h

Het gat van Jansen; het verweer

12 mei 2004

Het gat van Jansen; het verweer

Verweer van:
Krista Datema
Jops Biersteker
Harm Hendriks

Het verweer van Krista Datema, namens verschillende bewoners van Emmerhout e.o.

Verweer zandgat
Van de gemeente Emmen heb ik een aantal stukken en tekeningen ontvangen die betrekking hebben op het zogenaamde Zandgat. Hiervoor mijn hartelijke dank. Meestal krijg je na het lezen van stukken een beter inzicht in de materie. Bij deze stukken is het echter zo hoe meer je leest en hoe meer je stukken met elkaar vergelijkt, hoe tegenstrijdiger het allemaal wordt. Een heel eenvoudig voorbeeld hiervan is te vinden in het rapport van Taken Landschapsplanning BV. In de inleiding staat bijvoorbeeld de zin in 1957 is voor het gehele terrein een ontgrondingsvergunning verleend. Als je dan het rapport verder doorleest, kom je bij punt 2.4 het volgende tegen: In 1957 is er toestemming voor de ontgronding van een deel van het terrein gegeven. In verband met vergroting van het oppervlak is de vergunning in 1969 opnieuw verleend. In 1978 is het terrein conform de eisen uit de vergunning opgeleverd. Vraag: door wie aan wie? Dan wordt er gesproken over een bestemmingsplan in hoofdzaak Emmerhout. Dit gebied is bestemd voor woningbouw. Waar precies de grens Zandgat/woningbouw loopt is eigenlijk op de tekening niet goed te zien. Misschien beschikt de commissie over meer gedetailleerde kaarten. Maar het is natuurlijk volkomen onlogisch dat een gebied dat in 1957 wordt aangewezen als zandwinlocatie in 1963 als locatie voor woningbouw wordt aangewezen terwijl de vergunning voor zandwinlocatie nog steeds geldig is en zelfs in 1969 nog een keer uitgebreid wordt. Op een van de tekeningen uit 1963 staat de Laan van het Kwekebos ingetekend. Naar mijn mening is het huidige tracee een ander als op die kaart. Er is derhalve niet te zien of er inderdaad een gedeelte ten noorden van de Laan van het Kwekebos overblijft wat zo groot is als men doet voorkomen.
In de Zuidenvelder van 27 april jongstleden heeft de gemeente Emmen 100 kavels waarvan 64 voor vrijstaande woningen. Dus wat dat betreft is er geen enkele noodzaak om in het Zandgat te bouwen. Bij het Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komt een plan binnen voor 27 woningen. Bij de gemeente komt een aanvraag voor de bouw van 19 woningen. Vervolgens lees ik in Nieuws en Zo Zuidoost Drenthe van april jongstleden, ik pak hem er even bij....

Het rapport Taken heeft een inventarisatie opgemaakt van hier huizende dier- en plantsoorten. Daarin zijn de insekten niet meegenomen, wat op zich best kwalijk is, maar punt is dat in deze inventarisatie de metingen uit 1997 en 1995 naast elkaar worden gelegd. Tussen 7 en 9 jaar kan er wel eens een en ander veranderd zijn. Ik vraag mij af of de cijfers van 1997 nog wel relevant zijn. Als woordvoeder heb ik van verschillende mensen te horen gekregen dat ze er een ijsvogel gezien hebben. Bovendien is het zeer de vraag of verkleining van het leefgebied van diverse dieren niet tot gevolg zal hebben dat zij alsnog verdwijnen uit dit gebied.

De geschiedenis van het Zandgat is algemeen bekend. Het is een aantal malen van eigenaar gewisseld en de huidige eigenaar is de firma Roelofs en Haase te Rijssen. Deze firma heeft in de loop van de jaren verschillende plannen op het terrein losgelaten die allemaal om verschillende redenen niet door gegaan zijn. De huidige stand van zaken is als volgt: Op 24-12-02 dient Roelofs en Haase bij de gemeente Emmen een verzoek in voor een bouwvergunning van 19 woningen. Op 12-1-04 verleent de gemeente Emmen deze bouwvergunning en op 10-2-04 verleent ze de bijbehorende kapvergunning voor 24 duizend vierkante meter met een herplantverplichting van 10 duizend vierkante meter. Voor het verlenen van de bouw en kapvergunning is onder andere toestemming nodig van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Op 22-5-03 dient Roelofs en Haase een aanvraag in bij het buro Laser van het voornoemd ministerie. Blijkbaar weet bij Roelofs en Haase de linkerhand niet wat de rechterhand doet, want er wordt geen ontheffing aangevraagd voor 19 woningen, maar voor een ander plan van 27 vrijstaande woningen op 4 wooneilanden. Het buro Laser wil hier aan meewerken onder een aantal voorwaarden, onder andere dat tussen de wooneilanden groenzones gehandhaaft cq gecreeërd worden en het overige gebied van de voormalige zandwinlocatie als natuurgebied in stand gehouden wordt. Dit is dus een totaal ander verhaal als de gemeente Emmmen ons wil doen geloven. De gemeente Emmen en Roelofs en Haase zijn samen tot de conclusie gekomen dat ze daar geen boodschap aan hebben want volgens hen kan eenderde gedeelte van het Zandgat bebouwd worden en dan praten we over 7 a 8 hectare. De gemeente wil ons doen geloven dat dat het best haalbare alternatief is. Want anders kan volgens de gemeente de situatie ontstaan dat het terrein in paticulier eigendom blijft en dat deze particulier het terrein voor zichzelf houdt, afschermd voor omwonenden en besluit er een mooie villa op te bouwen en het terrein op te schonen zoals hem dat belieft. Het terrein gaat dan verloren als onderdeel van de ecologische verbindingszone. Dit is natuurlijk je reinste onzin. Want het rapport van de afdeling Laser is dusdanig duidelijk dat hiervoor nooit en te nimmer een vergunning voor gegeven zal worden. De gemeente Emmen heeft duidelijk last van koudwatervrees en ik verzoek de gemeente in plaats van de belangen van Roelofs en Haase te behartigen de belangen van de inwoners van Emmerhout te behartigen.

De partiële herziening van de woonwijk Emmerhout geeft voor een klein gedeelte van het Zandgat bestemming voor woningbouw maar er bestaat geen enkele reden om deze bestemming op te rekken tot eenderde van het terrein. Op deze manier wordt het hele gebied stukje bij beetje volgebouwd. Wat is een derde? En hoezo ongeveer? Want op een pad van 2 meter breed kan ik ook om de plas heenlopen. Dit lijkt mij niet de bedoeling.

Als ik zomaar een groot cadeau krijg word ik een beetje argwanend. Roelofs en Haase koopt voor een aanzienlijk bedrag 22 hectare grond en is "zomaar" bereid tweederde van die grond aan de gemeente te doen voor een symbolisch bedrag. Een kind kan op zijn klompen aanvoelen dat daar het een en ander achter zit. Bij een juiste en adequate navolging van alle regels is de eigenaar binnen de kortste keren zo ver dat hij graag van het gebied af wil, net zoals zijn voorgangers.

Voor wat betreft de bouwvergunning kan ik kort zijn: Er is door het buro Laser, onderdeel van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geen vergunning verleend voor de bouw van 19 woningen en derhalve kan er ook geen kapvergunning verleend worden.


Het verweer jan Jops Biersteker.
Reactie op het Gemeentelijk Verweerschrift, de opmerkingen van de Afd. Bouwtoezicht Bureau Juridische Zaken en overige informatie mij toegezonden ten behoeve van de hoorzitting d.d. 12 mei 2004 ter behandeling van mijn bezwaarschriften tegen het verlenen van een kap- en bouwvergunning aan de Laan van het Kwekebos (Zandgat Jansen) J.L. Biersteker, Laan van de Marel 325, 7823 BJ Emmen

De gemeente stelt dat 18 Personen woonachtig zijn buiten de kring Laan van de Bork, Laan van het Kwekebos en Schanswal (zichtkriterium). Omdat ik aan de laan van de Marel woon wil ik eerst verdedigen waarom ik vind dat ik als belanghebbende moet worden aangemerkt. De gemeente refereert aan het "mevrouw Kiki-criterium", maar past het verkeerd toe!

Jurisprudentie:
Mevrouw Kiki tekende bezwaar aan tegen kap van bomen in haar stad (Groningen).Aanvankelijk oordeelde de plaatselijke rechtbank dat zij geen belanghebbende was in de procedure omdat zij de betreffende bomen vanuit haar woning niet kon zien. In beroep echter heeft de rechtbank gesteld dat het zichtcriterium niet doorslaggevend is. Het gaat erom of de bomen onderdeel vormen van iemands leef- of woonomgeving. Belanghebbend bij het behoud van recreatie- en natuurgebied "het Zandgat van Jansen" is dus iedereen uit de omgeving die hier recreërt. Voor Emmerhout, Emmerschans en vermoedelijk ook voor Angelsloo is de zandafgraving het dichtstbijzijnde zwemwater in de vrije natuur. De gemeente zaal de kring van belanghebbenden dus uit moeten breiden tot al deze woonwijken. U zult mij op grond van het mevrouw Kiki-criterium als belanghebbende moeten aanvaarden. Nadere informatie jurisprudentie: Voor nadere informatie over interpretatie van het mevrouw Kiki-criterium verwijs ik u naar advocaat mr. G.W. Breuker uit Groningen.

Mijn persoonlijk belang:
Vaak heb ik van een wandeling door deze bijzondere natuur genoten en op menig warme zomerdag heb ik ook een duik genomen in het verkoelende water. Als zo dicht bij het meertje gebouwd gaat worden als nu het plan is dan vrees ik dat vooral het zwemgenot in de vrije natuur ernstig aangetast zal worden en daardoor mijn leefplezier in Emmerhout vanuit mijn woning aan de Laan van de Marel.

Algemeen belang:
Er zijn erg veel locaties te bedenken waar gebouwd kan worden zonder dat natuur en leefomgeving van zoveel mensen geschaad wordt. Ik vraag mij af of het redelijk is dat voor de bouw van 19 woningen, dus voor slechts 19 gezinnen, zoveel andere gezinnen gedupeerd moeten worden en zo'n bijzondere natuur in gevaar gebracht wordt. Gemeentelijk Verweerschrift ad 5. Bezwaren: Gemeente stelt dat de bezwaarschriften van de particulieren alle voorgedrukte bezwaarschriften zijn met dezelfde tekst, afkomstig van de SP. Ik ken de flyer van de SP die door de meeste bezwaarmakers is gebruikt om hun bezwaar in te dienen. Persoonlijk heb ik gekozen voor 2 verschillende bezwaarschriften waarbij ik wel gedeelten tekst van de SP heb overgenomen. U doet mij te kort als u mijn bezwaarschrift dat op 2 punten duidelijk afwijkt van het bezwaarschrift van andere particulieren met deze over één kam scheert. Ik wijs u nog op een belangrijk punt van verschil.

Tussen 1992 en 1999 zijn er voorbereidingsbesluiten genomen voor het in procedure brengen van een nieuw bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan ligt nog steeds niet op tafel. Aan de voorbereidingsbesluiten bent u nu bij de afgifte van de vergunning geheel voorbij gegaan. Het vigerende bestemmingsplan staat afgifte van een bouwvergunning in de weg. Het is onbegrijpelijk en ontoelaatbaar dat u toch tot afgifte hiervan bent over gegaan. Deze passage vindt u niet in de bezwaarschriften van andere particulieren. De gemeente blijkt deze passage geheel over het hoofd te hebben gezien (zoals aanvankelijk ook mijn beide gehele bezwaarschriften over het hoofd werden gezien zodat ik mij op 7 april 2004 met een klacht tot de klachtenkamer moest richten opdat u mijn bezwaarschriften toch serieus zou nemen). Ik verzoek u daarom mijn bezwaarschrift nog eens nauwkeurig te lezen.

POP
Het bouwplan is in strijd met het provinciaal omgevingsplan. Men baseert zich op een oud plan. Dat is kwalijk omdat men zich daardoor onttrekt aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

Laser en de aangevraagde ontheffing Flora- en Faunawet.
Bij de aanvraag zijn genoemd: Aardmuis, Bosmuis, Bunzing, Dwergmuis, Egel, Haas, Konijn, Mol, Vos en Bruine Kikker. De ontheffing heeft op deze dieren betrekking. Taken gewaagt echter nog van: 4 soorten vleermuizen (beschermd in het kader van de Natuurbeschermingswet) en van grasmus, gekraagde roodstaart, geelgors en roodborsttapuit (soorten die voorkomen op de rode lijst). M.i. zal voor deze dieren nog ontheffing gevraagd moeten worden.

Taken
Op veel punten heeft Taken verdienstelijk werk verricht. Bij de hogere planten (in 1997 zijn 166 soorten aangetroffen!) tref ik echter geen beoordeling aan (wel zijn er 3 rode lijstsoorten genoemd en 6 uiterst zeldzame tot minder algemene soorten) noch bij de dagvlinders. Bij de "overige insecten" berust de beoordeling op aannamen. Vermoedelijk is er toch nog te weinig onderzoek verricht. Bedreigde soorten: grasmus, gekraagde roodstaart, geelgors en roodborsttapuit staan op de rode lijst. Taken is hier slordig en zegt dat slechts 2 van de voorkomende soorten op de Drentse rode lijst staan. Ik vermoed dat er dus nog sprake is van een andere - belangrijke - rode lijst waarop geelgors en gekraagde roodstaart voorkomen?? Beschermd in het kader van de Natuurbeschermingswet: 4 soorten vleermuizen waarvoor dit gebied belangrijk fourageergebied is.

Vlinders: juist omdat Emmen zich profileert als vlinderstad is het onbevredigend dat aan deze categorie insecten geen beoordeling is gehecht. De diversiteit is fameus! En wat denkt u van 128 soorten wilde bijen (zie het boek "De groene Omgeving"). Biotoopvernietiging van beschermde planten zoals Akkerklokje en Koningsvaren is bij de wet verboden. Dit moet meegewogen worden in de afgifte van een kapvergunning.

Ten slotte wil ik nog eens benadrukken dat het van zeer onbehoorlijk bestuur getuigt dat in 1979 op verzoek van de toenmalige eigenaar Jansen om daar woningen te mogen bouwen terecht afwijzend werd beslist en in 1995 bij het veilen van deze grond expliciet de informatie werd gegeven dat volgens het geldende bestemmingsplan geen enkele bebouwing is toegestaan. Hierdoor zijn mogelijk potentiële kopers afgehaakt en is eerlijke mededinging geweld aangedaan.

De gemeente meet nu met een andere maat.

Ter zitting werd mij nader gevraagd wat ik bedoelde dat er voorbijgegaan zou zijn aan de voorbereidingsbesluiten van 1992 en 1999. Ik heb toen verduidelijkt dat daarop geen verdere procedure in gang gebracht heeft ter uitwerking van een bestemmingsplan zodat de burger ook niet eerder bezwaar heeft kunnen maken. Over Laser heeft de adviescommissie betoogd dat tegen de afgifte van deze vergunning geen bezwaar is binnengekomen dus dat hier niet over gediscussieerd kon worden. Nog eens heb ik er toen op gewezen dat de vergunning niet geldt voor de niet daarin genoemde (rode lijst-)diersoorten zodat de Laservergunning niet voldoende is.


Verweer van Harm Hendriks
Tekst van de toespraak bij de commissie rechtsbescherming dd. 12-5-2004 betreffende de geplande bebouwing in Emmerhout (zandgat van Jansen) door Harm Hendriks.

Dames en heren,
Als burger van Emmen, maak ik mij ongerust over het bouwen in het natuurgebied "het zandgat van jansen", een natuurgebied word aangetast door er villa's te plaatsen, hiermee word het algemeen belang geschaad.
De gehele bevolking heeft behoefte aan recreëren, en dan nog wel op een betaalbare manier.

Door in dit natuurgebied villa's te bouwen raakt de natuur- en milieufunctie buiten gebruik, en dat betekent dat goedkoop recreëren dus onmogelijk word, bovendien word het een vraagstuk van: heb je wel genoeg geld in je portefeuille, dan kun je recreatie kopen, als je dat geld niet hebt dan blijft de recreatiemogelijkheid voor je als gewone burger onbereikbaar.

Het is naar mijn mening onrechtvaardig, hier villa's te bouwen, er is geen behoefte aan nog meer bouw van dure woningen in Emmen die de bevolking toch niet kan betalen. Naar mijn mening komt in deze villa's import wonen, uit het westen die veel geld hebben, terwijl de oorspronkelijke bevolking recreatie onmogelijk gemaakt word bovendien zijn zij niet in staat deze woningen te betrekken. Waar in Emmen behoefte aan is, dat is goedkope huisvesting, en niet aan villa's, bovendien is er behoefte aan goedkoop recreatief gebruik van natuur en milieu, dit word de bevolking nu ontnomen. Alhoewel ik er van uit ga dat het gemeentebestuur weinig behoefte heeft aan deze wensen, vermoed ik dat zij de bungalow's wel degelijk zal bouwen. Ik heb goed gelezen, dat de raad van state niet duidelijk heeft uitgesproken dat hier niet gebouwd mag worden, er is toch een overschrijdend gemeenschapsbelang. U als commissie zou daar meer naar moeten kijken. Het mag duidelijk zijn dat de gehele bevolking van Emmen eigenaar is van de (gemeentelijke) grond en dus ook moet kunnen recreëren, op een betaalbare wijze. De meerderheid van de oorspronkelijke bevolking is niet vermogend en leeft op of onder het minimum, voor hen is goedkoop recreëren van groot belang. In deze zin roep ik u als commissie op om het gemeenschap's belang boven het privaat belang te plaatsen, en de bebouwing met villa's niet toe te staan. De commissie zei vervolgens: "Wij hebben hier te maken met 2 groepen mensen, de direct belanghebbende en de niet belanghebbende, voornamelijk de niet belanghebbende zal duidelijk moeten maken waarom hij vind dit belang wel te hebben aldus de commissie.


2e ronde:
U als commissie verwijt mij geen belanghebbende te zijn, ik durf dit te betwisten, de gemeenschap van Emmen is wel degelijk belanghebbend, de vraag die hier speelt is welk belang wil de gemeente laten prevaleren? Het private belang of het gemeenschap's belang? Mijn opvatting is dat de gemeente het algemeen belang boven het persoonlijk belang behoort te stellen, en dat is naar mijn mening waar de schoen wringt. Ik heb wel degelijk belangen, b.v. het vrij gebruik kunnen maken van natuur en milieu, en het vrij kunnen recreëren, dat is mijn belang, u ontneemt mij dit belang, door villa's te laten bouwen voor rijke westerlingen, en vergeet hiermede de autochtone bevolking. Ik pleit voor behoud van het zandgat van Jansen in de huidige functie, en dus voor de bevolking van Emmen, ik hoop dat u dit belang voorop zult willen stellen, maar vrees dat het kapitaal de doorslag zal geven en wij het recreatierecht zullen verliezen.

Einde.

U bent hier