h

Open brief aan Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

3 november 2003

Open brief aan Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dames en heren leden van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanavond gaat u zich voorbereiden op de invoering van de wet werk en bijstand. De gemeente Emmen moet nu zelf inhoud geven aan het uitvoeren van deze wet.

Voor u ligt een brief van het college van B & W van Emmen.
Het college laat u daar in weten hoe het aankijkt tegen de invoering van deze nieuwe wet. Ook de SP heeft kennis genomen van deze nieuwe wet, zij constateert dat werk nu boven bijstand gaat. In principe niets mis mee. Het is altijd goed dat mensen maatschappelijk actief zijn en dagelijks een vast werkritme hebben, voor zover zij dit kunnen. Velen die onder de WWB vallen vormen een bijzondere groep. De Nuggers, de ioaw-ers of de ioaz-ers en dan heb je nog de psychisch beperkte bijstandsklanten, zij kunnen naar onze mening niet worden gelijk gesteld met de andere groepen.

De SP afdeling Emmen maakt zich grote zorgen over hoe het zal gaan met de bijstandsklant als deze wet ingevoerd is. Veel zal er van afhangen hoe de Raad van de gemeente Emmen met deze nieuwe regeling om zal gaan, waar de gemeenteraad zijn prioriteit zal leggen in het belang van de bijstandsklant, of en in hoeverre de rechtspositionele bescherming aanwezig zal zijn. Of anders gezegd wil de raad de positie van de bijstandsklant beschermen en het leven met bijstand ook in Emmen leefbaar houden? Uw Raad zal deze vragen moeten voorzien van antwoorden.

In september heeft uw raad een notitie bereikt van de koepel van alle belangenorganisaties van mensen met een minimum inkomen, deze notitie heeft de naam: Een stevige basis biedt zekerheid met als onder titel: Beleidsaanbevelingen vanuit cliëntenperspectief. Kaderbrief over de verordeningen die de Gemeenteraad moet opstellen in gevolge de wet werk en bijstand. Dit is een uitgave van de Landelijke Cliëntenraad & Sociale Alliantie, september 2003.

De SP is van mening dat de gemeente Emmen deze aanbevelingen zou moeten overnemen en in haar verordeningen vastleggen, dit maakt de positie van bijstandsgerechtigden een stuk zekerder, en beschermt hen tegen willekeur en benadeling.

Uw raad heeft nu veel handelingsvrijheid gekregen om invulling te geven aan de gemeentelijke bijstandsregeling. Naar boven is er een plafond ingebouwd waar de rijksoverheid toezicht op houdt, maar naar onderen is er geen bodem en hier maakt de SP zich grote zorgen om.

Het zal van Uw raad afhangen of het leven als uitkeringsgerechtigde in Emmen nog enigermate leefbaar blijft. De SP vindt dat de toeslagen voor mensen in de bijstand die binnen het kader van de WWB mogelijk zijn moeten worden toegezegd. In dit verband wil de SP uw aandacht vragen voor de pagina's 9 tot en met 27. Wij vinden dat de aanbevelingen die hier zijn verwoord in uw verordeningen goed zouden moeten worden doorgevoerd, zodat de bescherming van de rechtspositie van onze uitkeringsgerechtigden wordt gegarandeerd. Ook de bijlagen vinden wij van groot belang en wij roepen uw commissie op te kiezen voor de daarin verwoorde uitgangspunten. In onze ogen zijn dit minimum uitgangspunten.

Het is nu de eerste taak van de gemeenteraad een verordening vast te stellen aangaande het beleid toeslagen en verminderingen.

De SP is van mening dat waar er sancties nodig zijn deze duidelijk moeten worden vastgelegd. Bovendien is de financiële situatie van de uitkeringsgerechtigde steeds slechter is geworden, niet alleen door de invoering van deze nieuwe wet maar ook door het jarenlang tegenhouden van de noodzakelijke verhoging van de bijstandsnorm en door de gestegen kosten van levensonderhoud na de invoering van de Euro. Daarom vinden wij dat de sancties niet langer de strengheid kunnen hebben van voorheen. Wij stellen voor vast te leggen dat een strafkorting maximaal 5% kan belopen en ook dat de tijdspanne waarover de sanctie opgelegd kan worden beperkt wordt.

De langdurigheids toeslag is voor de bijstander die al zo lang van het absolute minimum moet rondkomen van levensbelang. Het is juist voor deze categorie mensen deprimerend telkens afgewezen te worden. Daarom moet bij de toetsing of er wel of niet voldoende gesolliciteerd is hiermee rekening gehouden worden.

Gelukkig blijft het toekennen van Bijzondere Bijstand mogelijk na individuele toetsing. Dit laatste betekent niet dat je daar moeilijk over moet gaan doen. Wij roepen de gemeente Emmen op binnen de nieuwe regels deze vorm van bijstand ruimhartig toe te kennen.

De SP roept uw commissie en uw raad op de Cliëntenparticipatie goed en stevig neer te leggen in wet en regelgeving, wij delen wat dit aangaat de opvatting van de sociale alliantie, en willen hun oproep hier in deze commissievergadering graag nog eens onderstrepen.

Tenslotte willen wij u vragen vast te leggen, dat gelden die door het Rijk zijn toegekend voor de uitvoering van de WWB bij niet gebruik niet vervallen aan de Algemene Reserve maar weer terug zullen stromen in het minimabeleid bijvoorbeeld door een extra cultuurpasje uit te reiken of een andere voorziening die binnen de WWB nog wel gewettigd is.

Wij wensen u veel wijsheid bij het tot stand brengen van de gemeentelijke verordeningen en vooral een cliëntgerichte houding.

Dank u Wel.

Namens de SP afdeling Emmen
Harm Hendriks

U bent hier