h

Bijdrage tijdens de kadernota

26 juni 2010

Bijdrage tijdens de kadernota

Tijdens de raadsvergadering van 24 juni werd de kadernota besproken. Hieronder kunt u de bijdrage lezen van de fractie van de SP.

Een beetje lastig om in een keer twee termijnen te moeten doen. De kans bestaat dus dat een aantal vragen al zijn gesteld, bij voorbaat excuus daarvoor. De kadernota is een richtinggevend en keuzestellend document. Hierin worden de beleidskeuzes voor 2011 op hoofdlijnen bepaalt. En gelijk daar schiet het stuk al tekort, er worden geen of nauwelijks keuzes gemaakt. Alles blijft in het ongewisse en met vaagheden omkleed. Aan de ene kant is dit natuurlijk logisch vanwege de vele onduidelijkheden die ons staan te wachten met betrekking tot bezuinigingen. Aan de andere kant echter is ook op plaatsen waar die duidelijkheid wel aanwezig is ervoor gekozen in de lijn van vaagheden door te gaan. Het is daarmee een stuk geworden waar wij niet tevreden over zijn. Ons inziens was de nota voorgaande jaren duidelijker in haar kaders. Ook wat betreft helderheid en overzichtelijkheid in financiële consequenties blijft het onvoldoende leesbaar.

Kern is wat u op blz 3 ergens in het midden schrijft. “Voor al deze veronderstellingen geldt dat we deze aanpassen zodra daar aanleiding toe is. Daarmee breken we in zekere mate met de gebruikelijke systematiek, waarbij op grond van de periodieke rijkscirculaires redelijk goed was in te schatten hoe de begroting zich aan de inkomstenkant zou gaan ontwikkelen.” Kortom, we weten niet wat er gaat gebeuren, niet wat de impact van de aangekondigde bezuinigen zal zijn, zelfs niet wanneer dat zal gebeuren. En te midden van al die onzekerheden moet het college een kadernota opstellen, het is ook een schier onmogelijke opgave.

Om te beginnen kiest u bewust voor een tekort in het meerjarenperspectief en beperkt u zich voorlopig tot 2010 vanwege de huidige onzekere situatie. Dit lijkt ons alleen maar verstandig. Op bladzijde 3 geeft u aan dat veel van onze doelstellingen zoals verwoord in de programmabegroting van kracht blijven, welke dan niet? Blz 5 staat: ‘de beleidsinzet moet gericht zijn op continuïteit van het reeds in gang gezette beleid: de investeringen uit de voorgaande periode moeten kunnen renderen’. In die zin zou je geen parkeerkelder aan het Noorderplein moeten willen, dat slaat een gat in de begroting en een winstgevende, weliswaar spuuglelijke parkeergarage wordt afgebroken. Maar dan loop ik al vooruit op een nog komende discussie. Ook de opmerking over stabilisatie van het aantal inwoners is interessant. Hoe gaan we met die gedachte in het achterhoofd om met een project als de Delftlanden? De SP heeft al vanaf de start van het project gezegd dat dit een onzalig plan was. Dat de uitgangspunten niet kloppen, dat je echt geen busladingen rijke westerlingen hiernaar toe kunt krijgen. Zelfs niet door het beplakken van trams en treinen. Volgens ons is het nu de hoogste tijd om een serie sociale huurwoningen in te plannen, dan krijg je de trek op gang en ontstaat er voldoende levensvatbaarheid zodat ook al ingezette ontwikkelingen in de Delftlanden als scholen verantwoord zijn. Misschien biedt het troost want we zijn niet de enige die bestaande plannen moeten ombuigen, zie ook Blauwe Stad.

Ronduit onprettig vinden wij de zin ‘Ten aanzien van de zorg zijn (bevordering) zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de inwoners belangrijke uitgangspunten in het beleid.’ Dit is te lezen als ‘zorgbehoeftigen moeten maar voor zichzelf zorgen’, dit zal niet uw bedoeling zijn. Liever zien wij een andere omschrijving waarin u stelt dat mensen zolang mogelijk gesteund en gestimuleerd worden in zelfstandigheid. Hiertoe dienen wij een amendement in

We komen in het overzichtje op blz 5 de Pottendijk weer eens tegen. Als we het hebben over een vitaal platteland dan zouden we die ontwikkelingen nog eens tegen het licht moeten houden. Een gedachte zou kunnen zijn om verdere ontwikkelingen (er staat een bedrag van 1,4 miljoen) te stoppen en in te zetten op een goede bereikbaarheid van het bestaande. Wel zou een rechtstreekse weg vanaf de rotonde een verlichting betekenen voor dit platteland waar al die bezoekers en gebruikers doorheen geleid worden. Misschien zijn de ondernemers van de Pottendijk wel bereid hieraan bij te dragen.

Blz 9, ‘bij de voorbereiding van de begroting 2011 in het traject van “Kadernota 2010 naar Begroting 2011” is geen ruimte voor de indiening van nieuwe beleidsvoorstellen’. Zoals het hier staat zet het college maar ook de raad door hiermee in te stemmen zichzelf buitenspel of op zijn minst heel erg beperkt. Nieuwe initiatieven kunnen zo niet eens worden besproken, laat staan dat we als raad eraan gaan werken om met projecten geld te genereren. Graag uitleg hoe u deze zin hebt bedoeld. Op blz 11 komt de parkeerkelder Noorderplein nog even langs. Waarom noemt u in het kader van zoveel mogelijk duidelijkheid verschaffen niet het bedrag erbij? In het kader op blz 12 wordt voorgesteld om minder renteopbrengsten in de VAR te storten. Nadat dit al structureel is verlaagd vorig jaar, nu een incidentele verlaging. Kan dit zomaar, wat is hiervan het effect. Is het niet zo dat de rentestortingen in de VAR juist voor een gezonde buffer zorgen en hoe lang kan dat verantwoord plaatsvinden? Verder staan in dit kader regelmatig zaken als vrijvallen en vervallen. Wat voor effect heeft dat, is de genoemde taak dan afgestoten, vervallen en als dat maar voor een jaar (2010) geldt sluit die investering die nu vrij of vervalt dan wel aan het eind als extra jaar aan? Want als dat zo is dan is het een verschuiving van investering, op zich niet erg maar dan weten we dat. Het groenonderhoud is gegund aan de EMCO groep en aannemer Krinkels, waarom is dit aan twee partijen toebedeeld , had de EMCO groep niet voldoende capaciteit om dit alleen op zich te nemen? Staat er nu in wat wollig taalgebruik in de raamovereenkomst met Sedna dat de gemeente de niet gedekte lasten gaat dekken?

Ten slotte: u geeft aan dat u zich kunt voorstellen dat de raad aangeeft op welke onderdelen zij de bezuinigingen zouden willen laten plaatsvinden. Ja, dat zou wel makkelijk zijn. Volgens mij is het in eerste instantie zo dat het college met beleidsvoorstellen komt en dat we dan een politieke discussie gaan voeren in de raad. Maar vooruit, Emile Roemer heeft te maken gehad met een bijna failliete gemeente Boxmeer. Hij heeft er toen voor gekozen om niet te snijden in sociale zekerheden maar zich te richten op de eigen organisatie. Gebleken is toen dat veel ambtenaren te weinig de samenwerking zochten. Hier is een efficiencyslag gemaakt met als gevolg dat de gemeente er weer bovenop is gekomen. Al eerder heeft ons college aangegeven ook in deze richting te denken, neem daarbij de overvloed aan rapportages en er valt al een hoop te winnen. Laten we er in ieder geval voor zorgen de sociale zekerheid in Emmen te bewaren want in de huidige tijd waarin er landelijk een enorme ruk naar rechts lijkt te zijn gemaakt moeten we als gemeente pal staan voor AL onze inwoners. En als allerlaatste: Dank dat u grootmoedig aangeeft onze suggesties in de totstandkoming van de begroting 2011 te zullen betrekken. Het had me verbaasd als u dat niet zou doen.

U bent hier