h

Unive weert ex-gedetineerden

2 juni 2007

Unive weert ex-gedetineerden

Top 3-ziektekostenverzekeraar Univé uit Alkmaar eist inzage in ‘het volledige proces-verbaal zoals dat destijds tegen u werd opgemaakt’, voordat de verzekeraar besluit een zorgverzekeringsovereenkomst aan te gaan met ex-gedetineerden.

Bron: BONJO – Bajesbulletin nr. 1 2007

Univé is wettelijk verplicht om ten minste de basiszorgverzekering af te sluiten en kan deze dus niet weigeren, maar aanvullende verzekeringen zijn optioneel en daaraan kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. Op het aanvraagformulier maakt Univé dat onderscheid evenwel niet. De verzekeraar eist in alle gevallen complete inzage in het strafdossier, wat niet is geoorloofd volgens de Wet op de bescherming van de privacy, bevestigt ook Jan de Wit, woordvoerder Justitie van de SP.

Wie correspondeert met Univé en deze argumenten aanvoert, krijgt simpelweg een briefje met de opmerking dat de gevraagde gegevens nog niet zijn ontvangen. Een week later gevolgd door een tweede briefje waarin hetzelfde wordt geconstateerd met de conclusie dat de belangstelling voor de zorgverzekering kennelijk niet meer bestaat.

Voor de bijna-ex-gedetineerde is het schier onmogelijk om te voldoen aan de wensen van Univé, zo hij dat zou willen. De zorgverzekering is wettelijk verplicht op straffe van een boete. Bijna-ex-gedetineerden moeten dus uitwijken naar een andere verzekeraar die niet degelijke eisen stelt. Hieronder het relaas van een betrokkene die vijftig jaar verzekerd was bij eerst Ziekenfonds Alkmaar-Den Helder e.o., later gefuseerd met Univé.

Strafrechtelijk verleden

Het is december 2006 als betrokkene een aanvraagformulier ontvangt voor de wettelijk verplichte zorgverzekering van Univé. Daarop is de volgende vraag vermeld: ‘Hebt u feiten te melden over een strafrechtelijk verleden van u of een medeverzekerde, die zich binnen de afgelopen acht jaar hebben voorgedaan, of andere feiten die voor het beoordelen van de aanmelding van belang zouden kunnen zijn? Dan verzoeken wij u om toezending van het volledige proces-verbaal zoals dat destijds tegen u werd opgemaakt. Het is niet mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij deze voor u opvraagt. U dient deze zelf op te vragen bij uw advocaat. Het spreek vanzelf dat de gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld’.

Onze bijna-ex-gedetineerde reageert met de vermelding van zijn delict en verwijst naar data en titels van krantenberichten en naar Google. Ook vraagt hij waar de maatschappij het recht vandaan haalde om dergelijke vragen te stellen. Zeker in verband met de wettelijke verplichting om zorgverzekerd te zijn.

Forse boete

Wanneer geconstateerd wordt dat iemand niet verzekerd is, moet de onverzekerde met terugwerkende kracht de achterstallige premie betalen, verhoogd met een forse boete. Overigens zonder dat in ruil daarvoor met terugwerkende kracht dekking wordt gegeven voor de onverzekerde periode.

Waar dit toe zal leiden in de praktijk? Dat er een onverzekerde toegevoegd wordt aan het groeiende leger van onverzekerden, die nog slechts met uiterste moeite medische zorg en medicijnen kunnen krijgen. Univé ging niet in op de argumenten van de bijna-ex-gedetineerde en stuurde slechts het briefje met de mededeling dat de gevraagde informatie nog niet was ontvangen en legde even later de aanmelding op basis hiervan terzijde.

De BONJO-redactie deed navraag bij Univé en kreeg te horen dat de maatschappij inderdaad verplicht is de aanvraag voor de basisverzekering te accepteren. Voor acceptatie van aanvullende verzekeringen is Univé vrij om eigen beleid te maken. Dat onderscheid wordt echter niet gemaakt op het aanvraagformulier, terwijl dat veel duidelijker zou zijn. Welke criteria Univé hanteert bij de acceptatie, is niet bekend. Het is praktisch onmogelijk voor gedetineerden om de gevraagde gegevens op te sturen. De advocaat ziet je al aankomen.

De conclusie kan slechts zijn dat Univé geen trek heeft om ex-gedetineerden in het klantenbestand te hebben.

U bent hier