h

Fractienieuws mei

30 mei 2009

Fractienieuws mei

Met agenda punten als de Langdurigheidtoeslag, Meerjarenschuldhulpverlening Emmen, Project Gasbol en de jaarstukken 2008 werd er heel veel verwacht van de raadsvergadering. Zoveel zelfs dat we al om 18:00 uur aan de aftrap moesten staan.

Vooral de jaarstukken zouden veel tijd in beslag gaan nemen. Was er extra spreektijd toegekend aan de woordvoerders en het college. Maar liefst 8 minuten in eerste en 4 minuten in tweede termijn was beschikbaar voor, zoals de fractievoorzitter van de PvdA het noemde, deze traditie. Een traditie die wat ons betreft snel mag worden afgeschaft. In de jaarstukken, bestaande uit de jaarrekening en het jaarverslag van 2008 staan verantwoording en beschouwende overwegingen van het college over 2008. Al deze zaken zijn al voorbij gekomen op de politieke agenda en sommige komen nog regelmatig langs. Wij zijn van mening dat deze onderwerpen besproken moeten worden in de commissie- en raadsvergaderingen. Om nu tijdens de raadsvergadering van mei uitgebreid in te gaan op alle onderwerpen en nogmaals alles uitgebreid te gaan analyseren gaat ons veel te ver. Voor alle duidelijkheid we hebben het over stukken die zijn voorzien van een goedkeuringstempel van de accountant en de goedkeuring hebben van de auditcommissie! Waarom zouden wij, zelfs al hadden we de kennis die de accountant bijvoorbeeld heeft, dit werk nogmaals doen. Wij vertrouwen op het oordeel van de accountant en de auditcommissie en stellen de jaarstukken in vertrouwen vast. Was het niet dit college dat het bestuursakkoord “Samen-Doen in vertrouwen, Vertrouwen in Samen Doen” heeft genoemd?

De verordening Langdurigheidtoeslag 2009.
Doordat per 01-01-2009 een wetswijziging is doorgevoerd moest er een nieuwe (aangepaste) verordening langdurigheidtoeslag komen. Langdurigheidtoeslag is een aanvulling op het inkomen voor huishoudens die voor langere tijd van een minimuminkomen hebben geleefd en geen uitzicht op inkomensverbetering hebben. Het college kwam met een voorstel om de toeslag te beperken voor huishoudens met een inkomen op 100% van het bijstandsniveau en de termijn om recht te krijgen op de toeslag te stellen op 5 jaar. Dit laatste wil zeggen dat je dus 5 jaar op dat niveau moet hebben gezeten, pas dan kom je in aanmerking voor de toeslag. Hier waren wij het absoluut niet mee eens! Wij willen, net als de cliëntenraad en de FNV een hoogte van 120% en een termijn van 3 jaar hanteren. Na 3 jaar zit een huishouden dat al die tijd van een inkomen op bijstandniveau moet rondkomen volledig vast. De groep tussen de 100% en 120% van het minimuminkomen bestaat heus niet alleen uit werkenden met een laag inkomen. In deze groep zitten ook vrouwen (onder de 65) met een klein weduwepensioen, mensen met een WAO-uitkering, Wahjongers en mensen met andere uitkeringen en ook, ja ook, werkende armen, zoals mensen die weliswaar werken maar die door allerlei omstandigheden (onvoldoende werkuren, beloning beneden minimum) geen inkomen halen boven de 120% van het bijstandsniveau. De armoede in deze groep tussen de 100% en 120% is zo ernstig dat ook zij na 3 jaar in deze situatie te hebben verkeerd eveneens in aanmerking zouden moeten komen voor de langdurigheidtoeslag. Helaas heeft het college er voor gekozen om de adviezen niet op te volgen en vast te houden aan hun eigen voorstel. Nog erger was dat het merendeel van de hiermee eens was. Onze tegenstem was jammer genoeg niet voldoende om dit slecht besluit te stoppen.

Meerjarenbeleidkader schuldhulpverlening Emmen 2009-2013:
(bijdrage in de commissie)
Het is ons ter ore gekomen dat voor de ouderen in onze gemeente een ambtenaarconsulent ter beschikking staat die bij hen thuiskomt om hen te wijzen op de mogelijkheden wat betreft de bijzondere bijstand en kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen. De SP vindt dat een hele goede zaak en prijst deze visie, want de drempelvrees en de schaamte voor hun eigen armoede zorgt ervoor dat onze ouderen enerzijds niet op de hoogte zijn van de financiële mogelijkheden en anderzijds helemaal niet op het gemeentehuis durven te komen omdat ze belanden in een wirwar van ambtenaren, afdelingen en regeltjes, naast het feit dat schaamte hierbij ook een hele grote rol speelt. Overigens is de SP ter ore gekomen dat mensen zich dan helemaal uitgekleed voelen worden en zelfs geschoffeerd voelen als ze dergelijke aanvragen wel doen. En dat ze worden geconfronteerd met hele moeilijke formulieren en regeltjes. Daarnaast worden ze geconfronteerd met de toenemende totale telefonische onbereikbaarheid van desbetreffende ambtenaren. (sinds ongeveer een jaar kunnen ambtenaren thuis werken maar moeten dan wel inloggen in het telefoonsysteem van de gemeente, dit gebeurt vaak niet) De SP kan zich voorstellen en heeft zelfs ervaring dat deze drempelvrees en schaamte er ook is bij andere mensen dan alleen de ouderen in onze gemeente, die in de bijstand zitten en in grote armoede leven. Daarvoor zijn de cijfers van de voedselbank duidelijk genoeg gezien de enorme explosie van nieuwe aanvragen. (momenteel maken 600 gezinnen gebruik van de voedselbank)
Betreffende de schuldhulpverlening en met name ter voorkoming van schulden en grote armoede met alle gevolgen van dien zou de SP willen pleiten voor meer consulentambtenaren die deze mensen kunnen gaan bezoeken. Is de wethouder genegen om hieraan mee te werken?
De cijfers laten zien dat waar in 2005 sprake is van 591 gezinnen in de schuldhulpverlening we voor 2009 moeten vrezen dat het genoemde getal van 979 gezinnen ver gaat worden overtroffen gezien de economische crisis. In het verlengde hiervan; gesproken hebbende met ambtenaren van onze gemeente weet de SP dat er inmiddels alweer een wachtlijst is van 4 maanden en dat er gemiddeld 6 nieuwe aanmeldingen per week zijn. En dat we moeten constateren dat we een schrikbarende toename zien van uithuiszettingen van gezinnen. (Exacte cijfers van de gemeente Emmen hebben we ondanks herhaaldelijk vragen nog niet mogen ontvangen. Navraag bij andere gemeente geeft de grote toename aan. Als voorbeeld de gemeente Steenwijkerland, met 40.000 inwoners kent deze 100 huisuitzettingen 2008. We mogen dan denk ik gerust aannemen dat Emmen over de 200 gaat…) De rampen zijn dan niet te overzien. Te meer daar het de gemeente meer dan 10.000 euro kost om een gezin uit huis te zetten. Vermenigvuldig deze 10.000 euro met de hoeveelheid huisuitzettingen in onze gemeente en dan praten we al gauw over miljoenen euro's (200 x 10.000 = 2.000.000). Een consulentambtenaar zal dit goeddeels kunnen voorkomen. En dan snijdt het mes aan twee kanten. De gemeente kan geld besparen en bij de burgers wordt voorkomen dat ze in de armoede vallen en/of gebruik moeten maken van schuldhulpverlening. Natuurlijk zullen er geluiden mijn kant op komen in de zin van: "Die schulden hebben ze aan zichzelf te danken". Maar dat is lang niet altijd waar. En laten we niet vergeten dat deze gezinnen ook kinderen hebben die er al helemaal niets aan kunnen doen, maar wel een maatschappelijke uitstoting moeten verduren. Wij behoren ons te schamen dat we toelaten dat gezinnen in grote armoede moeten leven. De SP-Emmen pleit voor een aantal consulentambtenaren die de desbetreffende gezinnen gaat bezoeken ter voorkoming van grote armoede en ter voorkoming van schulden, van huisuitzettingen en van maatschappelijke uitstoting. Wij overwegen om in de komende raadsvergadering hierover een motie in te dienen.

(bijdrage in de raad)
Betreffende het voorstel van B & W aangaande de schuldhulpverlening in het bijzonder en de armoedebestrijding in het algemeen heeft de SP in de commissievergadering voorgesteld om een aantal consulenten te benoemen die de burgers thuis gaat bezoeken voor de voorzorg en nazorg. Mbt. voorzorg kan zo’n consulent de mensen wijzen op de mogelijkheden in de zin van bijv. kwijtscheldingen, bijzondere bijstand, aanvullende bijstand ed. Anderszins kan de consulent helpen bij het invullen van de desbetreffende formulieren en paperassen. Wij hebben tijdens die commissievergadering uiteen gezet hoe erg het op het ogenblik is met de armoedeval onder burgers in onze gemeente. Die armoedeval uit zich in schrikbarend meer uithuiszettingen, schulden, schuldsaneringaanvragen en wachtlijsten voor schuldhulpverlening en forse toename van aanvragen bij de voedselbank. We moeten rekening houden met het feit dat, ondanks alle enorme inspanningen, er altijd mensen zullen zijn die we als gemeente niet weten te bereiken. Men heeft wantrouwen, men ervaart drempels, men heeft moeite met formulieren, moeite met de ambtenarij, en al wat dies meer zij. Als een consulent naar de mensen toegaat en het vertrouwen weet te winnen, dan zijn we nog meer in staat om deze mensen te helpen en hen te geven waarop ze recht hebben. Wij hebben als SP buurtonderzoeken gedaan in het buitengebied en ons is gebleken dat er toch steeds mensen blijven die niet naar het gemeentehuis willen gaan om te vragen om hulp. Laten we ons uiterste best doen ook deze mensen te bereiken. Daarom moeten we ook als gemeente naar de burgers zelf toe. Ons voorstel om consulenten aan te stellen zal ervoor zorgen dat de mensen meer gebruik kunnen maken van hun rechten. Daarmee kunnen we voorkomen dat mensen in een armoedepositie vallen waaruit ze niet meer kunnen komen. De SP nodigt alle partijen van harte uit om met ons hierover van gedachten te wisselen. Inmiddels zijn we al in gesprek met enkele andere partijen om hier vorm aan te geven. En zo hopen we zo spoedig mogelijk het goede raadsvoorstel van B & W aan te kunnen vullen zodat we nog betere dienstverlening kunnen geven aan de mensen die het bitterhard nodig hebben.

Project Gasbol (toyistisch kunstwerk)
Dit is een verhaal met twee duidelijk verschillende kanten. Enerzijds hebben we het hier over een kunstproject dat uniek is in de wereld. We geven hiermee tevens aan trots te zijn op onze lokale kunstenaar die wereldwijd navolging heeft gekregen met zijn toyisme. Dit project heeft in potentie natuurlijk veel promotionele mogelijkheden. Anderzijds wordt er door de stichting wel de hoofdprijs gevraagd aan de gemeente. Dit terwijl er in de presentatie de indruk werd gegeven dat er nog veel meer mogelijk is met betrekking tot sponsorgelden. Wij zouden graag zien dat er een nieuwe financiële opzet gemaakt wordt waar een meer reële subsidievraag gesteld wordt. Het totaal project bedrag is geraamd op 371.000 euro, de financiële dekking gegeven in het stuk is zeer mager en volledig afhankelijk van de gemeentelijke bijdrage. Dit lijkt ons geen gezonde situatie voor een dergelijk initiatief.

U bent hier