h

Het Zandgat van Jansen, de stand van zaken juli 2004

3 augustus 2004

Het Zandgat van Jansen, de stand van zaken juli 2004

Tegen de afgegeven kap- en bouwvergunning zijn bezwaarschriften ingediend door: Stichting Bescherming Zandgat Schanswal, KNNV, Nivon, VBBN, WNF en 90 "natuurlijke personen" waarvan de meesten gebruik hebben gemaakt van het door de SP verspreide bezwaarschrift. Het bezwaarschrift van de Stichting Bescherming Zandgat Schanswal was medeondertekend door 22 personen. Op 12 mei werd een hoorzitting gehouden.

Naar aanleiding van de bezwaarprocedure kregen de bezwaarmakers het advies van de Commissie Rechtsbescherming aan Burgemeester en Wethouders toegezonden. Ik wil de 9 pagina's van het advies niet allemaal voor u doorspitten, maar er slechts enkele onderdelen uitlichten.

(Onder Kapvergunning pagina 4)
De commissie heeft kennis genomen van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Assen d.d. 30 maart 2004. De voorzieningenrechter heeft voorlopig geoordeeld dat de Bomenverordening onvoldoende rekening houdt met de belangen van de vergunninghouder en daarmee geen blijk geeft van een evenwichtige belangenafweging en voorts in strijd is met het evenredigheidsbeginsel. Het bepaalde in art. 5 lid 5 (van de vergunning mag geen gebruik worden gemaakt dan nadat deze onherroepelijk is geworden) dient onverbindend te worden geacht.

Op grond van deze uitspraak adviseert de commissie aan college en gemeenteraad met de grootst mogelijke spoed een aanpassing door te voeren in de Bomenverordening om zodoende "dit gebrek" te herstellen.

Over de ontheffing Ffw van Laser zegt de commissie dat de bezwaren hiertegen ingebracht in het kader van de verleende kapvergunning geen doel treffen. Het is niet aan het college hierover een standpunt in te nemen. Verder heeft de commissie geadviseerd de rooilijnoverschrijdingen te heroverwegen en op grond van dit advies en de ingebrachte bezwaren heeft het college besloten dat het beter is de insteekweggetjes als uitgangspunt te nemen in plaats van de Laan van het Kwekebos. Maar ook dan moeten er vrijstellingen verleend worden.

Tenslotte sluit de commissie zich aan bij het oordeel van het college dat alleen belanghebbend zijn diegenen die wonen binnen de cirkel gevormd door Rondweg, Schansstraat, Boslaan, Laan van de Bork en Houtweg. Hierdoor zijn 14 personen niet ontvankelijk verklaard en blijven er 80 reclamanten over naast de ontvankelijk verklaarde organisaties Stichting Bescherming Schanswal, Stichting Milieu Rondomme en het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie.

Op 12 juli werd de beslissing van B&W om de bezwaarschriften ongegrond te verklaren bekend. Onmiddellijk daarop heeft de Stichting Bescherming Zandgat een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Voorzieningenrechter. De SP heeft de contacten met de Stichting Bescherming Zandgat geïntensiveerd en heeft ook contact opgenomen met Das en Boom om te onderzoeken wat er nog gedaan kan worden.

Jops Biersteker

U bent hier