h

Mans en Dokter weigeren raadszetel terug te geven aan de SP

21 mei 2003

Mans en Dokter weigeren raadszetel terug te geven aan de SP

Tijdens de bijzondere ledenvergadering op 16 mei, waarbij de pers aanwezig was, heeft het bestuur verantwoording afgelegd over zijn mislukte pogingen de heren Mans en Dokter binnen de gelederen te houden. Na een uiteenzetting van de voorzitter over de gebeurtenissen hebben deze raadsleden hun overstap naar BGE kunnen verklaren.

Zoals men begrijpen zal, hebben zij een storm van kritiek over zich heen gekregen. De leden hebben zich unaniem achter het voorstel geschaard om dhr. Mans als lid te royeren. Voor dhr. Dokter was royement niet aan de orde omdat deze al op 10 april uit de SP was gestapt (zonder echter de afdeling daarvan op de hoogte te stellen).

Het verzoek de zetels, die door de kiezers aan de SP waren toegewezen en niet door voorkeurstemmen aan de persoon, terug te geven werd door beide heren afgewezen. Mans gaf hierbij wel aan, dat als hem zou blijken dat BGE van zijn socialistische opvattingen zou afwijken hij de zetel aan de SP zou teruggeven. Dokter gaf er blijk van niets te weten en evenmin of hij de zetel zou teruggeven. Hij zou er over denken, hij wist het niet. De ledenvergadering heeft het bestuur unaniem gecomplimenteerd met hun optreden tijdens deze onverkwikkelijke affaire.

Nu, zonder raadszetels, zal de afdeling nadrukkelijker dan ooit haar mening gevraagd en ongevraagd kenbaar maken aan de raad en het publiek. Dit door inspreken op commissievergaderingen, persberichten, acties en manifestaties. We zijn wel aangeslagen maar niet verslagen.

U bent hier