h

De realisatie van DPE Next mag beginnen….wat zal het brengen?

4 oktober 2011

De realisatie van DPE Next mag beginnen….wat zal het brengen?

Maandag 3 oktober 2011 zal de geschiedenis ingaan als dag waarop de meerderheid van de gemeenteraad van Emmen definitief besloot om de dierentuin op de Es te realiseren. De SP is niet perse tegen verhuizing van het park maar wil dan wel dat er een stevig financieel fundament staat. Wij hebben dan ook tegen de realisatie gestemd vanwege de vele risico’s die aan deze realisatie kleven.

De financiële dekking is nog steeds niet rond, veel subsidies zijn nog niet eens toegezegd, andere nog niet bevestigd. De exploitatie is gebaseerd op v, volgens ons onmogelijke voorwaarden, de gemiddelde bezoeker moet € 29,50 betalen om binnen te komen, gedurende 7 uur op het park zijn geld besteden en dan liefst ook nog weer terugkomen. De totaalsom van 200 miljoen euro is gebaseerd op gegevens van 2008 (sinds die tijd hebben we ook nog zoiets als een financiële crisis over ons heen gekregen). Toch moet het park binnen de gestelde tijd (2015) klaar zijn, zonder overschrijdingen op tijd en/ of budget. Wat ons ook enorm stoorde (en nog steeds) is dat er pertinent geweigerd werd om naar alternatieve plannen te kijken en men totaal geen gesprek wilde aangaan met mogelijke externe partijen behalve als ze geld wilden steken in het park zonder zeggenschap te eisen. De collegepartijen plus D66 en LEF! zijn van mening dat dit alles mogelijk moet zijn en gaven hun goedkeuring, Karel Eggen (D66) en Auke Oldenbeuving (CDA) hadden het lef om tegen het fractiestandpunt te stemmen en steunden het voorstel niet, net als BGE, Wakker Emmen, DOP, Christen Unie, GroenLinks en SP. We zullen de komende jaren zien wie wijs heeft gehandeld en wie niet. Hopelijk hebben wij ongelijk maar ik ben er bang voor….
Lees hier onze bijdrage in eerste termijn.

Heeft iemand afgelopen zaterdag de column van Rene Diekstra in het DvhN gelezen? Zijn stukje had als titel “Hoe gezond is wetenschap?”.

Het ging over hoe er in de wetenschap omgegaan wordt met media, onderzoeken, waarheden en objectiviteit. Een paar interessante passages wil ik u niet onthouden.

• “Veel wetenschappers en wetenschappelijke tijdschriften hebben nog altijd moeite met het rapporteren van negatieve resultaten, bijvoorbeeld dat een pil of therapeutisch programma niet het beoogde resultaat geeft. En dat terwijl die informatie natuurlijk even belangrijk is als de informatie dat een behandeling wel resultaat heeft.”
• “Daarbij worden gevonden positieve effecten vaak uitvergroot en de grens tussen wetenschap en propaganda verdwijnt.”
• “Door de manier waarop wetenschappers propaganda bedrijven over hun bevindingen kunnen ze een tijdelijke zelfvervullende profetie creëren.”

Vindt u het vreemd dat ik toen ik dat las meteen overeenkomsten zag met het Atalanta dossier en dan met name het deel DPE Next. Zouden wethouders, net als wetenschappers, ook soms leiden aan een aangepaste waarheid, niet liegen dat heb ik niet gezegd maar als je de ene kant uitvergroot en dat alom verkondigt dan hoef je het over de andere kant niet meer te hebben. Dan bestaat op een bepaald moment alleen nog maar jouw beeld van de waarheid. Is dat nu fraude, liegen of bedriegen? Nee, dat denk ik niet maar het is in ieder geval wel misleidend!

Eisenpakket.
Toen het vorige businessplan werd afgewezen, ook door het college, zijn er meteen strikte eisen gesteld aan een nieuw plan. De belangrijkste eis was dat het dierenpark erin zou slagen om 25 miljoen euro binnen te halen van private partijen. Voor ons belangrijk omdat daarmee het signaal binnen zou komen dat partijen die investeren in mogelijk potentieel winstgevende projecten, brood zouden zien in de plannen voor DPE Next. Een signaal dat de plannen niet alleen leuk lijken voor intimi als college en DPE, maar ook haalbaar. Het plan dat volgde werd heel origineel 7.0a genoemd. Hierin bleef de eis om die 25 miljoen binnen te halen echter onvervuld. Toen verwachtte de SP en andere partijen vast ook, dat het plan opnieuw door het college zou worden afgewezen en we over zouden gaan naar een ander scenario, welke dan ook nog maar mogelijk zou zijn. Het leek dat er al rekening mee was gehouden, tenslotte heet het plan niet voor niets 7.0a, er zal dan vast ook een 7.0b zijn!
Helaas, u koos ervoor om de beschrijving reëel zicht op het verkrijgen van 25 miljoen naar voren te halen en op de u zo kenmerkende manier met veel hoop en verwachting te stellen dat daar wel aan was voldaan. Voor ons is dat volstrekt ongeloofwaardig. Na de wervende presentatie door UNO, die een enthousiasme aan de dag legde, die welhaast deed vermoeden dat er een extra bonus klaar zou liggen bij een positief resultaat (voor het college dan wel te verstaan!) kwam er zelfs nog een konijn uit de hoge hoed van dhr. Kessler, die op de valreep nog wist te melden dat de Rabobank mee ging doen. Daarna bleef het even stil alsof er applaus werd verwacht. Dat applaus kwam niet, wat wel kwam was ongeloof over het tijdstip van melden en het uitblijven van verdere informatie.

Financiële dekking.
Nieuwbouw DPE Next met theater kost 200 miljoen euro. 175 miljoen komt van de overheid!
De gemeente betaalt minimaal 90 miljoen en maximaal 110 miljoen euro (afgerond).
De 25 miljoen die van private partijen (banken, bouwbedrijven oid) moet komen is nog niet zeker gesteld.
De NOM heeft besloten niet bij te dragen aan dit project dat toch een grote invloed zou kunnen hebben in Noord Nederland! Volgens de SP is dat veelzeggend gezien de doelstelling van de NOM (De NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland is een onafhankelijke NV die middels financiering, acquisitie en aanjager van projecten, de noordelijke economie versterkt. Een onmisbaar station voor ondernemers die willen investeren. Wij stimuleren bedrijvigheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland. Het accent ligt hierbij op innovatieve ondernemingen met een regio-overschrijdende uitstraling.) Onvoorstelbaar dat ze hier niet instappen, misschien kan iemand mij uitleggen waarom?
Verder is er nog geen definitief akkoord gegeven voor de rijksbijdrage van 17 miljoen euro. In de begroting staan ontzettend veel aannames, verwachtingen die vaak heel rooskleurig lijken, bijvoorbeeld de toekomstige grondopbrengsten, de toekomstige bezoekersaantallen en de haalbare entreeprijzen.

Risico’s.
‘De tijdsplanning is enorm strak maar haalbaar, van tegenvallers zoals bij andere grote projecten zoals bijvoorbeeld de noord-zuidlijn leren we en wij zullen daar geen last van hebben’ aldus dhr. Kessler in de commissievergadering van de vorige maand. Zelfverzekerdheid is iets moois maar of het in dit geval ook nog iets te maken heeft met realisme is nog maar de vraag! (Het park zou voor eind 2015 klaar moeten zijn.) Ik krijg hier een naar gevoel van in de mond en denk aan arrogantie en zelfoverschatting. Misschien is dat wel hetzelfde als bij de raad van commissarissen toen die de toenaderingspoging van Libema, toch een gerenommeerd en kapitaalkrachtig bedrijf, aan de kant schoof met de mededeling “we doen het liever op eigen kracht’!
Vraag: Is het college nu werkelijk van mening dat zij de contacten met Libema enerzijds en de dierentuin anderzijds goed, dus zorgvuldig en met oog voor alle aspecten heeft afgehandeld?

Vraag: Is het college nu werkelijk van mening dat het dierenpark en de gemeente dit project op eigen kracht kunnen doen, zoals gesteld is in de beantwoording op de vraag van Libema. Hoe staat het college op dit moment ten opzichte van deelneming van externe partijen die zeggenschap over het dierenpark willen hebben of misschien zelfs eigenaar willen worden?

Wanneer we kijken naar grote projecten dan zie je zonder uitzondering overschrijdingen in oplevertijd en/ of kosten.
Vraag: Is het college nu werkelijk van mening dat de genoemde tijdsplanning nog haalbaar is, binnen het gestelde budget en met realisering van het gestelde kwaliteitsniveau?

Om het park financieel gezond te houden moeten er straks minimaal 1,35 miljoen bezoekers per jaar komen, die moeten 29,50 betalen om binnen te komen, ongeveer 7 uur in het park verblijven en daar bovendien hun geld besteden aan eten, drinken en andere leuke dingen. DPE zegt tijdelijk ook nog wel met 1,1 miljoen bezoekers uit de voeten te kunnen, maar dan blijft er te weinig geld over om de kas op peil te houden waardoor toekomstige ontwikkelingen en onderhoud op de tocht komen te staan.
Vraag: Is het college nu werkelijk van mening dat meteen vanaf de start meer dan 1,1 miljoen mensen het park zullen vereren met hun komst? Ziet u deze ambitie wel als reëel haalbaar?
Wanneer de teller blijft steken op een miljoen bezoekers draait het park al verlies. Gezien de moeilijke financiële situatie waarin we met zijn allen verkeren, ook wel crisis genoemd, is dit niet een ondenkbaar risico. Wanneer dit dan een tweede en misschien zelfs wel een derde jaar aanhoudt zullen de financiële problemen al snel niet meer op te lossen zijn door het dierenpark zelf, gaat de gemeente dan weer bijspringen?
Vraag: Is het college nu werkelijk van mening dat het dierenpark met dit businessplan (7.0a) voldoende zicht heeft op een financieel gezond bedrijf? Wanneer dat door allerlei mogelijke oorzaken, bijvoorbeeld te weinig bezoekers zo zou zijn, is het college dan van mening dat we als gemeente weer steun zouden moeten verlenen?

Emotie huidige locatie.
Natuurlijk berust de roep om het park niet te verplaatsen naar de es voor een groot deel op emotie. De dierentuin is groot geworden in het centrum, heeft en daar hoeven we ook niet moeilijk over te doen, Emmen behoorlijk op de kaart gezet en is een grote impuls geweest voor de omliggende middenstand. Het argument nu is dat er geen mogelijkheden meer zijn om uit te breiden, dat geloof ik wel en daar is niet veel aan te doen. Het argument is ook dat andere dierentuinen geprofiteerd hebben van de innovaties uit Emmen en Emmen zelfs voorbij zijn gegaan, dat geloof ik ook en ook daar is niet veel aan te doen. Behalve dan om zelf een adequaat en doelmatig beleid te voeren waar goed op de uitgavenkant wordt gelet en creatief gehandeld wordt om de inkomstenkant op peil te houden. Goed ondernemerschap dus, en juist daaraan heeft het de laatste jaren ontbroken. Er wordt nogal eens een parallel getrokken met de voetbalwereld, ik zal er een aan toe voegen; de dierentuin speelt in de eredivisie en wil nu zelfs europees gaan spelen, ze zet een stadion met wereldallure neer, maar moet dat alles doen met een selectie en trainer uit de topklasse.
Vraag: Is het college nu werkelijk van mening dat de directie van de dierentuin die toch nog voor een groot deel uit oudgedienden bestaat in staat is om van DPE Next een succes te maken?

Wat nu?
En wat nu? Ik hoor voorstemmers vaak allerlei argumenten gebruiken, ik leg u enkele voor; ‘we moeten gewoon doorgaan want we kunnen niet meer terug’, op zich natuurlijk een onzinnig argument. Beter is al ‘er zitten al zoveel miljoenen aan gemeenschapsgeld in, dat het zonde is om dat als weggegooid te moeten bestempelen’. Nog steeds niet overtuigend. Een andere is ‘op de oude locatie is geen toekomst mogelijk, de dierentuin is belangrijk voor Emmen en we moeten er alles voor doen om die te behouden’, deze lijkt te kloppen maar definieer dan alles! Twynstra en Gudde, de raadsadviseurs die middels een amendement ingediend (18-12-2008) door de VVD, PvdA, CDA EN SP, heeft dit al in hun eerste rapportage genoemd. Definieer en benoem de risico’s, zeg wat je bedoelt en zorg ervoor dat er geen ruis kan ontstaan. De SP wil van het college een duidelijke feitelijke opsomming van de gevolgen bij enerzijds het stoppen van de realisatie DPE Next maar anderzijds ook wanneer het wel door zou gaan. Geen aannames of verwachtingen, feiten!

Tweede termijn:
1. Wij hebben medio 2008 ook ingestemd met dit onderscheidend en ambitieus plan met de uitdrukkelijke voorwaarde dat het financieel plaatje duidelijk en sluitend moet zijn!
Dit was eind 2010 nog niet zo en dat is nu nog steeds niet zo!

2. Een belangrijk argument, misschien wel het belangrijkste was de toename van arbeidsplaatsen. Een enorme stimulans voor onze lokale arbeidsmarkt.
Wat ik me nu zo langzamerhand afvraag is of die extra banen uiteindelijk wel opwegen tegen de noodzakelijke lastenverzwaringen en uitkleden van voorzieningen omdat er nog een rekening moet worden betaald!

3. Hoe gaan we het voor elkaar krijgen dat ook onze minima straks het dierenpark kunnen bezoeken? Moeten we dan denken aan korting of heeft het college ook daar nog een ambitieus en onderscheiden idee over?
De stimuleringsregeling (als die dan nog bestaat) is daar in ieder geval niet voor geschikt, een keer naar het park en je hebt niets meer over voor een abonnement op de krant of het lidmaatschap van een sportclub! Laat staan nog een bezoek aan het nieuwe theater…

4. Ik maak nog even gebruik van de gelegenheid, volgende week woensdag is dhr. Lips van Libema, nog altijd geïnteresseerd in participatie in het park, aanwezig in Emmen. Alle raadsfracties zijn uitgenodigd om zijn verhaal aan te horen en de vragen te stellen die ze willen.
Woensdag 12 oktober om 18:00 uur in de grote vergaderzaal in het gemeentehuis.

U bent hier