h

Openbrief aan de wethouder

26 september 2006

Openbrief aan de wethouder

Sinds het ontstaan van de EMCO-groep blijven de financiële resultaten achter bij verwachtingen. De laatste jaren zelfs dermate, dat het tekort ieder jaar weer oploopt tot nieuwe hoogte. Inmiddels is de EMCO-groep bezig aan de derde directeur, die zijn tanden mag zetten in het oplossen van deze problematiek.

In de raadsvergadering van juli 2006 heeft u zich in harde bewoordingen uitgelaten over de situatie zoals die nu voor ons ligt. "Ik heb woorden gebruikt die niet in notulen thuishoren", daarmee uitte u uw ongenoegen. Tevens gaf u aan dat de heer Stapel voor 13 september jl. met een reddingsplan moest komen. In dezelfde raadsvergadering gaf u aan "niets uit te sluiten".

De uitspraken die u deed lagen in de lijn van eerder gedane uitspraken over de EMCO. "De EMCO moet bedrijfsmatiger gaan werken en hierbij past ook een andere houding van het personeel. Er ligt wel een erg warme deken over de EMCO". Dit konden we lezen in het Dagblad van het Noorden van 1 december 2005. Op 19 september jl. liet u zich in hetzelfde dagblad in soortgelijke bewoordingen uit.

Deze laatste uitspraak is opvallend omdat in het bezuinigingsplan, zoals de heer Stapel gepresenteerd heeft, deze "warme deken" wel erg hard en ruw van het personeel afgetrokken wordt. Sterker nog, het plan van aanpak behelst alleen maar het inleveren van arbeidsvoorwaarden van het personeel. Bovendien lijkt het dat dit plan niet empirisch, maar op basis van vooringenomenheid tot stand is gekomen, zeker gezien uw uitspraak van 1 december 2005.

Er ontbreekt in dit plan iets fundamenteels. Het plan bevat geen spoor van zelfreflectie over het eigen functioneren van het management. Geen enkel onderdeel van dit plan overstijgt het gewone personeel. Het management lijkt "veilig".

Het is echter bekend dat het management van de EMCO-groep de afgelopen jaren niet bepaald heeft uitgeblonken in het nemen van "bedrijfsmatig" verstandige beslissingen. Wij geven u hier een kleine opsomming:

  • De aankoop van een pand zonder deugdelijk onderbouwd plan. Kosten (afgerond) 1.000.000 euro. Het pand bleek niet geschikt te zijn voor de doeleinden waar men het voor had aangekocht.
  • Het verbouwen van een hal voor een potentiële klant voor het bedrag van 150.000 euro. Klant haakte af.
  • Er is dit jaar een nieuw computersysteem aangeschaft. De vraag is of dit wel zo verstandig was. Tenslotte had de EMCO groep zich hier ook vele tienduizenden c.q honderdduizend(en) euro's kunnen besparen door deze investering uit te stellen tot betere tijden.
  • Het gedwongen het werk neerleggen bij het groen, omdat het budget bij de Gemeente Emmen op was in februari, heeft geleid tot een extra schadepost (loonkosten) van 150,000,- euro.
  • De paprikateelt. Omdat er verkeerd gif was gespoten, is de gehele oogst verloren gegaan. Het totale kostenplaatje was zo'n 300.000 euro. De heer de Goeij heeft toen onmiddellijk een investering gedaan in een nieuwe teelt-lijn, zodat de paprika's in lagen in de kas gekweekt konden worden. Toen Stapel aan het roer kwam, werd deze gehele productie opgedoekt.
  • Het "detacheringplan" van de heer Stapel in de kassen: de kas werd verhuurd aan een tomatenkweker (met het personeel). Deze verbruikte echter meer gas dan was afgesproken. Gevolg: EMCO heeft een extra boete gekregen van 35.000 euro in het vorige kwartaal van de energieleverancier. Dit is niet verhaald op de kweker.
  • De Timmerwerkplaats is verplaatst van Emmen naar Dalen. Daar heeft men moeten verbouwen. Begroot was 140.000 euro, de teller staat nu op 500.000 euro. Een extra kostenpost van 360.000 euro... Daarnaast als bijkomend probleem: op de Abel Tasmanstraat werden de houtsnippers en dergelijke, die vrijkwamen in de koudere tijden verbrand en daar werd een flink stuk van het pand mee verwarmd. In Dalen moeten ze echter de houtresten afvoeren per vrachtwagen.

De ondernemingsraad heeft haar hakken in het zand gezet. Naast hen zullen wij aan hun zijde plaatsnemen om dit plan van tafel te krijgen. Natuurlijk moet er bezuinigd worden, dat beseffen wij ons terdege. Maar dan niet over de ruggen van het personeel. Problemen dienen daar aangepakt te worden, waar ze ontstaan, en dienen in dialoog aangekaart te worden met alle betrokken partijen. Dus ook de ondernemingsraad. En de problemen zijn wat ons betreft voor een groot deel terug te voeren op de beslissingen van het management, en niet op "plotseling" meer kostend personeel (zie het bericht in het dagblad van het Noorden, gepubliceerd op 03 juli 2006).

Wij kondigen met deze brief, waarin wij ons ongenoegen uiten over het door u gevoerde beleid, aan dat wij de komende tijd een serie acties zullen gaan voeren tegen uw beleid en de plannen van de directie; te beginnen op de hoofdvestiging op de Abel Tasmanstraat. Wat ons betreft wordt het een hete herfst.

Wij roepen u op om dit plan van tafel te halen en met een deugdelijk plan te komen. Tevens roepen wij u op om het management van de EMCO eens door te lichten, en daar waar nodig, in te grijpen. Daarnaast zou het meer dan wenselijk zijn om de dialoog met de OR aan te gaan.

Ons is opgevallen dat de uitspraken van uzelf en de heer Stapel onder het personeel tot grote beroering heeft geleid. Vele medewerkers hebben de afgelopen maanden hun ongenoegen en hun gekwetstheid geuit. De boodschap "dat zij verantwoordelijk zouden zijn voor de tekorten" is keihard aangekomen. Ons inziens waren deze uitspraken niet verstandig, zeker gezien het kwetsbare karakter van deze groep mensen.

Daarnaast herinneren wij u aan het feit dat wij u in de raadsvergadering van juli een vraag hebben gesteld over het gedwongen vertrek van de directeur van Accel, kort nadat zij contractsverlenging had gekregen. Tevens willen wij van u weten of deze directeur nog steeds op de loonlijst staat van Accel c.q. de EMCO. Het antwoord dat u in de raadsvergadering van juli gaf dat het een interne aangelegenheid betreft van Accel, daar nemen wij geen genoegen mee. Wij zouden van u alsnog een antwoord op onze vraag willen hebben. Tenslotte maakt Accel onderdeel uit van de EMCO en valt dus onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraden van Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn.

Deze brief is een open brief. Er zal ook een afschrift naar de ondernemingsraad, de heer Stapel en de pers gaan.

Met een strijdbare groet namens de S.P. Emmen,
Wim Moinat, fractievoorzitter

U bent hier