h

Mooie samenwerking oppositie Emmen

15 november 2012

Mooie samenwerking oppositie Emmen

Tijdens de afgelopen begrotingsvergaderingen hebben vijf van de oppositiepartijen samen opgetrokken tegen de voorgestelde begroting. Uiteindelijk heeft het niet tot een andere begroting geleid maar het signaal richting college is wel overgekomen. Hieronder leest u de gezamenlijke verklaring van BGE, DOP, Wakker Emmen, GroenLinks en de SP.

Wmo plannen: Twijfels juridische houdbaarheid, niet voorop lopen met afbraak en een alternatief

Grote problemen in veranderende tijden vragen soms om bijzonder oplossingen en andere vormen van samenwerking dan gebruikelijk. Vandaar dat onze partijen, Wakker Emmen, SP, Drentse Ouderen Partij (DOP), GroenLinks en BGE bij de behandeling van de begroting 2013 de handen ineen hebben geslagen en zich gezamenlijk hebben gericht op een beperkt aantal grote problemen, in de hoop de koers nog te kunnen bijstellen. Twijfels aan de juridische houdbaarheid van Wmo hulp in het huishouden en de consequenties als de plannen juridisch niet houdbaar blijken , de grote gevolgen van het nieuwe Wmo beleid voor mensen die de Wmo hulp ontvangen en de thuiszorgmedewerkers die dit werk uitvoeren, de bijkomende effecten voor PGB gebruikers en inkomenseffecten die door de voorstanders niet worden genoemd, zijn van die grote problemen. Grote problemen die mensen onnodig zullen raken, omdat er alternatieven zijn, zoals wij bij de begroting hebben aangegeven.

De twijfels over de juridische houdbaarheid van de nieuwe Wmo plannen hulp bij het huishouden, o.a. de invoering van een algemene voorziening schoonmaakondersteuning vanaf 1 januari 2013, zijn bij onze partijen en ook bij personen en organisaties buiten de politiek zo groot, dat wij als vijf partijen vinden dat een groot debacle, eind dit jaar of begin volgend jaar, absoluut voorkomen moet worden. Duizenden inwoners in Emmen in een juridisch gevecht met de gemeente zou je als overheid niet moeten willen. En als onze twijfels terecht blijken te zijn dat zullen er begin 2013 alsnog noodmaatregelen moeten worden genomen om een beleid te krijgen dat binnen de wettelijke kaders valt. Een scenario die wij vrij hoog inschatten. Met duizenden van zorgafhankelijke mensen en honderden hardwerkende thuiszorgmedewerkers neem je niet zo´n riskant juridisch experiment.

Naast de mensen die de Wmo hulp in het huishouden krijgen worden ook medewerkers in de thuiszorg de dupe van het veranderende Wmo beleid. Er zullen vele ontslagen vallen en de medewerkers die bij een andere thuiszorgorganisaties weer aan de slag kunnen, die medewerkers zullen veelal fors aan salaris moeten inleveren. Belangrijk en fatsoenlijk werk dient fatsoenlijk beloond te worden en het nieuwe Emmense Wmo beleid heeft dan ook niet onze steun.

Bij het nieuwe Emmense Wmo beleid waarbij hulp in het huishouden een algemene voorziening wordt, zullen circa 700 mensen hun Persoonsgebonden Budget verliezen. Partijen die landelijk voor behoud van het PGB streven hebben er lokaal geen moeite mee dat het PGB voor honderden mensen verdwijnt. En in het geval van het PGB levert het de gemeente Emmen nog geen eurocent extra op ook. Het nieuwe Wmo beleid heeft ook grote gevolgen voor wat gebruikers van Wmo voorzieningen straks gaan betalen aan eigen bijdrage of tariefsbijdrage. De proefberekeningen die wij als vijf partijen hebben gemaakt laten een omgekeerde nivellering zien met vreemde uitschieters. Veel hoger hogere inkomens gaan straks minder betalen dan ze nu doen en lagere inkomens die naast hulp in het huishouden ook nog een hulpmiddel als voorziening hebben gaan straks het dubbele straks betalen. Alleen voor de lagere inkomens met alleen hulp in het huishouden zal het bedrag dat ze straks gaan betalen gelijk zijn aan wat ze nu betalen. Wij zijn van mening dat het college, en de voorstanders en voorstemmers in de raad, de inwoners van Emmen tot op heden onvolledig hebben geïnformeerd over alle gevolgen van het nieuwe Wmo beleid. Beleid waarin zei zelf zeggen zo te geloven, maar waarbij zij over vele ingrijpende gevolgen zwijgen.

Vanwege bezuinigingen van het Rijk zal de Wmo in de nabije toekomst waarschijnlijk verder versoberd worden. Ook wij kunnen dit als partijen niet tegenhouden. Wij maken echter wel een principiële keus om bij de afbraak van de Wmo als Emmen niet voorop te lopen in Nederland. Omdat een socialer Wmo beleid, zoals wij als vijf partijen hebben voorgesteld, meer geld kost, zijn we bij de behandeling van de begroting ook met een alternatief gekomen. Een alternatief waarbij de pijn op andere terreinen ligt zoals: Meer bezuinigingen op ambtelijke formatie, afschaffen city-marketing, verlaging subsidies, besparing kosten Atalanta project en interne uitgaven gemeente. We hebben als Wakker Emmen, DOP, SP, GroenLinks laten zien dat als je echt wilt ook andere keuzes mogelijk zijn.

Ook hebben we als Wakker Emmen, SP, DOP, BGE en GroenLinks gezamenlijk een voorstel gedaan voor lagere woonlasten. Deze verlaging is goed en noodzakelijk voor de inwoners van Emmen. Ook is dit positief voor de promotie van de gemeente Emmen elders in het land, omdat we met de huidige woonlasten in Emmen tot de duurste gemeenten van Nederland behoren.
Als vijf partijen hebben we grote zorgen over de betrouwbaarheid en dus de juistheid van de cijfers in de begroting 2013 en de meerjarenbegroting. Dit raakt voor Wakker Emmen, SP, DOP, GroenLinks en BGE de wortels van de gemeentelijke democratie en daarom wilden we niet alleen afzonderlijk als partij hier onze zorg over uiten, maar vonden we het noodzakelijk hier een gezamenlijk signaal over af te geven. Hierbij speelde nog eens mee dat het college de controlerende taak met een slechte leesbaarheid van de begroting en het niet serieus beantwoorden van vragen voorafgaand aan de behandeling van de begroting, de controlerende taak van de raad bemoeilijkt.

Helaas hebben wij de meerderheid van de raad niet kunnen overtuigen van onze twijfels over de juridische houdbaarheid van de Wmo plannen, dat er ook andere keuzes mogelijk zijn als je echt wilt en dat je als Emmen niet voorop moet lopen bij de afbraak van de Wmo. Onze inzet heeft tot nu toe nog een geen succes gehad en de plannen gaan waarschijnlijk gewoon door. De nieuwe Wmo plannen en de betrouwbaarheid van de cijfers zijn voor ons dan ook belangrijke redenen geweest om tegen de begroting te stemmen. Maar wij zullen de uitvoering van de plannen nauwgezet blijven volgen en waar mogelijk veranderingen ten goede proberen te realiseren. Ieder van onze vijf partijen, Wakker Emmen, SP, DOP, GroenLinks en BGE zal dit vanaf nu weer gewoon op zijn eigen manier doen, maar waar wenselijk en noodzakelijk zullen we weer tezamen optrekken.

U bent hier