h

College overleeft motie van wantrouwen door DOP en Wakker Emmen.

22 oktober 2010

College overleeft motie van wantrouwen door DOP en Wakker Emmen.

In een lange raadsvergadering waarin het ging om de al dan niet steunverlening aan het dierenpark Emmen door middel van een overbruggingskrediet van 1,4 miljoen euro heeft de raad zich uiteindelijk uitgesproken voor de hulpverlening.

De keus was simpel; 1. Of je kiest voor een harde sanering of 2. Je kiest voor een faillissement met doorstart. De overige oorspronkelijke keuze namelijk doormodderen of faillissement waren al eerder geen optie gebleken voor de raad. Gelukkig heeft de meerderheid gekozen voor saneren, dit was ook onze keuze. Ondanks dat de optie faillissement met doorstart goedkoper was ging onze voorkeur uit naar sanering omdat je dan altijd een sociaal plan kunt opzetten voor het personeel. Bij een faillissement zijn bij het uitspreken ervan per direct alle arbeidscontracten ontbonden en staan alle werknemers op straat. Per 1 december as dient er nu dus een saneringsplan te liggen waarin aan alle door de gemeente gestelde eisen is voldaan, zoniet dan volgt alsnog onherroepelijk het faillissement. Wij hebben aangegeven dat we ons op geen enkele manier kunnen voorstellen dat het huidig management blijft zitten en de sanering gaat uitvoeren. Verder hebben we opnieuw opgemerkt dat het management en de raad van commissarissen of niet hebben zitten opletten of de waarheid niet hebben verteld. In beide gevallen is er sprake van onbehoorlijk bestuur. We kunnen ons goed voorstellen dat er op termijn een (extern) onderzoek komt naar hoe dit alles heeft kunnen gebeuren. Wakker Emmen en DOP gingen verder en dienden een motie van wantrouwen in tegen burgemeester Bijl en de wethouders Kuper en Arends. Deze motie heeft het niet gehaald (alleen steun van DOP en WE). Ook wij hebben deze motie niet gesteund omdat het voor ons te voorbarig was. Eerst moeten we de dierentuin in de gelegenheid stellen de zaak weer op de rails te kunnen krijgen en daarna moet er een uitgebreid onderzoek plaatsvinden naar hoe dit alles kon gebeuren. In dit onderzoek moet ook en vooral de rol van de toezichthouders betrokken worden!

Lees hieronder de tekst van onze eerste termijn van vanavond.

Bijdrage DPE

Volgens ons heeft het college redelijk goed geluisterd naar de opmerkingen uit de raad en dit knap vertaald naar een raadsvoorstel. Zeker gezien de korte termijn is dit opmerkelijk.
Het is goed dat u zoveel mogelijk zekerheden probeert in te bouwen.
Optie 2, een stevige sanering om uit te komen bij een doelmatig bedrijf is ook onze keuze. Het alternatief faillissement met doorstart levert te veel ongrijpbare factoren op en leidt tot collectief ontslag. Bij de door u gekozen optie hoort een sociaal plan, laat dit in ieder geval een echt sociaal plan zijn en niet zomaar een afvloeiingsregeling.
Wij weten natuurlijk dat wij als gemeente hier niet al te veel in de melk te brokkelen hebben maar ik verwacht dat u uitspreekt waar mogelijk uw invloed uit te zullen oefenen voor het belang van de werknemers.
Misschien een overbodige vraag maar is het mobiliteitscentrum ook hiervoor van toepassing?
Met betrekking tot de vakbonden die nu al via de pers de nodige kritiek leveren het volgende; enig realiteitszin is wel prettig, wij steken als gemeente de hand uit en vinden het niet prettig dat daarin gebeten wordt.
Een vraag over het overbruggingskrediet; op blz 16 van bijlage 1 wordt gesproken over een overbruggingskrediet van 1,4 miljoen, de eisen die daaronder staan behelzen onder andere verpanding, zekerheidstelling, pandrecht zelfs intellectueel eigendom. Deze eisen lijken misschien wel over the top in goed Nederlands. Is het niet zo dat wanneer dit in werking treedt bij een eventueel faillissement de curator en/ of rechtbank kan stellen dat deze voorwaarden onevenredig zijn? Of is het zo dat bij deze 1,4 miljoen ook nog de lening van 12,5 miljoen gerekend moet worden die op blz 4 wordt genoemd?

In de commissie heb ik al het een en ander gezegd met betrekking tot de directie en toezichthouders en ik kan het niet laten dit nogmaals te doen. De gemeente heeft in het verleden haar aandelen ingebracht bij de stichting tot instandhouding van het dierenpark, een beetje wrange naam met de kennis van nu maar dat is wellicht wat flauw. De gemeente benoemt 4 van de 6 stichtingsleden, waarschijnlijk om de zekerheid in te bouwen dat je toch nog wat invloed hebt op het dierenpark in verband met het algemeen belang. En toch wordt er in de commissievergadering gezegd dat er geen informatieplicht is richting de gemeente! Wat heeft die hele constructie dan voor nut?

Over het algemeen is dit stuk klip en klaar in de bewoordingen maar we missen toch iets essentieels. Het rapport van UNO is daar ook helder over. De directie en de toezichthouders hebben of niet goed opgelet of niet ingegrepen, in beide gevallen moet je spreken van onbehoorlijk bestuur! Het kan niet zo zijn dat de veroorzakers van dit drama blijven zitten en het, laten we zeggen, gewone personeel de dupe wordt, toch lijkt het erop dat dit staat te gebeuren.
De SP heeft geen enkel vertrouwen dat het huidig managementteam en toezichthouders een sanering goed zullen uitvoeren. Wij pleiten er dan ook voor dat hier de eerste sanering zal plaatsvinden. Wellicht met uitzondering van de pas onlangs aangetreden personen.

Ten slotte nog dit. Morgenochtend zal de SP fractie bestaande uit twee raadsleden en een commissielid ieder een abonnement aanschaffen van de dierentuin. Volgens ons is dit de meest directe manier van steun aan het dierenpark. Wij roepen iedere andere partij op dit initiatief te volgen.

U bent hier