h

Loeksham 1

22 juni 2002

Loeksham 1

SP stelt vragen aan college en pers krijgt de antwoorden.
Naar aanleiding van de onverkwikkelijke en bestuursschadelijke zaak Wilhelmsweg, beter bekend als de zaak LOEKSHAM, de familie Detmers/Menger versus dhr Wilting/Gemeente Emmen, heeft de Socialistische Partij en zestigtal vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen.

Wat schets onze verbazing. Het college verzuimde de SP te informeren over de ontvangst van de vragen, het college leverde de gevraagde stukken niet aan en tot overmaat van arrogantie heeft de gemeente het van belang geacht als eerste de pers in te lichten over de beantwoordeing van de vragen.

Als dit het schoolvoorbeeld moet zijn van het duale stelsel en dan de nu toegepaste wijze door het college op de gemeenteraad, dan houden wij ons hart vast voor wat de toekomst nog brengt.


De SP kreeg geen antwoord op aan het college gestelde vragen en de krant wist de antwoorden al.

Dit had tot gevolg dat de SP de volgende brief naar college, raad en media zond:

Tot onze grote verbazing hebben wij als raadsfractie van de Socialistische Partij tot op heden geen bevestiging van u gekregen dat de vragen die wij uw college op 14 maart 2002 gestuurd hebben ontvangen zijn.

Verbijsterd waren wij vrijdag 14 juni 2002 echter, toen wij via een contact bij Het Dagblad van het Noorden, hoorden dat de beantwoording van de vragen reeds bij een ons bekende journalist van dat dagblad op tafel lagen.

In onze brief van 14 maart hebben wij uw college gevraagd ontbrekende stukken alsnog te willen overhandigen en alle vragen te willen beantwoorden. Echter tot op heden grote stilte. Nu blijkt de pers al op de hoogte te zijn van de antwoorden op onze vragen, terwijl wij niet eens door u op de hoogte zijn gesteld van ontvangst van de vragen. Een zeer merkwaardige zaak.

Wij vinden als fractie dit een onbehoorlijke gang van zaken. Het lijkt op een vorm van minachting van de raad. Wat de SP fractie hier overkomt kan dus ook andere fracties gebeuren. De SP fractie vindt dat nadere uitleg door u als voorzitter noodzakelijk is en een onderzoek hoe dit kan gebeuren op zijn plaats.
Wij verwachten dan ook van u als voorzitter van zowel college als gemeenteraad een afdoende uitleg.

U heeft in uw functie als voorzitter in elk geval twee uitspraken gedaan waar wij als SP fractie u aan houden

Citaat:"Het moet helder zijn dat informatie die de raad van het college vraagt onverkort en zonder terughoudendheid beschikbaar is" Einde citaat.

Citaat:"Maar nogmaals: van de kant van het college is er geen enkele terughoudendheid bij het verstrekken van informatie. De raad kan er volstrekt op rekenen dat informatie die wordt gevraagd ook wordt verstrekt." Einde citaat.

De voornoemde citaten uit de notulen van raadsvergaderingen zijn afkomstig van u. Daarom spreken wij u rechtstreeks aan als verantwoordelijke voorzitter van raad en college. Wij kunnen als SP fractie deze hele gang van zaken niet los zien van de onbenullige, onverkwikkelijke en bestuursschadelijke vorm van afhandeling van de problemen tussen enerzijds de familie Detmers (dhr. Menger) en anderzijds dhr.Wilting met steun van het bestuursapparaat van de gemeente Emmen. Deze zeer vreemde gang van zaken neigt naar een vorm van onbehoorlijk bestuur, of een ernstige vorm van onbenullig bestuur.

Het valt ons in dit geval uiteraard moeilijk te geloven dat er geen opzet in het spel zou zijn om hiermee de fractie van de SP politiek buitenspel te zetten. Het moet mij van het hart dat wij, als SP raadsfractie en SP politieke afdeling Emmen, door deze manier van handelen het vertrouwen in het college duidelijk geschonden achten en wij verlangen van u dan ook op zeer korte termijn opheldering over deze gang van zaken.

De fractie van de Socialistische Partij afdeling Emmen,
De fractievoorzitter, G. Zondag

U bent hier