h

SP voorstel overgenomen door college

28 juni 2013

SP voorstel overgenomen door college

Donderdag 27 juni jl is de kadernota behandeld in de gemeenteraad van Emmen. Waar je normaal gesproken mag verwachten dat het college aangeeft welke zaken zij belangrijk vindt en gerealiseerd wil zien was het dit keer nogal anders. De kadernota ademt een grote onzekerheid uit. Onzekerheid in hoe de zaken er nu eigenlijk voor staan, wat er op ons af komt en zeker ook wat we zelf kunnen doen om als gemeente Emmen, 'eigen beleid' te kunnen voeren.

En laten we eerlijk zijn, dat kan ook bijna niet anders. We zitten immers in een tijd van crisis waar maar geen eind aan wil komen en bovendien met een kabinet dat alleen maar heil ziet in steeds verdergaande bezuinigen. Dit terwijl er steeds meer vooraanstaande economen zeggen dat we zouden moeten stoppen met de boel kapot bezuinigen en juist moeten gaan investeren. Dan moet die 3% norm maar een tijdje niet gehaald worden...

De SP wil dat we als gemeente zoeken naar mogelijkheden, bijvoorbeeld hoe we de woningmarkt weer in beweging kunnen krijgen. In onze eerste termijn hebben we de suggestie gedaan dat te doen via het uitgeven van gemeentelijke kavels in erfpacht. Op dit moment heeft de gemeente veel grond in eigendom dat niet in ontwikkeling wordt genomen. De rentelasten hiervan drukken steeds zwaarder op de gemeentelijke begroting, het zou dus welkom zijn als er iets gebeurt met deze gronden en er geld in de grondexploitatie komt in plaats van dat het er alleen maar uit gaat. D66 vond dat gelijk een goed idee en samen hebben we de motie ingediend die het college nu verder gaat uitvoeren.

Ook hebben we aandacht gevraagd voor de huurders in onze gemeente. Wij maken ons zorgen over de landelijke maatregelen op het gebied van Wonen. Na 2014 stopt het Rijk met geld voor wijkvernieuwing. Daarnaast laat het kabinet de corporaties een verhuurderheffing betalen waardoor nieuwbouwprojecten onder druk komen te staan. Wij kunnen al deze bezuinigingen en maatregelen als gemeente niet zomaar wegpoetsen, maar wij kunnen wel van corporaties verwachten en eisen dat zij doen wat ze moeten doen: Hun bestaande woningen goed onderhouden, isoleren en niet nodeloos veel sociale huurwoningen in de verkoop doen. Wij, het gemeentebestuur, maar ook zeker de SP, zullen hier samen met huurders de komende jaren goed op moeten toezien. Zodat de invloed van huurders op hun directe woon- en leefomgeving en de zeggenschap over corporaties niet verloren gaat.

Mooi was de reactie van wethouder Sleeking, die het hier volmondig met ons over eens was!

Tenslotte nog zorg en welzijn. We moeten af van de versnipperde uitvoering van veel organisaties en gemeentelijke diensten die langs elkaar heen werken. Zorg en welzijn moet dichterbij de mensen in de buurt georganiseerd worden, met meer directe invloed van bewoners en minder onderlinge concurrentie tussen organisaties. Een goed voorbeeld hiervan zijn de Steun- en Informatiepunten en Centra voor Jeugd en Gezin.

Maar ook de invoering van sociale teams kan erg goed uitpakken. Zij signaleren veel sneller wanneer iemand bijvoorbeeld vereenzaamd of extra aandacht nodig heeft. Op deze manier wordt er veel meer vanuit de mensen geredeneerd in plaats vanuit het aanbod van instellingen. De SP zal al deze ontwikkelingen goed volgen en zo nodig van commentaar voorzien.

 

U bent hier