h

Loeksham 3

29 juli 2002

Loeksham 3

Henk Menger heeft, als gemachtigde van de familie Detmers, zijn laatste rechtzaken tegen de gemeente Emmen gewonnen. Nu zult u zeggen: hoe wat en waar, maar laten we de geheugens nog eens opfrissen.

Hoe was het ook alweer. Partij van de Arbeid wethouder Evenhuis liet gemeenteapparaat zijn neef Wilting, met een slordige ƒ 600.000,- aan gemeenschapsgeld en grond, bij een grondruil voor het AZC Hessenlanden bevoordelen. Bovendien mocht neeflief een huis en bedrijf bouwen in een gebied waar dat uitdrukkelijk niet toegestaan is door het Provinciaal Omgevingsplan (POP) en het gemeentelijke bestemmingsplan, dus illegaal.

De familie Detmers vroeg tegelijkertijd een vergunning aan om een boomkwekerij te starten op een naastliggend perceel grond. Alles tot in de puntjes verzorgd met bedrijfsplan enzovoort. Echter dezelfde ambtenaren die de illegale bouw van Wilting welwillend behandelden hielden de aanvraag van de familie Detmers tegen en probeerden op alle mogelijke manieren tegengas te geven aan deze aanvraag.

Maar nu. De gemeente moest onder druk van Henk Menger en de rechter alle besluiten en bezwaren inslikken en de familie Detmers een vergunning geven. Twintig rechtzaken (alle gewonnen door Henk Menger) verder heeft de rechter een vernietigend oordeel geveld over de besluiten van de gemeente Emmen. De juridische onderbouwing van de gemeente werd door de griffie in Assen als onbenullig bestempeld.

De gemeente had van de rechter de bouwvergunning van de neef van Evenhuis in moeten trekken en het genomen besluit moeten herroepen, maar de gemeente deed dit niet. De rechter heeft nu voor de gemeente de beslissing genomen, het besluit is herroepen en de bouwvergunning vernietigd, aanpassing bestemmingsplan mag niet, een planologisch illegale situatie volgens POP en bestemmingsplan mag niet langer gedoogd worden en het reeds gebouwde is illegaal.

Uit dit geheel blijkt dat de adviezen van de Commissie Rechtsbescherming van de gemeente Emmen het college in deze zaak niet hebben geholpen. Het college heeft deze adviezen overgenomen, adviezen van nul en generlei waarde, maar gebruikte de adviezen om een klager dwars te zitten en deze zover te krijgen dat klager op een gegeven moment zou afzien van een verdere ellenlange en kostbare procedure via de bestuursrechter. Blijkbaar is dit de manier waarmee de gemeente Emmen klagers van zich af houdt, door het misbruiken van rechtprocedures door termijnoverschrijdingen en rechtssystemen door juridisering. dit is in dit geval niet gelukt, maar het geeft inzicht in een paar zaken:

  1. De Commissie Rechtsbescherming (CRB) wordt door het college gebruikt om juridische onderbouwing te geven aan politieke besluiten en geeft klagers geen enkele garantie van bescherming van hun rechten. De onafhankelijkheid van de CRB is een wassen neus.
  2. Zelfs in de huidige werkzaamheden zoals hiervoor vermeld in a. blijk de CRB niet te functioneren. Het geeft blijkbaar slechte adviezen, het college neemt adviezen over en verspilt hiermee gemeenschapsgeld via niet te winnen rechtzaken. Dat "niet te winnen" advies had CRB in elk geval moeten kunnen geven.
  3. Door deze slechte adviezen wordt gemeenschapsgeld verspild, dat is een zeer slechte zaak. In dit geval de kosten van twintig verloren procedures aangevuld met de onkosten van de tegenpartij, plus de schadeloosstellingen die nog gevraagd zullen worden door zowel Wilting als de familie Detmers, hetgeen geen geringe bedragen zullen zijn.

Dit is onverkwikkelijk als je bedenkt dat het hele gemeentelijke apparaat is ingeschakeld voor een gronddeal waarbij twee neven betrokken zijn, de één is wethouder van onze gemeente, Evenhuis en de ander, Wilting, heeft ƒ 1.600.000,- aan gemeenschapsgeld in geld en goederen in zijn zak kunnen steken en mocht bovendien illegaalbouwen en illegaal veehandel mocht bedrijven, zonder dat de gemeente een strobreed in de weg legt. Bovendien blijkt na een klacht van Henk Menger bij het ministerie van VROM dat de gemeente Emmen door zijn handelswijze met betrekking tot bestemmingsplan handhaving even onbenullig handelt. Er wordt geen vergunning verleend maar gedoogd, bestemmingsplannen zijn jarenlang niet aangepast. Aanpassingen werden achterwege gelaten en er werd gedoogd om beleidsambtenaren meer beslissingsruimte te geven. Zo konden enkele ambtenaren bepalen wie wel en wie niet mocht bouwen, uitbreiden of illegaal iets mocht. Een tweede kleun voor de gemeente Emmen

Op deze manier heeft ook de neef van wethouder Evenhuis de kans gekregen illegaal te bouwen aan de Wilhelmsweg en bovendien volgens het bestemmingsplan en Provinciaal omgevingsplan illegaal een veehandel te bedrijven aan de Wilhelmsweg 30 in Emmen.

De gemeente moet nu handhaven van zowel de rechter als de inspectie Noord van VROM.
Dit betekent dus dat het illegaal gebouwde afgebroken moet worden en er een procedure voor Wilhelmsweg 30 gestart moet worden. Bovendien schijnt bij de illegale bouw ook nog eens vervuilde grond opgebracht te zijn. Deze grond moet dan ook weer afgevoerd en geschoond worden.

Al met al een zeer onverkwikkelijke zaak en wij zijn dan ook benieuwd wat de gemeente nu weer voor konijnen uit de hoge hoed tovert om de hele gang van zaken met betrekking tot de illegale situaties te legaliseren. We zullen de hele zaak met argusogen blijven volgen.

U bent hier