h

Bijdrage SP in begrotingsvergadering - anders dan anders!

7 november 2012

Bijdrage SP in begrotingsvergadering - anders dan anders!

Maandag 5 november jl. stond het eerste deel van de begrotingsvergadering op het programma. Vanwege de starheid die het college toont inzake de WMO en dan met name de Huishoudelijke Hulp, hebben de fracties van de SP, DOP, BGE, GroenLinks en Wakker Emmen hebben besloten om gezamenlijk een bijdrage te leveren in de begrotingsvergadering van maandag 5 november jl. Hieronder kunt u deze bijdrage lezen....

Voorzitter,

Hierbij wil ik namens de fracties van SP, DOP, GroenLinks, BGE en Wakker Emmen de volgende bijdrage uitspreken.
De fracties van SP, DOP, GroenLinks, BGE en Wakker Emmen hebben grote twijfels over de betrouwbaarheid van de cijfers van de voorliggende begroting 2013 en de meerjarenbegroting. In de politiek gaat het om maken van keuzes en als cijfers dan niet betrouwbaar zijn dan kan dit de ruimte voor het maken van politieke keuzes, terecht of onterecht, vergroten.
Betekent twijfelen aan de betrouwbaarheid van de cijfers dat partijen zeggen dat de begroting en de cijfer s met 100% zekerheid niet kloppen?
Wat we als partijen zeker weten is dat het niet allemaal kan kloppen wat er in de begroting en andere stukken staat, omdat van hetzelfde onderwerp verschillende cijfers worden gegeven. Verschillen waarbij het niet gaat om het bedrag achter de komma. De verschillende cijfers betekent voor onze fracties dat wij ons afvragen of de goede cijfers überhaupt wel kloppen.
Directe aanleiding voor onze twijfels zijn de versterkte cijfers over de WMO. Dat de partijen SP, DOP, GroenLinks, BGE en Wakker Emmen ook tegen het nieuwe WMO beleid zijn speelt hierbij geen rol. Verschillende meningen en verschillende keuzes zijn inherent aan politiek.
Van de WMO worden de cijfers vanuit verschillende invalshoeken gegeven in de begroting en ook in andere stukken staan WMO cijfers weergegeven. Cijfers die met elkaar zouden moeten overeen komen, maar dit helaas niet doen.

Van andere onderwerpen hebben partijen in aanloop naar vandaag aanvullende cijfers proberen te krijgen door hierover vragen te stellen. Het college wilde de cijfers niet of niet eenvoudig te verstrekken door te stellen “we sturen ze niet op, we liggen ze ter inzage en succes ermee of vragen worden afgedaan dat het geen technische vraag is”. Daarnaast bleken verstrekte cijfers moeilijk vergelijkbaar en controleerbaar. Ook waren vele antwoorden van het college van een bedenkelijke kwaliteit en getuigden niet van een respectvolle houding voor de rol van de raad. Wij vragen ons af of hiermee de raad bewust op een dwaalspoor wordt gezet.

Samengevat:

De cijfers zijn voor de raad niet of moeilijk te controleren, maar als het te controleren is blijken cijfers niet met elkaar overeen te stemmen. Toegegeven fouten worden door het college afgedaan met een grap en een taart, zonder snelle correctie, zonder enige vorm van zelfreflectie, zonder begrip voor het belang voor de raad om de juiste cijfers tijdig te kennen of om als raad niet aan de betrouwbaarheid van cijfers te hoeven twijfelen.
- Dit betekent dat het college de controlerende taak van de raad bewust bemoeilijkt of onmogelijk probeert te maken
- Dit betekent ook dat het college signalen van de raad over betrouwbaarheid van de cijfers niet serieus neemt.

Wij hopen een reactie te krijgen van het college die perspectief geeft. Perspectief voor de behandeling van de voorliggende begroting, perspectief voor de toekomstige relatie tussen raad en college als het gaat om betrouwbaarheid van verstrekte informatie, perspectief als het gaat om de leesbaarheid en transparantie van de begroting.
De fracties van SP, DOP, GroenLinks, BGE en Wakker Emmen maken zich ook zorgen over de algehele kwaliteit, leesbaarheid en transparantie van de begroting. De optelsom van twijfels aan de betrouwbaarheid van de cijfers + de controlerende taak van de raad bemoeilijken + niet serieus nemen van signalen van de raad hierover vraagt om een sterk signaal van de raad en die willen wij hier als gezamenlijke partijen vandaag afgeven.

Opheldering dient er met spoed te komen over de betrouwbaarheid van de voorliggende begroting. Het antwoord van het college aan de fractie van BGE, dat de tariefsbijdrage Wmo algemene voorziening die mensen aan zorgaanbieders betalen en niet aan de gemeente, toch is opgenomen in deze begroting. Zoiets kan niet en zeker niet zonder vermelding.
Politiek dient in de eerste plaats om mensen te gaan en daarom wordt de voorliggende begroting overschaduwd door de ingrijpende gevolgen van het gevoerde WMO beleid. Wij kunnen als fracties niet anders dan de 1e termijn volledig te wijden aan dit onderwerp, gezien de desastreuze gevolgen van de bezuinigingen op de WMO en de huishoudelijke hulp.
Het nieuwe WMO beleid zorgt ervoor dat honderden thuiszorgmedewerkers vanaf januari geen werk meer hebben en dat circa 25% van de huidige uren aan zorg zal worden gekort en de zorgkwaliteit zal afnemen. De ingrijpende bezuinigingen binnen de WMO en in het bijzonder de huishoudelijke hulp heeft tot gevolg dat het beroep van thuiszorgmedewerker wordt uitgekleed en de thuiszorgbranche de nek wordt omgedraaid. De fracties van SP, DOP, GroenLinks, BGE en Wakker Emmen zijn van mening dat de huidige wijze van huishoudelijke hulp in de vorm van een algemene voorziening niet overeenkomst met hoe de Wet Maatschappelijk Ondersteuning, huishoudelijke hulp voorziet. De gemeente Emmen mag dan haar eigen invulling geven aan het WMO beleid maar de fracties van SP, DOP, GroenLinks BGE en Wakker Emmen zijn van mening dat dit onacceptabel is.

De ingrijpende gevolgen zijn niet de enige reden waarom de voornoemde fracties dit onderwerp als eerste behandelen. De aanbesteding is nog niet ten einde en van gunning is nog geen sprake.
Als partijen zijn wij van mening dat vandaag nog de mogelijkheid bestaat om een einde te maken aan het onzalige en asociale WMO beleid. Indien partijen de wil hebben om tot een sociaal WMO beleid te komen dan is vandaag de mogelijkheid. We hebben als partijen besloten om met een aanpassing van de begroting te komen om zodoende de WMO en de huishoudelijke hulp sociaal te kunnen uitvoeren. Deze aanpassing zal geen meerderheid hebben van de partijen die dit voorstel indienen. Om tot een daadwerkelijke aanpassing te komen is het noodzakelijk dat er steun van andere partijen komt. Wij doen dan ook een klemmend beroep op de overige fracties in de raad om samen met ons te komen tot een sociaal WMO beleid. Wij rekenen erop dat partijen zich niet verschuilen achter de rug van Rutte 1, maar vandaag zelf verantwoordelijkheid nemen en tot samenwerking komen om een sociaal WMO beleid te realiseren. Politiek is keuzes maken en vandaag zal blijken hoe sociaal de gemeente Emmen in werkelijkheid is.

Om de huishoudelijke hulp in de vorm van hh1 en hh2 te kunnen behouden zullen keuzes moeten worden gemaakt en zal er een andere verdeling van middelen moeten komen. De fracties van SP, DOP, GroenLinks, BGE en Wakker Emmen hebben deze keuze gemaakt.
Een keuze die wij maken is een kleinere en efficiëntere overheid. In 2008 was de ambtelijke bezetting nog 971. Een aantal dat absoluut niet buitensporig laag is voor een 100.000 plus gemeente, maar eerder een gemiddelde tot hoge ranking. Op dit moment telt onze gemeentelijke organisatie 1084 en dienen uit vorige bezuinigingsoperaties nog 56 FTE te verdwijnen, hetgeen betekent dat de totale bezetting uit komt op 1028. In onze ogen is een kleinere en efficiëntere overheid realiseerbaar en is een totale bezuiniging van 10% op het ambtelijke apparaat mogelijk, let wel, inclusief vorige bezuinigingen. Om in totaliteit circa 100 FTE te bezuinigen is het nog nodig om 36 FTE extra te bezuinigen en daarmee komen we net onder de 1000 FTE bezetting en zijn we terug op het niveau 2007/2008. Vorig jaar is er een goed begin gemaakt met het terug dringen van de inhuur derden. Wij zijn van mening dat hier nog een stap kan worden gezet en 1 mln. te besparen op inhuur derden.

Een andere keuze is om een einde te maken aan citymarketing. Vele gemeenten in Nederland geven grote bedragen gemeenschapsgeld uit om mensen te verleiden om in hun stad of gemeente te komen wonen. Tonnen, zo niet miljoenen gemeenschapsgeld voor gebakken lucht waarvan de resultaten nauwelijks meetbaar en merkbaar zijn. In totaliteit is er de komende jaren 1,7 miljoen beschikbaar voor citymarketing in onze gemeente. De keuze tussen gebakken lucht of een sociaal WMO beleid is voor onze fractie een eenvoudige. Als er geld moet worden vrijgemaakt dan kan dat bij uitstek op uitgaven waarvan de burger niet direct merkt dat ze niet meer worden gedaan. Citymarketing is bij uitstek z’n post. In tijden van crisis en economische teruggang kiezen wij ervoor om het geld ten goede te laten komen aan de burgers van Emmen. Wij kiezen voor een sociaal en rechtvaardig WMO beleid in plaats van gebakken lucht.

Daarnaast willen wij het buitenhuis vergaderen en de catering binnen het gemeentehuis een halt toe roepen. In de begroting 2013 is een bedrag van 448.000 euro begroot voor buitenhuisvergaderen. Dit is te splitsen in 392.000 euro voor catering en 66.000 voor buitenhuis vergaderen. In tijden van economische teruggang en forse bezuinigingen van diverse overheden dient er kritisch te worden gekeken naar interne uitgaven. Soberheid waar het kan. Het gemeentehuis is enkele jaren geleden voor circa 18 miljoen verbouwd en beschikt het gemeentehuis over diverse vergader locaties en wordt het Bruggebouw ook aangepast voor diverse gelegenheden. Het voorstel is om het totale budget met 100.000 euro terug te dringen. Niet alleen de post service en middelen laat een forse stijging zien, maar ook de ambtelijke ondersteuning van het college en de kosten voor het bijhouden van statistiek. In totaliteit wil Wakker Emmen hier ruim 200.000 euro besparen.

Ter info: Uiteenzetting van deze lasten ambtelijke ondersteuning
2010: 312.000
2011: 384.000
2012: 430.000
2013: 611.668

Statistiek:
2010: 96.000
2011:129.000
2012: 137.000 / 182.000 prodboek 13
2013: 168.000

Externe communicatie:
2010: 1.000.000
2011: 970.000
2012. 1.200.000 / 1.300.000 prodboek 13
2013: 1.500.000

Een ander bezuiniging is het terugdringen van de uitgaven voor externe communicatie. Sinds 2010 is dit budget van 1 mln. gestegen naar 1,5 mln. Wij vinden dit een forse stijging en wij willen dan ook dat het totale budget van 1.500.000 wordt teruggebracht naar 1.200.000.
In totaliteit wordt er door de gemeente Emmen circa 30 miljoen aan subsidies uitgekeerd aan tal van organisaties. Wij willen een korting van 5%. Dit levert 1,5 miljoen euro op.
Ook cultuur zal een bijdrage moeten leveren. De fracties van SP, DOP, GroenLinks, BGE en Wakker Emmen maken de keuze om 100.000 euro van het budget voor tentoonstellingen beeldende kunst af te halen, in totaliteit wordt er jaarlijks 1,7 miljoen uitgegeven aan voorstellingen in Theater de Muzeval. De Muzeval is bijna ten einde en de overgang naar een nieuw theater in combinatie met dalende bezoekersaantallen is voor ons aanleiding om 125.000 euro minder uit te geven aan voorstellingen.
Vorig jaar is er 556.000 euro uitgegeven voor het uitvoeren van parkeercontroles. Dit jaar is er 642.000 euro begroot. Wij zijn van mening dat de parkeercontrole terug geschroefd kan worden en willen 200.000 euro op dit budget besparen.

De genoemde voorstellen worden in meerjarenkader ingevuld. Het voordeel van 2 miljoen zal door ons worden benut. De storting van 750.000 in de VAR zal door ons niet in 2013 gebeuren maar in 2014. Daarnaast willen wij het voorstel van het college om 1.050.000 miljoen te steken in centrumvernieuwing Emmen en dienstverlening en informatie management wijzigen. Daarnaast zal ook het Atalanta project een bijdrage moeten leveren. Zoals wethouder Arends al eens zei: Het is geen heilig huis. Volgend jaar zal er voor 63 miljoen geïnvesteerd worden, in 2014 86 miljoen en in 2015 42 miljoen. Wij vinden als partijen dat ook Atalanta een bijdrage moet leveren en daarom willen wij een taakstelling van 1,5 miljoen per jaar.

Ter info: De netto investering, dat wil zeggen na aftrek van subsidies/ bijdragen en inzet reserves in 2013 12 mln., 2014 86 miljoen waarvan netto 30 mln., 2015 42 miljoen waarvan netto 12 miljoen.
Middels deze keuzes willen onze fracties geld investeren in lagere lasten, een socialer WMO beleid, maar ook lagere woonlasten voor onze inwoners.
Als gemeente ben je niet altijd instaat om autonome beslissingen te nemen en sommige wettelijke taken zijn een verplichting waar je als gemeente en politiek weinig invloed op kunt uitoefenen. Gemeentelijke belastingen en heffingen zijn juist wel beïnvloedbaar door college en raad. Wij vinden als partijen dat de woonlasten onevenredig hoog zijn in vergelijking met onze sociaaleconomische positie. We kunnen discussiëren over verschillende lijsten waar Emmen in voorkomt, maar voor ons blijven de te hoge belastingen een doorn in het oog. Bij het aantreden van dit college waren de opbrengsten van lokale heffingen 21,4 miljoen, 3 jaar later bedragen de lokale heffingen 24,6 miljoen. Een procentuele toename van bijna 15%.
Tijdens de behandeling van de kadernota is bewerkstelligt dat de lasten beperkt zullen stijgen. Niet de jaarlijkse 2,25% maar 1,5%. Een besluit die marginale gevolgen heeft en niet bijdraagt om de lasten van onze burgers daadwerkelijk te verlagen. Het heeft een hoog voor de bühne gehalte. Daarom hebben willen wij als partijen jaarlijks structureel 1 miljoen euro vrij maken om de woonlasten te kunnen laten dalen.

Voorzitter, zoals aangeven vinden wij als partijen de gevolgen van de WMO dusdanig groot dat wij deze algemene beschouwingen vandaag hieraan wijden. Het betekent niet dat wij geen mening hebben over andere zaken of deze niet belangrijk vinden, maar de desastreuze gevolgen van het WMO beleid noopt ons tot deze keuze en overschaduwd de begroting 2013.

Tot zover dan ook de eerste termijn van SP, DOP, GroenLinks, BGE en Wakker Emmen.

U bent hier