h

Begroting 2019, een soap in twee delen

6 november 2018

Begroting 2019, een soap in twee delen

Foto: SP

Maandagmiddag 5 november 2018 blijft voor altijd een merkwaardig moment in de Emmense politiek. De begrotingsvergadering werd volledig anders doordat het college twee dagen voor de begrotingsvergadering bekend moest maken dat het verwachte tekort nu 8 miljoen was geworden, een verdubbeling ten opzichte van begin oktober!

Het college heeft op nadrukkelijk aandringen van de oppositie het Raadsbesluit aangepast. De investeringsagenda werd er uit gehaald en komen als aparte voorstellen naar de Raad. Dit moet in het eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden. Bijzonder is wel dat de gemeente Emmen bij vaststelling van de begroting (donderdag 8 november) Een positief resultaat presenteert terwijl we in zeer zwaar financieel weer verkeren. Het is nog maar de vraag of de provincie als toezichthouder hier zomaar mee akkoord zal gaan.

 

Hieronder onze bijdrage in eerste termijn:

Voorzitter, de begroting 2019 en de meerjarenraming voor 2020-2022. Het lijkt een prima moment om eens uitgebreid voor te gaan zitten. Maar is het allemaal nou echt zo spannend?

In eerste instantie viel dat wel mee dachten we, de begroting lijkt oké en op papier is het beschikbare budget meestal gekoppeld aan de juiste onderwerpen. Maar toen verschenen er allerlei verontrustende berichten over tekorten en kwam de nijpende situatie van Wildlands in een stroomversnelling. Het college heeft dat allemaal keurig gedeeld met de Raad, waarbij ik ervan uit ga dat ze dat ook zo snel en volledig mogelijk heeft gedaan.

Wethouder Otter heeft onlangs per brief toegezegd zo snel mogelijk met een volledige doorrekening van de stukken en  met oplossingsvoorstellen te komen. Ook vraagt hij nadrukkelijk om ondanks alle onzekerheden de begroting wel vast te stellen. Dat vindt de SP moeilijk! We kunnen op dit moment totaal niet inschatten welke gevolgen alles heeft voor onze financiële positie, maar dat het de hele begroting op de kop gaat gooien is wel duidelijk. Ik zeg u eerlijk dat wij die beslissing nog niet hebben genomen.

Eerder gaf ik al aan dat het budget op papier meestal gekoppeld is aan de juiste onderwerpen. En daar komen we toch op een punt dat de SP zorgen baart. Op papier kun je namelijk van alles schrijven, maar de uitvoering in de praktijk is een ander verhaal.

We hebben bijvoorbeeld onlangs een gelikte presentatie mogen bijwonen genaamd: ‘Oog voor SAM’, het nieuwe of vernieuwde integraal beleidsprogramma voor schulden, armoede en minimabeleid. Hierin staan een groot aantal voornemens om het bestaande beleid wat bij te schaven, om zaken te koppelen en effectiever te maken. Een mooi streven, maar of het echt haalbaar is en niet blijft hangen in wensdenken zal moeten blijken.

Begin volgend jaar komt er een nieuwe jeugdagenda waarin hopelijk duidelijk gaat worden hoe we de jeugdhulp goed en betaalbaar gaan maken. Nu zijn er elders in het land colleges die een deel van de oplossing zien in het instellen van wachttijden om zo de toegankelijkheid van hulp en ondersteuning te verminderen. Dat, samen met het aanscherpen van de criteria, moet dan zorgen voor een doelmatig en effectiever gebruik van de zorg. Oftewel, het moet leiden tot minder gebruikers. Logisch gevolg is volgens ons dat je dan eerst misschien wel wat voordeliger uit bent als gemeente, maar dat dit onvermijdelijk leidt tot meer en zwaardere zorgvraag in de jaren daarop. En niet te vergeten de enorme ellende die dat meebrengt voor de betrokkenen.

Vraag aan de wethouder; kunt u toezeggen dat de gemeente Emmen de zojuist genoemde maatregelrichting niet zal kiezen?

Nog een vraag aan de wethouder; Wanneer gaat hij er nu eens voor zorgen dat Emmen niet meer voorkomt in het rijtje gemeentes dat telkens weer door de rechtspraak op de vingers getikt wordt, omdat de manier waarop wij met de WMO omgaan niet klopt? Ik verwijs naar de onlangs ontvangen brief van de FNV.

Voorzitter, politiek hoort volgens de SP te gaan over hoe we rekening houden met elkaar en hoe we samen problemen oplossen. Een solidaire samenleving waar we elkaar helpen en zorg hebben voor elkaar. En het zijn politieke keuzes waar het gemeenschapsgeld naar toegaat.

Wat wij niet snappen, is waarom u een reserve strategisch economische ontwikkelingen wilt instellen? En dat dit nu geschrapt is uit het voorstel stelt ons niet gerust, blijkbaar vindt u dit wel een goed plan! We hebben nergens een goede motivatie kunnen vinden. Wat verandert zo’n reserve aan hoe het tot nu is gegaan? Waarom moet die gevuld worden met 10 miljoen? En punt 4 c voelt helemaal niet lekker, ‘De voordelen als gevolg van uitstroom uit de bijstand voor 25% ook in deze reserve te storten’! Ik neem aan dat dit geen geoormerkt budget is, anders zou u dat vast niet voorstellen. Maar de SP vindt het wel moreel geoormerkt en we zouden dit dan ook veel liever aan een reserve armoedebeleid toevoegen!

Ten slotte voorzitter nog iets over asbest. Er staat best het een en ander in de begroting met betrekking tot milieu en duurzaamheid, heel goed. Maar ik heb maar een kort stukje gevonden over de aanpak van de asbestproblematiek. Zoals we ongetwijfeld allemaal weten is recent door de Tweede Kamer het besluit genomen om vanaf 2025 het hebben van asbestdaken voor eigenaren strafbaar te stellen. Heeft het college al stappen gezet om te onderzoeken of deze gigantische saneringsoperatie in samenwerking met de provincie en andere gemeenten kan worden uitgevoerd? Zo niet, dan ons advies om dat zo spoedig mogelijk op te pakken. Zo ja, dan graag een kort verslag van de stand van zaken. En misschien kunt u dan gelijk duidelijk maken welke steun de houders van asbestdaken, dus ook de bezitters van kleine schuurtjes met golfplaten van de gemeente kunnen krijgen.

Voorzitter, ik wil mijn eerste termijn afsluiten met een compliment, een compliment aan wethouder Kleine. En wel voor het realistisch opiniestuk dat hij samen met zijn collega-wethouders Jeugdhulp heeft geschreven.

 

U bent hier