h

Commissieweek mei

21 mei 2013

Commissieweek mei

Welke onderwerpen kwamen ter sprake in de commissie en wat vond de SP hiervan....

Dinsdag 14 mei was de raadscommissie Samenleving. Het belangrijkste bespreekstuk was de verordening leerlingenvervoer voor 2013. De Catamaran heeft bezwaar ingediend omdat kinderen met een mentale handicap (zoals autisme) niet langer vallen onder de nieuwe regeling. De SP is het volledig eens met dit bezwaar. Het kan toch niet zo zijn dat we als gemeente kinderen de weg op sturen die daar niet op een veilige manier toe in staat zijn. De wethouder heeft aangegeven dat het ook niet de bedoeling is en dat kinderen die vervoer nodig hebben dit ook zullen krijgen. De SP heeft ook aangegeven het onbegrijpelijk te vinden dat het college hiermee kinderen die ongevraagd een handicap hebben, gelijkstellen met kinderen waarvan de ouders om een principiele reden kiezen voor ander onderwijs.

In de commissie Wonen en Ruimte (woensdag) ging het deze maand eigenlijk maar over één onderwerp, het bestemmingsplan voor het buitengebied. Hoewel het stuk in grote lijnen wel redelijk was opgezet is er op één punt sterke kritiek, de bio-industrie krijgt ruimte om nog verder te groeien. Volgens de VVD is dit een goede ontwikkeling en ons commentaar dat nog grotere bedrijven slecht zijn voor dierenwelzijn werd afgedaan met de opmerking dat een groter bedrijf kán leiden tot meer bewegingsruimte voor dieren en dat de SP daar toch niet tegen kan zijn. Helaas staat er in het nieuwe bestemmingsplan niets over dierenwelzijn en we zijn er dan ook niet gerust op dat dit mooie verhaal werkelijkheid gaat worden. Sterker, in het plan staat duidelijk en ik citeer: "De kostprijs dient immers in de hand te worden gehouden zodat de concurrentiepositie van de landbouw op de wereldmarkt behouden en zo mogelijk versterkt wordt.". Er is daarom volgens ons alle reden voor bezorgdheid.

Op de donderdag was het tijd voor de commissie Bestuur, Middelen en Economie. Het ging vrijwel geheel over de jaarstukken 2012. Hierin legt het college verantwoording af over het besteedde budget. Gezien de moeilijke tijd waarin we zitten met een crisis die maar voortduurt en een overheid die wel verantwoordelijkheden maar geen extra geld bij de gemeentes neerlegt, viel de uiteindelijke balans ons mee! Wel heeft de SP moeite met de manier waarop het college naar de burgers communiceert. Er wordt gezegd dat we een positief saldo hebben maar dit is pas nadat we enkele miljoenen uit de reserve hebben gehaald! Dit staat wel in de 'kleine lettertjes' maar dit hoor je duidelijk te zeggen. Ook over de jaarrekening zelf hebben we het nodige op te merken, zo wordt er vrij makkelijk gedaan over de grootte van het weerstandsvermogen, afname eigen vermogen en ziekteverzuim binnen de organisatie. Er waren veel vragen aan het college en dat zal nog voor de aankomende raadsvergadering met meer gegevens komen.

U bent hier