleren van gebouwen, het gebruik van Ledlampen, enzovoort.

Afval scheiden

Hoe meer we kunnen hergebruiken, des te minder hoeft er nieuw gemaakt te worden en des te meer energie kan worden bespaard. De SP vindt het daarom belangrijk dat alle Emmenaren hun afval kunnen scheiden. Elke Emmenaar moet dichtbij huis in de gelegenheid worden gesteld papier, plastic en groen in te leveren. Minima, chronisch zieken en ouders van luierdragende kinderen mogen hierbij nooit de dupe worden van prijsprikkels.

Energie opwekken

Zonnecollectief
De SP gelooft dat veel burgers graag een bijdrage willen leveren aan het opwekken van groene energie, maar daartoe niet altijd de mogelijkheden hebben. Daarom pleiten wij voor het oprichten van een ‘zonnecollectief’. Emmense huiseigenaren met een dak dat geschikt is voor zonnepanelen kunnen hun dak verhuren aan het collectief. Het collectief plaatst vervolgens zonnepanelen en zorgt dat deze worden onderhouden en zo nodig vervangen. Huiseigenaren zonder geschikt dak en huurders kunnen ook lid worden van het collectief. Opgewekte energie zal worden verkocht en de winst verdeeld onder de leden van het zonnecollectief. Zo zorgen we er samen voor dat de particuliere huizenvoorraad verduurzaamd wordt op een manier waardoor alle Emmenaren er beter van worden.

Duurzame energie

De SP pleit ervoor af te zien van de geplande windparken in onze omgeving. Het draagvlak is minimaal, de invloed op de omgeving enorm!

Er zijn voldoende alternatieven. Hierbij valt te denken aan zonne-energie, maar ook aan groengas uit afvalwater (met behulp van de technologie AHPD), waarvoor Emmen een “hotspot” kan worden met positieve neveneffecten voor de lokale economie. De afvalwaterzuivering kan dan worden aangewezen als grootschalige energievoorziening, een interessante vorm van dubbel ruimtegebruik.

De gemeente neemt het voortouw waar het gaat om het mogelijk maken van een energietransitie van onderop zonder dwingend opgelegde vormen van duurzame energie. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid windenergie in te ruilen voor andere vormen van duurzame energie. Hiertoe wordt actief beleid gevoerd richting de provincie en het rijk.
Groene energie kan op veel verschillende manieren worden opgewekt. Behalve het oprichten van een zonnecollectief pleit de SP ook voor het met een open blik kijken naar innoverende technieken voor het opwekken van energie.

Duurzaam vervoer

Duurzame auto’s
Om het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren, pleit de SP voor ten minste 150 extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, die evenwichtig worden verspreid in de gemeente. Ook kijken we naar de mogelijkheid van een waterstofinstallatie, zodat auto’s die rijden op waterstof in de toekomst terecht kunnen in Emmen.

Duurzaam openbaar vervoer

De SP wil dat het OV Bureau Noord bij haar volgende aanbesteding van het OV in Drenthe de voorwaarde stelt dat bussen elektrisch rijden.

Duurzaam vastgoed

Duurzame nieuwbouw
Nieuwbouw in Emmen moet klimaatneutraal zijn. Dat geldt voor woningen en alle andere gebouwen. In bijbehorende tuinen en waar mogelijk ook op daken, moet rekening worden gehouden met het vasthouden van regenwater in het kader van klimaatadaptatie.

Verduurzamen van bestaande bouw

Als we onze planeet ook voor toekomstige generaties bewoonbaar willen houden, moeten we ook bestaande gebouwen verduurzamen. Dat kan niet anders dan samen met bewoners, woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren. Het landelijk convenant Meer met Minder wordt door ons onderschreven en we scharen ons achter de gedachte van nul-op-demeterwoningen en circulair bouwen. De SP streeft ernaar dat de corporatiewoningen in onze gemeente begin 2021 gemiddeld een energie-index hebben van 1,25. Dit komt gemiddeld overeen met energielabel B. De gemeente moet hierover afspraken maken met woningcorporaties en daarnaast ook over het verder verduurzamen van de sociale woningvoorraad tot 2035. Particuliere huiseigenaren, betrouwbare particuliere verhuurders en kleine ondernemers worden financieel ondersteund bij het verduurzamen van hun panden.

Groene gemeente

Zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed
De gemeente Emmen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame toekomst door zelf het goede voorbeeld te geven. De SP pleit er daarom voor dat de gemeente groene energie opwekt, door zonnepanelen te plaatsen op geschikte daken van gebouwen in haar bezit.

Klimaatadapatie

De SP pleit ervoor dat de gemeente zich blijft inzetten voor het verder vergroenen van gemeentelijk vastgoed en de openbare ruimte. Daarnaast willen we dat de gemeente zich inzet voor innovatieve oplossingen voor het opvangen van regenwater. Het is belangrijk dat ook het bestrijden van hittestress een speerpunt van de gemeente blijft. Behalve van de gemeente mag ook van inwoners en bedrijven verwacht worden dat ze zich inzetten voor klimaatadaptatie. Het gaat om het vergroenen van betegelde tuinen van particulieren en bedrijven, het aanleggen van geveltuintjes en het opvangen van regenwater. De SP pleit ervoor dat de gemeente middelen en menskracht beschikbaar stelt om particulieren te ondersteunen. Hierbij kan gedacht worden aan subsidies, maar ook aan het grootschalig inkopen van diensten en producten.

Duurzame projecten en initiatieven

De SP vindt het van groot belang dat duurzame projecten en initiatieven gestimuleerd worden. Daarom moet de gemeente duurzame projecten en initiatieven aantrekkelijker maken door het vergunningstraject in deze situaties te vereenvoudigen en te versnellen. Waar mogelijk kunnen groene initiatieven worden vrijgesteld van leges.

Ecologische voetafdruk

Bij projecten van de gemeente en het doen van aanbestedingen, het verlenen van vergunningen en het verstrekken van subsidies aan bedrijven en instanties, moet de ecologische voetafdruk een belangrijke rol spelen. Dit moet ook gelden voor de inkoop van diensten en producten door de gemeente zelf. 

7. Voor een bloeiend Emmen

Nu de crisis voorbij is en de economie ondanks decennialang rechts afbraakbeleid weer op stoom komt, is het belangrijk dat we dit herstel koesteren en stimuleren op zo’n manier dat alle Emmenaren erop vooruitgaan. Hoe meer mensen het herstel dragen en hoe meer mensen ervan kunnen profiteren, des te breder en duurzamer zal het herstel zijn. Bij dat herstel spelen kleine ondernemers een heel belangrijke rol: zij zijn de motor van de lokale economie, zij zorgen voor banen en zij geven Emmen een eigen gezicht. Leegstand moet harder en creatiever worden aangepakt, en belastingen moeten eerlijker over Emmenaren worden verdeeld. Om ervoor te zorgen dat Emmen niet alleen nu bloeit, maar ook in de toekomst, is het belangrijk dat we ons inzetten voor volgende generaties en daarom voldoende aandacht besteden aan het onderwijs. Door goed onderwijs voor iedereen halen we als samenleving het beste uit onszelf en elkaar en bouwen we aan een bloeiende wereld. 

In onze gemeente ontvangen we nu al heel veel toeristen en dat doen we goed. Maar er zijn nog genoeg mogelijkheden om onszelf te verbeteren. De SP wil dat gasten zich welkom voelen in onze gemeente, en Emmenaren zich thuis. Waar mensen samenkomen, krijgt Emmen de kans om te bloeien.

Midden- en kleinbedrijf

Kleine ondernemers
De SP gelooft in de kracht van kleine ondernemers. Zij zijn de aanjagers van de economie en geven een gemeente als Emmen een eigen gezicht. Daarom moeten kleine ondernemers in heel Emmen ondersteund worden.

Winkels in dorpen en wijken

Emmen is veel meer dan de binnenstad alleen. Daarom ondersteunt de gemeente ook ondernemers en ondernemersverenigingen in de dorpen en wijken. De gemeente moet nog actiever op zoek gaan naar kleine ondernemers om hen te ondersteunen en actief met hen samen te werken.

Leegstand

Leegstaande winkel- en kantoorpanden zijn slecht voor Emmen. Leegstand moet harder worden aangepakt dan tot nu toe het geval is, bijvoorbeeld door een leegstandsverordening en een boete op leegstand. De gemeente onderzoekt of kleine ondernemers gebaat zijn bij ruimte van leegstaande panden en hoe de gemeente deze ondernemers daarbij kan helpen.

Belastingen

OZB
Het gebruikersdeel van de OZB wordt afgeschaft en het eigenaarsdeel wordt met hetzelfde bedrag verhoogd. Zo blijven de lasten voor huiseigenaren gelijk en wordt leegstand duurder.

Afvalstoffenheffing

De kosten van afvalverwerking worden voor een deel verwerkt in de OZB. Hierdoor kan de afvalstoffenheffing omlaag en gaan de woonlasten voor de meerderheid van de Emmense huurders en huiseigenaren omlaag.

Afvalstoffenheffing

De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt nu betaald door de mensen die geen recht hebben op kwijtschelding. De SP wil dat dit betaald wordt uit een nieuwe armoederegeling, zodat de afvalstoffenheffing omlaag kan.

Kwijtschelding

De gemeente moet erop toezien dat de aanvraagprocedure voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen soepel verloopt. De gemeente brengt eventuele misstanden in kaart en garandeert een goede klachtenafhandeling. 

8. Basisonderwijs

Basisscholen

Op onze basisscholen wordt de basis gelegd voor de volgende generatie. Daarom is het erg dat docenten in het basisonderwijs zo druk zijn dat ze steeds minder tijd aan de kinderen kunnen besteden. Onderwijs is allereerst een taak van de landelijke overheid, maar de SP kijkt niet weg en vindt dat we in Emmen moeten doen wat we kunnen om dit probleem aan te pakken. Daarom pleiten wij voor meer ondersteunend personeel op onze basisscholen.

Conciërges en schoonmakers op elke basisschool

De SP wil een conciërge op iedere basisschool, om onderwijzers te ontlasten. Wij pleiten ervoor dat de gemeente in het kader van een werkgelegenheidsplan onderzoekt of het mogelijk is op basisscholen conciërges en schoonmakers in dienst te nemen. Hiervoor moeten in eerste instantie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt benaderd worden.

Onderwijsassistenten

Hoewel er behoefte aan hen is, zijn er in de regio toch veel werkloze onderwijsassistenten. Dat is raar en wij willen dat de gemeente onderzoekt hoe dit komt. Als het nodig is, moet de gemeente budget beschikbaar stellen voor nieuw aan te nemen onderwijsassistenten en/of meer uren voor werkende onderwijsassistenten.

Openbaar basisonderwijs

Basisonderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom moeten in elke wijk en elk dorp voldoende openbare basisscholen zijn.

Schoolzwemmen

In een zo waterrijk land als Nederland is het onverantwoord dat steeds meer kinderen de basisschool afronden zonder zwemdiploma. Daarom pleit de SP voor herinvoering van schoolzwemmen op alle basisscholen.

Onderwijs voor volwassenen

Volwassenenonderwijs
Overheden hebben hun mond vol van ‘een leven lang leren’, maar de mogelijkheden daartoe zijn beperkt. Binnen het onderwijsbeleid moet meer aandacht komen voor volwassenenonderwijs en mogelijkheden tot bij- en omscholing voor volwassenen.

Taalonderwijs

Een goede taalbeheersing is voor iedereen belangrijk en daarom moet taalonderwijs worden bevorderd. Niet alleen voor nieuwe Emmenaren, maar voor alle mensen die dat nodig hebben. Laaggeletterdheid en taalachterstanden moeten worden aangepakt, zodat mensen zich beter staande kunnen houden in de maatschappij en meer kans hebben op werk. De Wet ‘Taaleis’ moet niet worden gebruikt als een middel om mensen te straffen en te beperken, maar als middel om mensen te helpen. 

9. Voor een sociale gemeente

De financiële crisis ligt achter ons en de economie draait weer op volle toeren. Zo wordt ons verzekerd door mensen die de crisis mede veroorzaakten en er vervolgens van profiteerden. Tegenover hen staan mensen die tijdens de crisis de klappen opvingen en er nu maar weinig van merken dat er betere tijden zijn aangebroken. Ook in Emmen zijn er steeds meer mensen die op of onder de armoedegrens leven. Jarenlange loonvermindering, doorgeslagen flexibilisering, aantasting van ontslagbescherming en afbraak van de sociale zekerheid hebben grote gevolgen. Mensen aan de onderkant hebben inmiddels meerdere banen nodig om het hoofd boven water te houden en moeten dan nog gebruikmaken van armoederegelingen om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Dat wij als samenleving toestaan dat mensen die hard werken zo weinig verdienen dat ze niet rond kunnen komen, is niet normaal. Landelijk pleit de SP daarom voor hogere lonen en uitkeringen. Dat is niet alleen sociaal en rechtvaardig, maar ook goed voor verder economisch herstel. Wij willen dat we de vruchten van ons harde werken op een eerlijke en gelijkwaardige manier met elkaar delen. In een sociale gemeente worden mensen aan de onderkant niet naar beneden geduwd, maar omhoog getrokken.

Ook binnen de zorg is een hoop aan de hand. Veel zorgtaken worden door de rijksoverheid overgedragen aan gemeenten, die dezelfde taken moeten uitvoeren met minder geld. Deze zorgtransitie heeft goede en slechte kanten, maar de gevolgen zijn in de hele samenleving merkbaar. Er wordt keihard bezuinigd op zorg voor mensen, en tegelijk gaat heel veel van ons zorggeld naar bonussen en bestuurders. Dat klopt niet. De SP knokt voor een samenleving waarin mensen samen een menswaardig bestaan leiden, waarin iedereen kan meedoen en waarin we voor elkaar zorgen. In een sociaal Emmen krijgen ouderen de thuishulp die ze nodig hebben, worden jongeren die in de knel zitten snel geholpen, kunnen mensen in hun eigen buurt geholpen worden en houden we de zorg betaalbaar door de topsalarissen aan te pakken. Emmen is een sociale gemeente. Wij nemen geen genoegen met ieder-voor-zich, maar gaan voor een samenleving met elkaar en voor elkaar. 

10. Aan het werk

Stimuleringsregeling

De SP wil dat mensen echt aan het werk worden geholpen. Daarom pleiten wij voor het instellen van een eenvoudige en rechtvaardige stimuleringsregeling. Een werkgever krijgt van de gemeente een vergoeding wanneer deze mensen in dienst neemt die langer dan één jaar van een bijstandsuitkering hebben moeten rondkomen. De vergoeding aan de werkgever wordt hoger naarmate de bijstandsperiode van de werknemer langer was. Deze wordt ook hoger als de duur van het geboden arbeidscontract langer wordt of als deze voor onbepaalde tijd wordt verstrekt. Deze regeling geldt als de werknemer een salaris van tenminste 120% van het minimumloon ontvangt. Ook moet het gaan om een contract van tenminste 32 uur per week. Deze stimuleringsregeling werkt zonder tussenkomst van reintegratiebureaus en door de eenvoud kan de administratieve controle simpel en doeltreffend zijn. Mensen die langdurig bijstand ontvangen krijgen zo uitzicht op langdurig werk zonder tussenkomst van re-integratiebureaus, werkgevers worden beloond voor het bieden van echte kansen en de gemeente bespaart op uitkeringen.

Afspraken met ondernemers en werkgevers

Bij bouwprojecten en infrastructurele werken moet de gemeente afspraken maken met ondernemers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een betaalde baan te helpen. Dat doen we ook met bestaande en nieuwe werkgevers in onze stad.

Mensen aan werk helpen

De holle begrippen ‘eigen kracht’, ‘zelfredzaamheid’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ moeten niet langer worden gebruikt om te verbloemen dat mensen eigenlijk aan hun lot worden overgelaten. We gaan mensen in een kwetsbare positie actief helpen tot ze zich écht staande kunnen houden in de complexe samenleving van tegenwoordig. Daarbij maakt het geen verschil of iemand kort of lang een afstand tot de arbeidsmarkt heeft, in de schuldhulpverlening terecht is gekomen, statushouder is, re-integreert vanuit het gevangeniswezen of om welke reden iemand een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Mensen die kwetsbaar zijn nemen we bij de hand, we helpen ze verder en geven ze actief nazorg.

Begeleiding voor iedereen

De SP wil dat ook niet-uitkeringsgerechtigden (NUG’ers) op goede begeleiding van de gemeente kunnen rekenen. ZZP’ers en andere kleine zelfstandigen moeten worden geholpen uit de bijstand te komen en te blijven, zodat zij als zelfstandige echt zelfstandig kunnen zijn.

Re-integratieproject

Om mensen met een uitkering aan het werk te helpen, moet het mogelijk worden dat zij hun eigen re-integratieproject indienen. Reiskosten worden vergoed en kinderopvang voor sollicitatiegesprekken wordt mogelijk voor werkloze minima.  

Werkervaringsplekken

Misbruik van werkervaringsplekken zonder enig perspectief op een baan moeten actief worden bestreden. Ook komt er een meldpunt voor onderbetaald werk en sociaal misbruik van werknemers.

Respect

Een sociale gemeente begint met respect voor elkaar. Onderling behandelen we elkaar met respect en dat geldt ook voor de gemeente. Werkzoekenden, uitkeringsgerechtigden, mensen in de schuldsanering en mensen die afhankelijk zijn van zorg moeten door de gemeente hulpvaardig en met respect worden behandeld.

Geen verplichte tegenprestatie

Mensen hebben niet voor hun plezier een uitkering, maar willen dolgraag een betaalde baan. Daarom is het niet acceptabel werkloosheid te straffen door middel van een verplichte tegenprestatie. Mensen die werken horen een salaris te ontvangen, mensen die geen werk kunnen vinden een uitkering. Daarom doen we niet aan werken voor een uitkering.

Sociaal werkbedrijf

Het is belangrijk dat de sociale werkvoorziening meer mogelijkheden krijgt om één-op-één projecten en nieuwe kansen te ontwikkelen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De EMCO moet als sociaal werkbedrijf een prominente en volwaardige plek blijven innemen in onze samenleving, zowel voor de huidige WSW’ers als voor de nieuwe doelgroep. Er moeten voldoende beschutte werkplekken beschikbaar blijven. Voor degenen die niet (meer) in het reguliere bedrijfsleven kunnen meedraaien, zal er altijd een volwaardige plek zijn waar ze terecht kunnen voor werk of een opleiding. De mens is daarbij het uitgangspunt, niet het geld of de regeltjes. Commerciële bureaus doen hun werk maar ergens anders, in Emmen pakt de gemeente dit zelf op. 

11. Armoedebestrijding

Armoedemonitor

De SP vindt de armoedemonitor heel belangrijk. Daarom willen we dat de armoedemonitor jaarlijks uitgevoerd gaat worden. Kort na het aantreden van een nieuw college laten we een minima-effectrapportage uitbrengen door het Nibud. Zo hebben we constant in beeld hoe de gemeente er op dit punt voor staat en kunnen we daar naar handelen.

Armoederegelingen en bijzondere bijstand

Op dit moment zijn bijzondere bijstand en andere armoederegelingen beschikbaar voor mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. De SP wil die grens optrekken naar 120%. Bijzondere bijstand moet altijd een gift zijn en hoeft dus niet te worden terugbetaald. Aan kinderregelingen en regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten zoals die al bestaan, wordt niet getornd.

Toegankelijke toeslagen

Mensen met een laag inkomen maken vaak geen gebruik van voor hen beschikbare toeslagen en armoederegelingen. Daarom wil de SP dat elk jaar een krant wordt verspreid waarin wordt uitgelegd welke regelingen er zijn, inclusief alle (semi-)particuliere initiatieven. Deze krant wordt bij elk huishouden, alle huisartsen en zorginstellingen enzovoort bezorgd. De gemeente en de sociale wijkteams zullen mensen actief informatie bieden over de beschikbare regelingen. Alle regelingen in Emmen worden beschikbaar via één aanvraag, Informatie hierover moet makkelijk te vinden zijn op de site van de gemeente en men moet dit kunnen opvragen met één telefoontje naar de gemeente.

Schuldhulpverlening

De SP wil dat bij de schuldhulpverlening meer menskracht en meer middelen worden ingezet om mensen te helpen uit hun benarde positie te komen. De gemeente moet het beschermingsbewind niet overlaten aan commerciële bedrijven die hun verdienmodel baseren op mensen met schulden, maar meer zelf de regie in handen nemen.

Noodzakelijke hulp

In een zo welvarend land als Nederland is het een grote schande dat voorzieningen voedselbanken nodig zijn. De SP vindt dat ze, zolang ze nodig zijn, actief door de gemeente moeten worden geholpen om hun belangrijke, broodnodige werk voor de samenleving te kunnen blijven voortzetten. In samenwerking met de GGD en woningcorporaties sporen we verborgen armoede en eenzaamheid op door mensen actief te benaderen en te begeleiden. 

12. Sporten

Sporten voor iedereen

Sporten is niet alleen gezond, maar draagt ook bij aan meer verbondenheid en samenhang en minder sociale uitsluiting. De SP vindt dat sporten mogelijk moet zijn voor alle Emmenaren, ook voor kinderen van ouders met een laag inkomen. Daarom willen wij dat de gemeente een financiële bijdrage blijft leveren om dit mogelijk te maken.

Sportvoorzieningen voor iedereen

Om ervoor te zorgen dat iedereen dichtbij huis kan sporten, willen we meer openbare sport- en spelvoorzieningen in de buurten. Alle ruimten die bruikbaar zijn om te kunnen sporten, zoals gymzalen, sportfaciliteiten in buurthuizen en zo mogelijk leegstaande panden, worden opengesteld voor sport. Schoolpleinen kunnen onder buurttoezicht worden opengesteld voor sporten en spelen door kinderen. 

13. Zorg

Zorgevaluatie

Bij de lopende transitie van zorgtaken naar de gemeenten gaan sommige zaken goed en andere zaken verkeerd. De SP wil dat we sneller leren van dit proces en de gevolgen ervan, zodat we snel beter kunnen handelen. Daarom pleiten wij voor een openbare evaluatie van de WMO en de werking van de sociale wijkteams. Deze evaluatie moet leer- en verbeterpunten aan het licht brengen die snel en zonder bureaucratische rompslomp worden toegepast binnen de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, thuiszorg en de GGZ. Cliënten die zorg ontvangen moeten direct invloed kunnen uitoefenen op de zorg die zij ontvangen.

Zorg voor ‘verwarde personen’

Een ‘verward persoon’ mag nooit alleen maar een stukje in de krant zijn. Een verantwoordelijke gemeente vervult actief haar rol door knelpunten in de zorg voor deze mensen aan te wijzen, haar beleid hierop aan te passen en middelen beschikbaar te stellen. De gemeente en hulpverleners moeten zich niet alleen richten op het bestrijden van overlast, maar vooral op het welzijn van mensen.

Jeugd

GGZ
De Jeugd GGZ is erg druk met het diagnosticeren van stoornissen en leerproblemen bij jongeren. Een ongewenst neveneffect is dat kinderen met spoedeisende psychische problemen te lang moeten wachten op hulp. De SP is van mening dat kinderen die snel hulp nodig hebben, deze ook snel moeten krijgen. Daarom willen wij dat de gemeente in samenspraak met de GGZ op zoek gaat naar een oplossing voor dit probleem.

Preventie

Bijzondere aandacht gaat uit naar preventie en vroeg signaleren van problemen door de gemeente en de sociale wijkteams. Bestaande zorg mag pas worden afgebouwd als duidelijk is dat preventie werkt en niet in de verwachting dat dat in de toekomst zal gaan gebeuren. Preventieve zorg mag nooit misbruikt worden voor bezuinigingen op zorg of op een andere wijze ten koste gaan van nu geleverde zorg aan anderen.

Thuiszorg en ouderenzorg

Het streven van de landelijke overheid naar een situatie waarin ouderen langer thuis blijven wonen, ging gepaard met de snelle afbraak van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. In Emmen zorgen we goed voor elkaar en daarom moeten we toezien op menswaardige en passende zorg, met voldoende tijd en aandacht voor de mensen die hulp ontvangen.

Zorgverzekering voor minima

Zolang het Nationaal ZorgFonds nog niet is ingevoerd, blijft het van belang dat de gemeente in samenwerking met een zorgverzekeraar zorgt voor een goede zorgverzekering voor minima.

Topsalarissen in de zorg

Zorg gaat over solidariteit tussen mensen. Torenhoge salarissen voor bestuurders die worden betaald van onze zorgpremies hebben niks met solidariteit te maken. Daarom staat de SP erop dat de wettelijke Balkenende-norm in de zorg gehandhaafd wordt en dat de gemeente niet in zee gaat met instellingen of organisaties die zich niet aan deze norm houden. We streven ernaar de Oosterhout-norm te laten ingaan in Emmen. 

14. Sociale wijken

Sociale wijkteams

Als de behandeling van zorgcliënten ten einde is en er aan hun zorgvraag is voldaan, is sprake van een warme overdracht door de zorgverleners naar het sociale wijkteam. Mensen moeten contact kunnen blijven zoeken met de professionals met wie zij vertrouwd zijn geraakt. Zo worden mensen geholpen weer zelfstandig te worden en is er sprake van een vangnet wanneer zij tegen moeilijkheden aanlopen. De sociale wijkteams moeten de het middelpunt zijn voor alle zorg in Emmen. Mensen moeten hier altijd met hun zorgvraag terecht kunnen. Daarom is het belangrijk dat de sociale wijkteams zijn samengesteld uit professionals. De toegang tot sociale wijkteams moet duidelijk en laagdrempelig zijn. Dit vraagt een proactieve opstelling.

Opbouwwerk en jeugdwerk in de wijken

Opbouwwerk en jeugdwerk zijn van niet te onderschatten belang en moeten worden uitgebreid. In wijken en buurten waar dat nodig is, willen wij dat de gemeente zorgt voor een wijkgerichte aanpak.

Jongerenwerkers op straat

Jongerenwerkers doen hun belangrijke werk nu vooral in buurthuizen, waar jongeren hen moeten opzoeken. We zien dat problemen met jongeren vooral op straat spelen. De SP wil daarom dat dat jongerenwerkers meer in de gelegenheid worden gesteld op straat te zijn.

Brede buurthuizen

De gemeente zet in op het creëren van brede buurthuizen, waar verschillende diensten kunnen worden gecombineerd. Het sociaal wijkteam kan hier een ruimte krijgen en er is ruimte voor andere diensten en lokale initiatieven. Zo is er in de buurt een herkenbaar en toegankelijk punt waar mensen in hun eigen wijk terecht kunnen. 

 

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website