h

Algemene Beschouwing 2003

21 maart 2003

Algemene Beschouwing 2003

Als Socialistische Partij laten wij ons in ons denken en doen leiden door een aantal centrale begrippen: de menselijke waardigheid,de gelijkwaardigheid en de solidariteit tussen mensen. Wij proberen daar ook in de plaatselijke politiek vorm en inhoud aan te geven.

Een gemeentebestuur kan daar volgens de SP in zijn beleid een positieve bijdrage aan leveren. Het is een kwestie van kiezen. De begrotingsbehandeling is niets meer dan verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en plannen voorleggen voor de toekomst. Raadsleden zijn vertegenwoodigers van de burgers en geven al dan niet hun goedkeuring aan het door het college gevoerde en te voeren beleid.

Wij vinden dat de boekwerken er goed en overzichtelijk uitzien. De leidraad van deze begroting is wat het college graag wil. De SP had bij de behandeling van de jaarrekening een aantal vragen. Hierop heeft het college wat neerbuigend op gereageerd. Dit is ons in het verkeerde keelgat geschoten.

De begroting heeft de naam meegekregen : "Anders en met anderen". Wij vragen ons af: "Hoe anders en met wie?" Het college bestaat al jaren uit dezelfde partijen en die maken onderling de dienst uit. Andere partijen moeten aan de zijlijn toekijken. En al schudden velen aan de de stam, de vrucht wil maar niet vallen en blijft hangen waar hij hangt.

Het duale stelsel is in maart van kracht geworden. Dit is een hele omschakeling voor iedereen. Helaas worden ingrijpende beslissingen nog steeds door het college gedaan en worden de burgers niet gevraagd wat zij ervan vinden. Een mooi voorbeeld is het nieuw te bouwen theater. Laat de bevolking beslissen over zo'n onderwerp. Ook dat het contract met WVG-vervoerder Seubers automatish met een jaar is verlengd is volgens ons niet goed te praten.

Binnenkort zal er een griffier aangesteld worden die zich volledig op het griffiewerk kan storten. Dit waren zo wat algemene opmerkingen naar aanleiding van de "Nota van Aanbieding". Ik ga door met een aantal onderwerpen die wij uit deze nota hebben gelicht of die de SP belangrijk vindt om onder de aandacht te brengen.

Klachtenafhandeling
De klachtenafhandeling in onze gemeente moet sneller en beter. Het gebeurt te vaak dat mensen erg lang moeten wachten op een uitspraak. Dat aansluiting bij de Nationale Ombudsman nu eindelijk haar beslag heeft gekregen juicht de SP van harte toe. De SP heeft hier al vanaf 1998 op aangedrongen. De burgers kunnen zo bij een onafhankelijke instantie in beroep gaan.

Wonen
Nog steeds worden er in de gemeente vele woningen gesloopt. Het zijn vooral de sociale woningen die worden afgebroken zonder dat er nieuwe goedkope woningen voor terugkomen. De SP is tegen al dat slopen van sociale woningen want dit betekent voor de bewoners van deze huizen bijna altijd hogere woonlasten.

Mensen die verhuizen en ondanks huursubsidie onvoordelig uit zijn worden door de gemeente niet geholpen. Als men bijzondere bijstand voor extra woonkosten aanvraagt wijst de gemeente dit meestal af. De SP vindt dit een ontoelaatbare handelwijze. Zij vindt dat de gemeente in voorkomende gevallen haar verantwoordelijkheid dient te nemen voor de hogere huurkosten voor zover deze niet worden gedekt door de huursubsidie. De SP vindt dat er geen afbraak mag plaatsvinden als er geen betaalbare huurwoningen voor in de plaats komen.

Wegen
Het onderhoud van het wegennet in de gemeente laat te wensen over. Met de winter voor de deur zal het alleen maar slechter worden als daar nu niets aan gedaan wordt Het gaat hier ook om fiets- en voetpaden in de gemeente.

Openbaar vervoer
De SP vindt de busverbindingen naar Assen, Hoogeveen, Stadskanaal en Groningen van groot belang. Ook de treinverbinding met Zwolle zal verbeterd moeten worden. Een eventuele privatisering van deze lijn betekent een degradatie voor een stad als Emmen. De SP-fractie vindt dat de gemeente Emmen geen eurocent aan de zweeftrein mag geven omdat dit alleen maar een negatief effect zal hebben voor de gemeente Emmen. Wij zijn voor het behoud van de stations aan de lijn Emmen-Zwolle van de NS.

Schoolzwemmen
Het schoolzwemmen zal terug moeten komen. Wij zien het als een plicht naar de kinderen toe dat zij kunnen zwemmen als zij de leeftijd hebben van 8 jaar. Volgens ons moet het een basisvoorziening op scholen zijn: zwemonderwijs verplicht en gratis in het lesrooster. Hierdoor zal het voortbestaan van zwembaden in de gemeente ook worden bevorderd.

Leerlingenvervoer
De SP vindt dat het gemeentebestuur zijn beloften moet houden. Wij denken hierbij aan het leerlingenvervoer in Nieuw-Weerdinge. Ouders, personeel en leerlingen van De Springplank hebben zich steeds verzet tegen de opheffing van hun school omdat de afstand van huis naar school te groot zou worden. Wij vinden dat het gemeentebestuur de morele plicht heeft voor passend leerlingenvervoer te zorgen. Dat is tijdens besprekingen impliciet toegezegd aan de betrokkenen.

Grofvuil
Grof vuil ophalen gebeurt niet meer in de gemeente of je moet er grof voor betalen. Hierdoor worden mensen met een kleine beurs gedupeerd. Ook zij die geen auto hebben zijn de dupe. Wel wordt er afvalstoffenbelasting geheven. Daarom vindt de SP dat het grofvuil weer moet worden opgehaald. Dit zal op een goede en structuele manier moeten gebeuren.

Naar de mening van de SP is het verwerken van afval een zaak voor de overheid. Dat men hierbij samenwerkt met een andere gemeente kan wellicht schelen in de kosten en dat is een goede zaak.

WVG
De SP is een voorstander van het zelfbeschikkingsrecht ten aanzien van het vervoer De monopoliepositie van de firma Seubers heeft erg veel weg van de gedwongen winkelnering van vroeger. Laat de mensen zelf beslissen hoe zij hun vervoer willen regelen.

Werk, werk, werk
Uitstroom uit de uitkering bevorderen conform de "Agenda van de Toekomst" heeft aantrekkelijke aspecten waar het de kansen van uitkeringsgerechtigden betreft. De SP maakt zich echter ernstige zorgen over het landelijke - en door de gemeente overgenomen - beleid om ouders van eenoudergezinnen en ouders van moeilijk opvoedbare kinderen dezelfde uitstroomdwang op te leggen als uitkeringsgerechtigden met minder zwaarwegende verantwoordelijkheden. Wel vindt de SP dat als iemand graag aan het werk wil of een voorbereidende opleiding wil volgen die kans moet krijgen. De gemeente dient dan met volle inzet alles te doen om alle obstakels weg te nemen. Een goede kinderopvang is een van de zaken die moet zijn geregeld in overleg met betrokkenen. Ook zal de gemeente de controle op zich moeten nemen dat dit goed blijft. Immers, kinderen van welke leefttijd dan ook, hebben aandacht en liefde nodig, naar onze mening minimaal tot 16 jaar aan toe. Als dit niet gebeurt zal dit in de toekomst problemen voor de maatschappij opleveren.

Bij het "Nuggerbeleid" ( niet-uitkeringsgerechtigenbeleid) moet dezelfde overweging een rol spelen. Als de partner werkt of als er geen partner is hoort eerst gekeken te worden of er goede kinderopvang is, voordat met de "Nugger" aan de slag kan worden gegaan.

De SP vindt, dat bij Nuggerbeleid het uitstroombeleid van uitkeringsgerechtigden niet in het gedrang mag komen. Er zou een voorkeursrecht moeten komen voor uitkeringsgerechtigden. Bij het in aanmerking komen voor een voorbereidende opleiding zouden "Nuggers" een eigen bijdrage naar draagkracht moeten leveren die kan varieren van 0% tot 100% van de opleidingskosten.

OZB
De SP vindt het ongepast om de OZB op dit moment te verhogen. In een tijd dat het economisch minder gaat moet je burgers niet opzadelen met hogere lasten. De gemeente heeft voldoende financiele middelen om dit niet te hoeven doen. Als prestigeobjecten achterwege blijven zijn dit soort maatregelen niet nodig.

Eenmalige uitkering
De SP zou graag zien dat de gemeente voor de mensen die een minimale uitkering hebben komt met een eenmalige uitkering van 125 euro. Het euro-effect komt bij deze mensen met de feestdagen voor de deur extra hard aan. Zij kunnen wel een extraatje gebruiken.

Woonschepen
De SP vindt dat de gemeente haast moet maken met het aanleggen van een woonschepenhaven. Hier moet vaart achter gezet worden. De haven in Veenoord zal hierin volgens ons een goede rol kunnen spelen . Ook wij weten dat hier dan het een en ander aan zal moeten gebeuren maar niets doen is nog erger. Nu heeft de gemeente geen grip op het gebeuren. En dat moet anders.

Theater
De besluitvorming over een nieuw te bouwen theater roept bij de SP veel vragen op. In plaats van de vraag of er wel een nieuw theater moet komen richt de discussie zich op welke locatie het zou moeten komen. Wij vinden dit nogal voorbarig. Wij zijn nog steeds van mening dat de bestaande Muzeval kan worden gerenoveerd. De plannen voor een nieuw en duur theater in het centrum moeten door middel van een referendum worden voorgelegd aan de burgers van de gemeente Emmen. De SP zal daartoe een motie indienen.

Openbare orde en veiligheid
De laatste tijd hebben we te maken met allerlei vormen van vandalisme en zinloos geweld. Ook in Emmen. De SP vindt dat al het mogelijke moet worden gedaan om uitwassen te voorkomen. Een gerichte voorlichtingscampagne zou daartoe kunnen bijdragen.

Er is een stichting die posters hierover heeft. Ook zijn er stoeptegels met een lieveheersbeestje erop die je op plaatsen in de gemeente kunt inleggen. Wij denken dan aan: bij scholen, winkelcentra, sporthallen, pleinen en openbare gebouwen. Wellicht zijn er nog wel een aantal plaatsen in de gemeente die zich ervoor lenen.
De SP zou graag zien dat het college van B en W met een voorstel hieromtrent komt.

Nijbracht
Er zijn problemen met de verhuurbaarheid van een aantal bedrijfspanden aan de Nijbracht. Als oplossing wordt nu geopperd om daar grootschalige wit- en bruingoedzaken toe te laten. Dit zal ongetwijfeld leiden tot nog meer leegstand in de Weiert, die onlangs voor tientallen miljoenen is verbouwd. De SP vindt dat de Nijbracht weer fatsoenlijk bereikbaar moet worden gemaakt. Een rotonde op de plaats waar eerder ook de ontsluitingsweg lag biedt daartoe de mogelijkheid.

Algemeen
De SP maakt zich zorgen over de hoge werkloosheid . Volgens uw gegevens is die gestegen met 12,7 % ten opzichte van vorig jaar. Wat denkt het college hier de komende tijd aan te doen? Ook de hoge zogenoemde fase 4-clienten is gestegen tot 70 %. Dit vinden wij zorgwekkend. Ook hier de vraag: wat zijn de plannen om dit naar beneden te halen?

In de Nota van Aanbieding hebben wij de lening die verstrekt is aan de BVO Emmen nergens terug kunnen vinden. Waar is deze gebleven, het gaat toch om 1,8 miljoen euro.

De SP is voorstander van een algemene klachtenlijn waar burgers naar toe kunnen bellen. Zij kunnen daar met hun grieven, maar ook met hun wensen en ideeen terecht die de gemeente betreffen. De betrokkenheid van de burgers bij het gemeentelijk beleid wordt erdoor vergroot. Wij denken hierbij aan zoiets als de rubriek Miniman in het Dagblad van het Noorden. Wij hebben dit idee in een motie neergelegd.

U bent hier