h

De Groene Weg naar een Behouden Natuur

4 september 2004

De Groene Weg naar een Behouden Natuur

Terwijl de Stichting Bescherming Zandgat Schanswal na de ongegrondverklaring van de bezwaarschriften de handschoen opnam en in beroep ging, heeft de SP afdeling Emmen naar andere wegen gezocht om de natuur bij het Zandgat van Jansen tegen kap te beschermen.

Al tijdens de hoorzitting van de gemeente had een voormalig bestuurslid van ons naar voren gebracht dat de ontheffing, verleend door het buro Laser van het ministerie van LNV, voor een tiental met name genoemde dieren geldt, maar niet voor de 4 soorten vleermuizen die hier ook waargenomen zijn. Bovendien groeien in dit prachtige gebied ook het akkerklokje en de koningsvaren.die wettelijke bescherming genieten, zodat uitsteken en biotoopvernietiging hiervan verboden is.

Met dit gegeven zijn wij aan de slag gegaan.
Wij hebben de Provincie Drenthe hierover een brief gestuurd. De Provincie heeft hierop gereageerd door onze brief door te sturen aan agentschap Laser omdat deze gemandateerd is om besluiten te nemen ten aanzien van ontheffingsaanvragen met betrekking tot de Flora- en Faunawet. De Provincie heeft buro Laser dan ook verzocht voor een correcte afhandeling zorg te dragen. Een afschrift van dit verzoek, met als bijlage onze brief hebben zij ook naar de Gemeente Emmen gestuurd.

Omdat de Gemeente op deze wijze op de hoogte is gebracht van het verzoek aan Laser hebben wij de Gemeente van onze kant aangeraden de kapvergunning op te schorten. Of de Gemeente hierop in gaat is ons (nog) niet bekend.

De snelst werkende troef die wij in handen hebben is echter het volgende:
Wij hebben ons in verbinding gesteld met de Algemene Inspectie Dienst (AID-groendesk). Deze dienst heeft de zaak in handen gegeven van de controleur voor deze regio. Als er gekapt gaat worden moeten we onmiddellijk het landelijk meldpunt 045-5466222 (24 uur bereikbaar) bellen. Dan wordt direct de controleur er op af gestuurd. De controleur is er van op de hoogte gesteld dat de zaak momenteel urgent is, omdat Roelofs en Haase gezegd hebben dat ze binnen 2 dagen na bekendmaking van eventuele afwijzing van de voorzieningenrechter (die is gisteren binnengekomen) met de kap zullen beginnen.

Jops Biersteker

U bent hier