h

Kansen pakken!

1 juni 2018

Kansen pakken!

Foto: C33 Living uit Panningen / google

Donderdag 31 mei heeft de gemeenteraad gesproken over het bestuursakkoord dat Wakker Emmen, PvdA en het CDA bedacht hebben voor de komende vier jaar. De SP heeft die gelegenheid aangegrepen om nog wat wensen en ideeen mee te geven. 

Het idee om een studentencampus (grote wens van Stenden) te combineren met zogenaamde tiny houses (duurzaamheid en huisvesting) sprak de collegepartijen aan en is overgenomen. Een ander idee om een gemeentelijk energiebedrijf op te zetten die zich vooral richt op groen gasproductie uit rioolzuivering ligt nog in de week...

Foto: onbekend / google

Hieronder onze bijdrage: 

Bestuursakkoord:

Voorzitter, namens de SP mag ik beginnen met een compliment. Een compliment voor de gelikte vormgeving, bovendien is het een goed leesbaar stuk geworden. Positief van toon en met uitgestoken hand! Wij zijn ook blij te zien dat het bestuursakkoord stappen zet om meer ruimte te bieden aan raad, inwoners en maatschappelijke partners bij het nemen van besluiten. Echte besluiten worden immers niet genomen in dit akkoord. Er wordt ‘onderzocht’ en ‘verkend’. Daar zijn wij tevreden over.

VZ [Blz. 9] ‘Inwoners moeten gemakkelijk toegang hebben tot voorzieningen en openbaar vervoer’ Helemaal eens, maar wat is gemakkelijk en wie bepaald dat? Wij nemen aan dat het dan over zowel fysieke als digitale toegankelijkheid gaat. Heeft het college een idee hoe gemakkelijk de toegang is tot voorzieningen en is dat gebaseerd op gebruikerservaringen? En hoe gemakkelijk hebben mensen toegang tot het openbaar vervoer, zeker in meer afgelegen buurten? Wat we hier mee willen zeggen is dat je wel kunt stellen dat inwoners gemakkelijk toegang moeten hebben tot iets, maar dat dit ook een zware verplichting op ons allen legt om daar ook daadwerkelijk voor te zorgen.

De SP is blij dat het college deze doelstelling zo helder en expliciet heeft vastlegt!

Bijna net zo duidelijk bent u ook als het gaat om investeren in de woon- en leefomgeving. Wij zijn het daarbij van harte met u eens dat de inzet moet zijn om de dorpen en wijken, ook bij krimp, leefbaar te houden en daarin te investeren. Gisteren was ik nog in gesprek met de directeur van Stenden en we hadden het over studentenhuisvesting. Een tijd geleden is er een beweging geweest om een soort van campus op te zetten. Dat heeft toen geleid tot een proef. Echter de plek was niet goed, net als de omstandigheden, maar de behoefte was en is er wel! Eind dit jaar zal als het goed is een zogenaamd ‘Tiny House’ gerealiseerd worden in Emmen. Het zou volgens de SP een geweldige kans zijn om zaken aan elkaar te verbinden. We gaan als gemeente in gesprek met Stenden, de verschillende wooncorporaties en de bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de kleine huussies en samen zetten we een project op waarin we duurzaamheid, huisvesting, onderwijs en vast nog wel meer met elkaar kunnen verbinden. Kansen zien en benutten wat ons betreft!

Overigens vind ik de opmerking op blz 10 dat we zorgvuldig om zullen gaan met het verhogen van de afvaltarieven niet echt geruststellend… ik wil er toch wel graag vanuit kunnen gaan dat we altijd en overal zorgvuldig zullen omgaan met het vaststellen van tarieven! ‘Terughoudend’ was een beter woord geweest.

Op het gebied van duurzaamheid geeft u terecht aan dat dit veel inzet van de samenleving vraagt. Die inzet moeten we met zijn allen doen, bedrijven, inwoners, organisaties, u noemt er in het stuk nog veel meer. Maar misschien moeten we het wel eens helemaal anders gaan doen. Een gemeentelijk energiebedrijf opzetten bijvoorbeeld en daarbij gebruik maken van alle kansrijke innovatieve mogelijkheden. Ik denk hierbij aan de winning van groen gas uit rioolwaterzuivering, een prachtig voorbeeld van circulaire economie. We laten hierbij onze inwoners zien dat we enerzijds iets van ze vragen, maar er tegelijk ook iets, namelijk voordeligere energie, voor terug geven. Ten slotte brengt me dat bij iets dat momenteel veel reuring geeft, in ieder geval in mijn mailbox… dat gaat over laagfrequent geluid, iets dat onder andere geproduceerd wordt door windmolens. Volgens de een onschuldig, volgens de ander een sluipmoordenaar. Vaststaat dat het meetbaar is en een probleem voor vele mensen. Waar voor het produceren van gewoon geluid duidelijke wettelijke regels gelden, zijn die er niet voor laagfrequent geluid. Dat wordt overgelaten aan de lokale overheden, aan ons dus. Het is de SP niet duidelijk of we hier in Emmen specifieke regels voor hebben opgesteld. Het college kan me daar vast wel verder mee helpen… (als het als technische vraag wordt gezien, mag de beantwoording ook schriftelijk!)

Voor ons waren er geen 27 pagina’s nodig om aan te geven dat de gemeenteraad ruimte krijgt om de komende jaren beleid vorm te gaan geven, maar we zijn wel blij met de uitgestoken hand.

Bij een coalitieakkoord dat de ambitie heeft om de komende vier jaar actief de samenwerking te zoeken, verwachten wij veel. Duurzaamheid, een integrale visie op het sociaal domein en een grotere betrokkenheid van de burgers bij de besluitvorming zijn daarin voor ons belangrijke onderwerpen. U mag van ons verwachten dat we constructief, maar kritisch meedoen de komende vier jaar.

U bent hier