h

Het Zandgat van Jansen, hoe wordt de natuur beschermd?

4 augustus 2004

Het Zandgat van Jansen, hoe wordt de natuur beschermd?

Das en Boom, een organisatie die veel ervaring heeft op het gebied van natuurbescherming heeft ons de volgende inlichtingen kunnen verschaffen: Grasmus, Gekraagde Roodstaart, Geelgors en Roodborsttapuit komen voor op de rode lijst. Helaas hebben rode lijsten geen wettelijke status, daar kunnen we geen rechten aan verbinden.

Echter er zijn ook beschermde diersoorten. De MR van Taken meldt aanwezigheid van 4 soorten vleermuizen die wettelijke bescherming genieten en er staat in dat biotoopvernietiging van akkerklokje en koningsvaren verboden is. Als voor deze beschermde soorten geen ontheffing van de Flora- en faunawet is aangevraagd mag er niet gekapt worden! De commissie rechtsbescherming dwaalt als zij stelt dat de ontheffing van Laser een algemene ontheffing is op grond waarvan de gemeente een kapvergunning kan afgeven.

De ontheffing van Laser is een specifieke ontheffing waarin de soorten waarvoor de ontheffing geldt met name genoemd worden. Als in het te kappen gebied beschermde soorten aanwezig zijn die niet in de ontheffing genoemd zijn moet daar alsnog ontheffing voor worden aangevraagd. De gemeente (bij monde van dhr. Van der Veen) dwaalt als zij stelt dat de EU-habitatrichtlijn in Nederland nog niet door algemeen verbindende voorschriften correct is geïmplementeerd. Het klopt dat er problemen waren met de implementatie van de habitatrichtlijn. Europa heeft Nederland hiervoor beboet. Op dit moment is de habitatrichtlijn op de juiste wijze geïmplementeerd.

Als de gemeente een kapvergunning afgeeft terwijl zij weet dat er soorten aanwezig zijn waarvoor geen ontheffing is verleend, dan heeft de gemeente een probleem. Als een projectontwikkelaar met de huidige ontheffing in de hand gaat kappen komt hij gegarandeerd in de problemen. Hij is dan in overtreding omdat voor de vleermuizen, het akkerklokje en de koningsvaren geen ontheffing is verleend.

Jops Biersteker

U bent hier