h

Lichtvervuiling nu ook opgenomen in gemeentelijke milieuagenda.

29 oktober 2009

Lichtvervuiling nu ook opgenomen in gemeentelijke milieuagenda.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 oktober 2009 heeft de SP een amendement ingediend om ook lichtvervuiling op te nemen in de milieuagenda. Dit amendement werd raadsbreed (dwz door alle partijen) ondersteund en dus aangenomen. Door deze toevoeging is het makkelijker om in de nabije toekomst de discussie over lichtvervuiling te gaan voeren in de raad. Lees hieronder onze bijdrage over de milieuagenda en het aangenomen amendement.

Milieuagenda
De gemeente wil de komende vier jaar de kwaliteit van het milieu handhaven en verbeteren, dit noemt ze een eerste prioriteit. De SP is hier blij mee net als met de doelstelling om als gemeente in 2020 klimaatneutraal te zijn.
Toch hebben wij ook twijfels, niet over de wil van het college om te werken aan een beter milieu maar wel over de vele tegenstrijdigheden die we constateren in regelgeving, handhaving en consequentheid. Het gemak waarmee bestemmingsplannen soms worden opgerekt om ontwikkelingen mogelijk te maken vinden wij zorgwekkend. Als voorbeeld de ontwikkelingen bij de Pottendijk, van stiltegebied, beschermd milieu tot lawaaicentrum, je vind het er allemaal. Als we dan kijken naar de geluidscirkel die getekend is om de grens van toelaatbaar lawaai aan te geven dan bevreemd het ons dat de cirkel op essentiële punten afgeplat is zodat woongebied nooit erbinnen ligt. Let wel we hebben het dan over dezelfde terreinomstandigheden, dus geen geluidswallen of bossen ertussen. Een ander punt dat wij stevig missen in de milieuagenda is de lichtvervuiling. Op dit punt willen we een amendement indienen zodat ook dit onderdeel opgenomen wordt in de milieuagenda 2009-2012.

Amendement
Plaats: Emmen
Datum: 29 oktober 2009
Onderwerp: Amendement inzake Milieu-agenda 2009-2012, RIS.3898
De gemeenteraad van Emmen in vergadering bijeen 29 oktober 2009
Constaterende dat
- Lichtvervuiling een vorm van milieuvervuiling is die van directe invloed is op het welzijn van mens en dier
- Dit feit erkend wordt door de gemeente Emmen middels ondersteuning van het initiatief “nacht van de nacht”
- Resultaten van de door de RMNO (Raad voor Ruimtelijk Milieu en Natuuronderzoek) en de Drentse Milieufederatie gehouden enquete "Licht en Donker" onder de Drentse bevolking aangeven dat 90% van de geënqueteerden zich wel eens ergert aan licht waarbij worden genoemd: reclameverlichting, sportverlichting, bedrijventerreinen en kassen.
- Deze uitkomst haaks lijkt te staan op de aandacht die dit onderwerp krijgt in het voorliggende stuk .

In aanmerking nemende dat,
- Een kaderstellend stuk alleen dan compleet is wanneer álle relevante overwegingen worden genoemd

Besluit,
- Het voorliggende stuk uit te breiden met een paragraaf 4.4 inzake lichtvervuiling volgens bijgaande concepttekst..

Namens de SP fractie,
Wim Moinat

4.4. Licht

De manier waarop kunstlicht doordringt in onze woonomgeving kent meerdere verschijningsvormen. Een algemeen bekende en breed gewaardeerde vorm is straatverlichting, breed gewaardeerd omdat deze bijdraagt aan (het gevoel van) openbare veiligheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van wijken en dorpen. Daarnaast leveren ook verlichting van sportterreinen en kassen een positieve bijdrage aan het leefklimaat en de economie in onze gemeente.
Naast deze positieve bijdrage brengt kunstlicht ook nadelen met zich mee, zoals lichthinder en verstoring van nachtrust, hetgeen zoals in paragraaf 4.1 aangegeven, tot gezondheidsklachten kan leiden. Ook de natuur ondervindt schade van lichtvervuiling, tijdens de jaarlijkse vogeltrek raakt de orientatie verstoord, en in ernstiger gevallen raakt het dag-nacht ritme van sommige diersoorten in de war. Tenslotte wordt door vele mensen het ontbreken van een donkere nacht, zoals met name veroorzaakt door een aantal tuinbouwbedrijven, als hinderlijk ervaren. Hierdoor vinden allerlei initiatieven zoals het door de gemeente Emmen gesteunde “nacht van de nacht” steun in de bevolking.
De gemeente Emmen streeft ernaar om de lichthinder tot een voor mens en dier acceptabel niveau terug te brengen en hindersituaties te voorkomen. Dat binnen de kaders van de gemeentelijke mogelijkheden. Met deze doelstelling in het achterhoofd wordt in toekomst meer aandacht besteed aan het voorkomen van lichthinder door bestrijden van oorzaken. Enerzijds geeft de gemeente het goede voorbeeld door bij openbare verlichting te zorgen voor (meer naar beneden) gericht licht. Anderzijds word extra aandacht geschonken aan naleving van regelgeving om op deze manier de overlast door van afstand herkenbare lichtvervuilers in te perken.

U bent hier