h

Algemene beschouwingen 2004

11 november 2003

Algemene beschouwingen 2004

Tijdens de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad heeft de fractievoorzitter van het DOP (Drentse Ouderen Partij) in aansluiting op de eigen beschouwingen, die in hoofdzaak gericht waren op de voorkeur voor het opknappen van de Muzeval boven een nieuw te bouwen theater waarvan de kosten begroot worden op 31 miljoen Euro maar die in werkelijkheid vermoedelijk de 50 miljoen te boven zullen gaan, het contract met Alcides en de nieuwe vervoersvoorzieningen in het kader van de WVG, hoofdpunten uit de Algemene Beschouwing van de SP voorgelezen waarvoor dhr. Schoo nog 3 minuten resteerden.

Voordat hij tot voorlezing kon overgaan werd hem vanuit de raad de vraag gesteld of dat een of andere actie van de SP betrof die niet binnen deze raadsbijeenkomst zou passen. Dhr. Schoo legde uit, dat hij uitsluitend zou voorlezen en mocht daartoe zijn resterende 3 minuten gebruiken. Tenslotte kondigde hij aan dat de SP deze Algemene Beschouwing na de schorsing van de vergadering aan Burgemeester en Wethouder zou aanbieden.

In de raad vroeg men zich na deze beschouwing af of het voorlezen van de SP-beschouwing wel op zijn plaats was geweest. De burgemeester verklaarde dat iedere partij 20 minuten toegemeten had gekregen en die naar eigen inzicht kon invullen. De SP is erg ingenomen met het collegiale gebaar van dhr. Schoo naar ons toe en wij danken hem daar hartelijk voor. Zo konden wij, hoewel onze zetels door BGE zijn ingenomen, ons toch nog een beetje manifesteren tijdens deze belangrijke raadsvergadering.

Nauwelijks was de vergadering geschorst of Krista Datema kwam naar voren om de Burgemeester de fraaie tekening van Gerrit Saarloos onder de titel "Dag open groene Vlinderstad van Dorpen..." aan te bieden. Aan de achterkant hiervan waren onze Beschouwingen opgetekend. Ondertussen had haar assistent de wethouders, raadslieden en publiek van kopie├źn van tekening en tekst voorzien. De satirische cartoon met handel en wandel van het college door Gerrit Saarloos getekend oogstte weer veel bewondering.
Wij laten hier tekening en tekst zien.

Algemene beschouwing 2004 van de Socialistische Partij afdeling Emmen

Openbare orde en veiligheid
Het landelijke plan om stadswachten de mogelijkheid te geven een bon uit te schrijven geeft hun meer gezag. Wij hopen dat de politie in Emmen meer tijd krijgt voor handhaving en surveillance, ook in de wijken en buitendorpen.

Openbaarheid van bestuur
De SP vraagt zich af waarom de raadsstukken niet op de gemeentelijke website staan.

Digitale tweedeling
De digitale trapveldjes zijn een goede stap in de richting om Internet toegankelijker te maken. De SP stelt voor extra computers in bibliotheken en gemeentelijke communicatiepunten te plaatsen waar de minima met een gratis verstrekte knipkaart bij voorbeeld jaarlijks 300 uur vrij toegang krijgen tot het Internet.

Woning bouw
Stop de verkoop van huurwoningen. De SP wil dat het slopen van huurwoningen ophoudt. De wachttijd voor een normale huurwoning bedraagt nu al twee jaar en negen maanden. Er moet meer aandacht besteed worden aan sociale woningbouw. Mensen met een laag inkomen hebben recht op een betaalbaar huis.

Openbaar vervoer
De kaartverkoop aan de balie van het NS-station gaat verdwijnen. Je moet je kaartje uit de automaat halen, niet kleingeld (retourtje Amsterdam?) of met de pinpas. Kaartverkoop aan het loket, ook van strippenkaarten en busboekjes, moet mogelijk blijven in Emmen.

Leerlingen- en gehandicaptenvervoer
Het besluit van de gemeente Emmen om met een nieuwe vervoerder in zee te gaan is naar onze mening een goede zaak. Wij hopen dat de nieuwe vervoerder zijn zaakjes beter heeft geregeld dan de vorige. Wij vertrouwen erop dat het nieuwe personeel een gedegen kennis heeft van straten en wijken in de hele gemeente Emmen zodat lange wachttijden door het niet kunnen vinden van adressen tot het verleden behoort.

Schoolzwemmen
Het is van groot belang om het schoolzwemmen in Emmen weer in te voeren. Ook eenregeling waarbij kinderen na schooltijd zwemles kunnen krijgen zou soelaas bieden. Het vervoer zou groepsgewijs kunnen plaatsvinden en de ouderbijdrage naar inkomen.

Het vervallen van de wigoedregeling
Onder de huidige uitkeringsgerechtigden zijn er die in 2004 of 2005 voor de driejaarlijkse "regeling duurzame gebruiksgoederen" in aanmerking zouden komen. Met de invoering van WWB vallen zij net buiten de boot. De SP-afdeling Emmen stelt daarom voor om, als de nieuwe Wet Werk en Bijstand daadwerkelijk van kracht wordt, alle uitkeringsgerechtigden die in 2004 en 2005 in aanmerking zouden komen voor de witgoedregeling in dit overgangsjaar een evenredig percentage uit te keren, berekend over het aantal maanden van opbouw voor hun recht op de witgoedregeling ten opzichte van de 36 maanden die er voor staan.

Afval
De SP is van mening dat er een oplossing moet komen voor het ophalen van grofvuil bij mensen met een smalle beurs. De consument produceert geen afva[, hij houdt het over. Hij wil het op een nette manier kwijt De hoge afhaalkosten treffen de mensen met de laagste inkomens die niet over een eigen auto beschikken.

Loket Zorg en Welzijn
De SP betreurt het opheffen van het bureau Mmint en hoopt dat het loket Zorg en Welzijn de nu ontstane leemte zal opvullen. Er is grote behoefte aan een goede bewegwijzering in het oerwoud van voorzieningen.

Wet Werk en Bijsland (WWB)
Per 1 januari 2004 zal de Algemene Bijstandswet (ABW) plaatsmaken voor de nieuwe wet WWB. Met de komst van de WWB verandert er nogal wat aan de betalingswijze. Waar eerst het leeuwendeel nog betaald werd door het rijk krijgt de gemeente vanaf januari 2004 een hoeveelheid geld en daar heeft ze zich maar mee zien te redden. En dat geld is wet beduidend minder dan er voorgaande jaren werd uitgekeerd. De gemeente moet er dus op bezuinigen. Het probleem van WWB is dat de wet werd ontworpen in een tijd van hoogconjunctuur, toen de bedrijven schreeuwden om personeel. Die tijd is voorbij. Nederland zit in een recessie en het aanbod van werknemers is een veelvoud van de vraag naar werknemers. Zeker in het Noorden neemt de werkloosheid sterk toe. Deze omstandigheden bieden de gemeente Emmen de gelegenheid haar ware gezicht te laten zien. Wordt het sociaal of wordt het hard en zakelijk? Het lijkt vanzelfsprekend dat een sociale gemeente zal kiezen om pal achter haar burgers te gaan staan. Met name de sociaal-zwakkeren zal zij ontzien. De gemeente kan zich verschuilen achter de restricties die de WWB haar oplegt, maar de raad zal het tot zijn taak moeten rekenen het gemeentebestuur te dwingen zo creatief mogelijk met de WWB om te gaan. De manoeuvreerruimte is beperkt, maar zij is er wel. Van de gemeente Emmen verwachten wij dat zij daar maximaal gebruik van maakt ter ondersteuning van de zwakkere groepen. De gemeente Emmen moet ook knopen doorhakken over het gesubsidieerde werk. Met ingang van 1 januari 2004 eindigen de WIW, ID en WSW. De gemeente zal het tot haar taak moeten rekenen juist deze groepen zoveel mogelijk te ondersteunen bij het vinden en behouden van een baan. De gemeenteraad zal er scherp op moeten toezien dat deze groepen niet het kind van de rekening worden.

Schadeclaims vermijden
Er mogen geen aanbestedingen worden gedaan voor projecten waartegen nog een bezwaarprocedure loopt. Zo kan een aannemer geen schadevergoeding eisen als een project onverhoopt, niet door mag gaan. De SP steunt de actie tegen de aanleg van een drie meter brede weg door het bos van de Emmerhout.

Theater
De SP is voor vernieuwing van de Muzeval en tegen de bouw van een theater aan de Vreding. Zij beschouwt dit als een prestigeproject. De kosten staan niet in verhouding tot de baten. Als de gemeenteraad besluit om zo'n duur theater te bouwen zal de SP het initiatief nemen tot het houden van een referendum. De bevolking kan zich er dan rechtstreeks over uitspreken.

U bent hier